Archeologické rozhledy 2003/4

Archeologické rozhledy 2003/4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.


Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Markéta Bromová – Viktor Černý – Martin Hájek – Jaroslav Brůžek, Agreement of molecular biology and morphology methods in sex determination of human bones from Žatec cemetery (11th – 13th century AD) — Shoda v určení pohlaví při aplikaci molekulárně biologických a morfologických metod na lidské kosterní pozůstatky ze Žatce 11.–13. století
Martin Golec, O konci bohatých horákovských hrobů a datování Býčí skály podle keramiky — Das Ende der reichen Gräber der Horákov-Kultur und die Datierung der Býčí skála-Höhle aufgrund der Keramikfunde
Jan Zavřel, Skláři v pražském podhradí? — Glassworking in the suburbium of the Prague Castle?
Petr Sokol, Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť — The gallows at Bečov nad Teplou and the archaeology of places of execution

MATERIALIA

Jeffrey S. Illingworth – James M. Adovasio – Olga Soffer – Ondrej Šedo, A textile/ basketry impression from the Neolithic site of Luleč (Central Moravia) — Doklad textilní výroby/košíkářství na nádobě z neolitického sídliště v Lulči (střední Morava)
Václav Moucha, Pokus o interpretaci nálezu z období kultury se zvoncovitými poháry ve Svobodných Dvorech (okr. Hradec Králové) — Versuch der
Interpretation eines Fundes aus der Zeit der Glockenbecherkultur in Svobodné Dvory (Kr. Hradec Králové, Ostböhmen)

DISKUSE

Evžen Neustupný, Poznámka k výzkumu Závisti
Jan Klápště, Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradů v českých zemích — Bemerkungen zu den sozialen Zusammenhängen der Anfänge der Herrenburgen in den böhmischen Ländern

AKTUALITY

L. Jiráň, Mezinárodní konference o ochraně archeologických památek „Illegal archaeology?“ v Berlíně
Miroslav Popelka – Miroslava Šmolíková, Dny pravěkých technologií v archeoparku v Praze-Troji aneb Jak dál?
Eduard Krekovič, Stretnutie univerzitných pedagógov–archeológov
Martin Gojda, Vzpomínka na Miroslava Bálka (1946–2003)
PK, Životní jubileum Jaroslava Tejrala
V. Martererová, Bibliografie prací doc. PhDr. Jaroslava Tejrala, DrSc.

NOVÉ PUBLIKACE

V. Černý, Bryan Sykes: The Seven Daughters of Eve (New York – London 2001)
Petr Kostrhun, Jan Gancarski ed.: Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich (Krosno 2002)
Filip Laval, Frédéric Trément: Archéologie d’un paysage. Les Étangs de Saint-Blaise (Bouches-du-Rhône) (Paris 1999)
Vladimír Salač, Natalie Venclová: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice.
S příspěvky E. Neustupného, M. Malkovského, B. Žákové a P. Valterové (Praha 2001)
Zdeněk Smrž, Natalie Venclová: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice.
S příspěvky E. Neustupného, M. Malkovského, B. Žákové, P. Valterové (Praha 2001)
Radek Bláha, František Musil: Osídlování Poorlicka v době předhusitské. Kraj na Tiché Orlici, v povodí Třebovky a Moravské Sázavy (Ústí nad Orlicí 2002)
Martin Tomášek, Vladimír Brůna – Ivan Buchta – Lenka Uhlířová: Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování (Ústí nad Labem 2002)
K. Kuběnová, Česká antropologie 50 (Olomouc 2000)
M. Laštovičková, Česká antropologie 51 (Olomouc 2001)
Ivo Štefan, Bożena i Wojciech Dzieduszyccy: Średniowieczne i nowożytne dary monetarne złożone w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy. In: Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej (Wrocław – Praha 2002)
Justyna Baron, A. F. Harding: European Societes in the Bronze Age (Cambridge 2000)
Ján Spišiak, D. Hovorka – Ľ. Illášová: Anorganické suroviny doby kamennej (Nitra 2002)
Vojtěch Kašpar, Jan Chochorowski: Problemy dendrochronologii rosyjskich stacji łowieckich na Spitsbergenie. Problems of the Dendrochronology of Russian Hunting Stations on Spitsbergen. (Kraków 1999)
Helena Březinová, Jerzy Maik: Sukiennictwo Elbląskie w średniowieczu (Łódź 1997)
Jean Papineschi, Marseille, les ateliers de potiers du XIIIe s. et le quartier Sainte-Barbe (Ve–XVIIe s.) (Paris 1997)
Markéta Bromová, P. Nikolai – P. Zima eds.: Lexical and Structural Diffusion. Interplay of Internal and External Factors of Language Development in the West African Sahel (Nice 2002)
K. Krchová, Przegląd archeologiczny 48 (Wrocłav 2000)
H. Klempererová, Przegląd archeologiczny 49 (Wrocław 2001)
M. Jančo, Rímske pamiatky na Slovensku. Römische Denkmaler in der Slowakei. Roman Monuments in Slovakia (Bratislava 2000)

BIBLIOGRAFIE ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLEZSKÉ ARCHEOLOGIE ZA R. 2000–2001 — BIBLIOGRAPHY OF BOHEMIAN, MORAVIAN, AND SILESIAN ARCHAEOLOGY FOR THE YEARS 2000–2001

OBSAH ARCHEOLOGICKÝCH ROZHLEDŮ LV–2003