Archeologické rozhledy 2005/2

Archeologické rozhledy 2005/2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Petr Neruda – Zdeňka Nerudová, The development of the production of lithic industry in the Early Upper Palaeolithic of Moravia — Vývoj technologie výroby kamenné industrie na počátku mladého paleolitu na Moravě
Ivan Pavlů, Neolitizace střední Evropy — The Neolithisation of Central Europe
Michal Ernée, Využití fosfátové půdní analýzy při interpretaci kulturního souvrství a zahloubených objektů z mladší a pozdní doby bronzové v Praze 10 – Záběhlicích — The use of soil phosphate analysis in the interpretation of Late and Final Bronze Age cultural stratigraphy and sunken features at Prague 10 – Záběhlice
Jan Mařík, Topografie pohřebišť v aglomeraci hradiště v Libici nad Cidlinou — Cemetery topography in the Libice nad Cidlinou hillfort agglomeration
Vladislav Razím, O tzv. hradech přechodného typu — Von den sog. Burgen des Übergangstyps
¨
DISKUSE

Evžen Neustupný, Vysokoškolská archeologie — University Archaeology
Milan Holub, Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku „Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty“

AKTUALITY

R. Pleiner, Góry Swiętokrzyskie: oslavy 50. výročí zahájení výzkumu
Jan Bouzek, Vzpomínka na profesora Radislava Hoška (11. 3. 1922 – 27. 4. 2005)
Magdalena Beranová, Životní jubileum Václava Spurného
Luboš Jiráň, Dne 17. února 2005 oslavil 70. narozeniny prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Přehled prací Jana Bouzka dotýkajících se pravěké problematiky mk, Významné ocenění českého archeologa

NOVÉ PUBLIKACE

M. Dobeš, H. Todorova Hrsg.: Durankulak. Band II. Die prähistorischen Gräberfelder (Berlin – Sofia 2002)
Šimon Ungerman, C. Haberstroh: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth (München 2004)
Tatiana Štefanovičová, Milan Hanuliak: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska (Nitra 2004)
Zdeněk Smrž, Miloš Čižmář: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku (Praha 2004)
L. Jiráň, Václav Furmánek: Zlatý vek v Karpatoch. Keramika a kov doby bronzovej na Slovensku (2300–800 pred n. l.) (Nitra 2004)
kv, Yves Guillot: Le Paléolithique ancien sur galet de la Costie`re du Gard dans son cadre géologique et culturel (Montagnac 2002)
Jan Bouzek, Miloslav Chytráček – Milan Metlička: Die Höhensiedlungen der Hallstattund Late`nezeit in Westböhmen (Praha 2004)
Natalie Venclová, Maciej Karwowski: Late`nezeitlicher Glasringschmuck aus Ostösterreich (Wien 2004)
Jan Bouzek, Drahomír Koutecký: Bylany u Českého Brodu (Eponyme Fundstelle der Bylany-Kultur) (Praha 2003)
V. Spurný, Bohuslav Novotný 1921–1996. Biografia, Bibliografia, Spomienky (Trnava 2004)
Jaroslav Řídký, Özdog˘an, M. – Bas¸gelen, N. eds.: Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilisation. New Discoveries. Text – Plates (Istanbul 1999)
Z. Hazlbauer, Čeněk Pavlík – Michal Vitanovský: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance (Praha 2004)
Kateřina Tomková, Jacek Poleski: Naszacowice. Ein frühmittelalterlicher Burgwall am Dunajec I. Stratigraphie, Chronologie, Architektur (Kraków 2004)
Barbara Marethová, Ročenka 2003 (Olomouc 2004)
Ivana Boháčová, Staletá Praha 24. Archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy památek (Praha 2003)
Jan Kypta, Svorník 2/2004. Sborník příspěvků z 2. konference stavebněhistorického průzkumu 3.–6. 6. 2003 v klášteře servitů v Nových Hradech v jižních Čechách. Okna a dveře (Praha 2004)
Petr Hejhal, Josef Unger: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.–16. století (Brno 2002)
Rudolf Procházka, Barbara Weiser: Töpferöfen von 500 bis 1500 n. Chr. im deutschsprachigen Raum und in angrenzenden Gebieten (Bonn 2003)