Archeologické rozhledy 2002/4

Archeologické rozhledy 2002/4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena55,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.


Obsah:


Zdeněk Smrž – Jan Blažek, Nález bronzových srpů z hory Kletečná (706 m n. m.) v Českém středohoří. K votivním nálezům z vrcholků kopců a hor — Bronze sickles from Kletečná Hill (706 m a.s.l.) in the České středohoří Mts.: On votive finds from hilltops and mountains
Jan Bouzek, K depotům v Českém středohoří — Ad hoards in the České středohoří Mts.
Petr Pokorný – Petr Kočár – Vlasta Jankovská – Jiří Militký – Petr Zavřel, Archaeobotany of the High Medieval town of České Budějovice (Czech Republic) — Archeobotanika středověkého města České Budějovice
Slavomil Vencl, Lothar Zotz: o něm i o nás — Lothar Zotz: über ihn und über uns

MATERIALIA

Petr Sokol, Neolitické a pozdně bronzové sídliště ve Stodu, okr. Plzeň–jih — The Neolithic and Late Bronze Age settlement at Stod (Plzeň–South district)
Daniel Sosna – Jeffrey S. Illingworth, Konzervace křehkých archeologických nálezů technikou parylene conformal coating — Conservation of fragile archaeological materials via parylene conformal coating

DISKUSE

Ján Vavruš, Zur Frage der absoluten Datierung der ältesten ungarischen Funde — K otázke absolútneho datovania najstarších maďarských nálezov
Petr Charvát, Franský kupec Samo a sásánovský zábor Arábie — Samo, the Frankish merchant, and the Sasanian conquest of Arabia
Jan Klápště, V kruhu hypotéz, či v zajetí pochyb? — In the realms of hypothesis or seizing on doubts?
Tomáš Durdík, K interpretaci hradu Týřova Vladislav Razím, O co mi jde v diskusi o Týřově
COMITÉ POUR LA SIDÉRURGIE ANCIENNE de l’Union Internationale des Science Préhistoriques et Protohistoriques (R. Pleiner ed.)

AKTUALITY

L. Šmejda, Workshop Pohansko 2002: Počítačová podpora v archeologii Zdeněk Smrž, Kolokvium „Obdobie popolnicových polí a doba halštatská“
Magdalena Beranová, Zemřela Zdenka Krumphanzlová
Jan Klápště – Petr Sommer, Dvě jubilea archeologie středověku
Milada Drašnarová, Bibliografie doc. PhDr. Zdeňka Smetánky, CSc., za léta 1991–2000
Milada Drašnarová, Bibliografie doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc., za léta 1991–2001

NOVÉ PUBLIKACE

Zdeňka Nerudová, Préhistoire et approche expérimentale. Préhistoire 5 (Montagnac 2001)
Justyna Baron, Jiří Hrala – Radka Šumberová – Miloš Vávra: Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia (Praha 2000)
David Parma – Klára Šabatová, Jiří Hrala – Radka Šumberová – Miloš Vávra: Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia (Praha 2000)
Eva Čujanová, Jiří Hrala – Radka Šumberová – Miloš Vávra: Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia (Praha 2000)
Rudolf Procházka, Vladimír Nekuda: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic 3. Raně středověké sídliště (Brno 2000)
Vladimír Salač, Batardy, C. – Buchsenschutz, O. – Dumasy, F. eds.: Le Berry Antique. Atlas 2000 (Tours 2001)
Dagmar Dreslerová, Petra Dark: The Environment of Britain in the First Millenium AD (Duckworth 2000)
P. Meduna, Christopher Duffy: Kámen a oheň. Bastionová pevnost, její zrod a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví (Brno 1998)
Jan Bouzek, Hilke Hennig: Gräber der Hallstattzeit in Bayerisch–Schwaben (Stuttgart 2001)
Pavla Lindaurová, J. Laszlovszky ed.: Tender Meat under the Saddle. Customs of Eating, Drinking and Hospitality among Conquering Hungarians and Nomadic Peoples (Krems 1998)
Jiří Slavík, Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska (Praha 2001)
Ladislav Rytíř, Gunilla Malm ed.: Archaeology and Buildings. Papers from a session held at the European Association of Archaeologists Fifth Annual Meeting in Bournemouth 1999 (Oxford 2001)
Christiane Hemker, Mediaevalia archaeologica 1 (Praha 1999)
Kateřina Brůnová, Medium Aevum Quotidianum 41, 1999 (Krems 1999), Medium Aevum Quotidianum 43, 2001 (Krems 2001)
Martin Bartelheim, Radomír Pleiner: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters (Praha 2000)
Petr Květina, Rekonstrukce a experiment v archeologii 2/2001 (Hradec Králové 2001)
David Kalhous, Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871 (Praha 2001)
L. Kurková, Ve službách archeologie III. Sborník k 75. narozeninám prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc. (Brno 2001)