Archeologické rozhledy 2005/1

Archeologické rozhledy 2005/1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Miloslav Chytráček – Ladislav Šmejda, Opevněný areál na Vladaři a jeho zázemí. K poznání sídelních struktur doby bronzové a železné na horním toku Střely v západních Čechách — The fortified area at Vladař and its hinterland. Towards an understanding of the settlement structures of the Bronze and Iron Ages in West Bohemia
Petr Pokorný – Jiří Sádlo – Miloš Kaplan – Kateřina Mikolášová – Josef Veselý, Paleoenvironmentální výzkum na Vladaři — Palaeoenvironmental investigations at the hillfort Vladař (Czech Republic)
Jiří Macháček, Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? — Early Mediaeval centre in Pohansko near Břeclav/Lundenburg: munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia?
Roman Křivánek, Geofyzikální měření na Pohansku u Břeclavi v letech 2000–2002 — The results of geophysical measurements at Pohansko near Břeclav, 2000–2002

MATERIALIA

Drahomír Koutecký, Halštatské hradiště Rubín, k. ú. Pšov, Ústecký kraj — Der hallstattzeitliche Burgwall Rubín, Gem. Pšov, Kr. Ústí nad Labem
Eva Drozdová – David Parma – Josef Unger, Hromadný hrob obětí slovansko- maďarského střetu v 9.–10. století u Brankovic — A mass grave of victims of a Slavic/Magyar conflict in the 9th-10th century at Brankovice

DISKUSE

Miloš Hlava, O pravěkém a středověkém osídlení na území vojenského újezdu Březina, okr. Vyškov
Petr Meduna, Poznámky k článku Jiřího Mlíkovského „Boves“ jako součást donace staroboleslavské kapituly — Notes on Jiří Mlíkovský’s article ‘Boves’ as part of the Donation of Stará Boleslav chapter

AKTUALITY

J. Varhaník, Významný judikát Nejvyššího soudu
M. Hrnčířová, Brněnská antropologie: minulost – přítomnost – budoucnost
Martin Gojda, Cíle výzkumného záměru plzeňské Katedry archeologie a cesty k jejich dosažení
Magdalena Beranová – Václav Spurný, Zemřel Miloš Šolle
Věra Čulíková, RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933–2005)
Natalie Venclová, Jubileum PhDr. Evy Černé
Bibliografie PhDr. Evy Černé
Zdeněk Smetánka, Pocta historikovi Josefu Petráňovi. Aktualita i referát se smeknutou čepicí v ruce

NOVÉ PUBLIKACE

Ivana Sýkorová, Jared Diamond: Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského rodu (Litomyšl 2004)
K. Valoch, N. K. Anisjutkin: Must’jerskaja epocha na jugo-zapade Russkoj ravniny (Sankt-Peterburg 2001)
Alžběta Danielisová, Luc Baray: Pratiques funéraires et sociétés de l’Aˆ ge du Fer dans le Bassin parisien (fin du VIIe s. – troisie`me quart du IIe s. avant J.-C.) (Paris 2003)
Martin Nechvíle, Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny české (Praha 2004)
Rudolf Procházka, Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch- -historischen Glasforschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, 2003
Rudolf Procházka, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 17, 2001
Petr Květina, Jacques Cauvin: The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture (Cambridge 2003)
Petr Sommer, Marek Derwich: Klasztory i mnisi (Wrocław 2004)
Jan Kypta, Tomáš Durdík: Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov). Funde aus der Burgen des Übergangstyps (Hlavačov, Angerbach, Tachov) (Praha 2004)
Josef Unger, Luděk Galuška: Slované doteky předků. O životě na Moravě 6.–10. století (Brno 2004)
Jiří Slavík, Małgorzata Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne (Wrocław 2003)
Jan Kypta, Rudolf Krajíc: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I–II (Praha – Sezimovo Ústí – Tábor 2003)
kv, Jean-Luc Locht dir.: Bettencourt-Saint-Ouen (Somme). Cinq occupations paléolithiques au début de la dernie`re glaciation (Paris 2002)
Dagmar Dreslerová, Anson Mackay – Rick Battarbee – John Birks – Frank Oldfield eds.: Global Change in the Holocene (London 2003)
Radka Šumberová, K. Mazurié de Keroualin: Genése et diffusion de l’agriculture en Europe : agricultures, chasseurs, pasteurs (Paris 2003)
Jan Klápště, Bernhard Prokisch – Thomas Kühtreiber Hg.: Der Schatzfund von Fuchsenhof (Linz 2004)
Ladislav Holík, Průzkumy památek X/1–2, 2003
Zdeněk Smetánka, Příběh Pražského hradu (Praha 2003)
Ivana Ebelová, Marek Suchý: Solutio Hebdomaria Pro Structura Templi Pragensis.
Stavba svatovítské katedrály v letech 1372–1378. Díl I. Castrum Pragense 5 (Praha 2003)