Archeologické rozhledy 2006/3

Archeologické rozhledy 2006/3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Petr Šída, Distribuční areály surovin v neolitu na území České republiky — Raw material distribution areas in the Neolithic in the area of the Czech Republic
Vladimír Peša, Jižní boční síň a halštatské využívání Býčí skály v Moravském krasu — Die südliche Seitenhalle und die hallstattzeitliche Nutzung der Býčí skála-Höhle im Mährischen Karst
Peter Kehne, Vojenské podmanění Marobudovy říše plánované na rok 6 po Kr. Augustem a Tiberiem: válka bez boje — Die von Augustus und
Tiberius für 6 n. Chr. geplante militärische Unterwerfung des Marbod-Reiches: Ein Krieg ohne Feldzug
Vladimír Salač, 2000 let od římského vojenského tažení proti Marobudovi. Naše nejstarší historické výročí a metodologické problémy studia starší doby římské — 2000 years since the Roman military campaign against Maroboduus. The earliest Bohemian historical anniversary and methodological problems associated with study of the early Roman period
Luděk Galuška, Velkomoravská hradba v Uherském Hradišti – Rybárnách — The Great Moravian rampart at Uherské Hradiště – Rybárny

MATERIALIA

Jan Mařík, Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou – sonda 236 — The investigation of the Early Medieval fortification at Libice nad Cidlinou – trench 236
Jan Havrda, Ke geologickým poměrům okolí Libice nad Cidlinou — On the geological relationships around Libice nad Cidlinou
Věra Čulíková, Rostlinné makrozbytky z prostor raně středověkého opevnění v sondě 236 na jz. okraji předhradí v Libici nad Cidlinou — Plant macro-remains from the area of the Early Medieval fortification at the south-western edge of the bailey at Libice nad Cidlinou
Radka Kozáková – Miloš Kaplan, Příspěvek pylové analýzy k rekonstrukci přírodních poměrů v okolí Libice nad Cidlinou — The contribution of pollen analysis to the reconstruction of natural conditions around the enclosure at Libice nad Cidlinou
Jaroslav Hlaváč, Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou — Molluscs finding in the area of Early Medieval fortification in Libice nad Cidlinou
Jiří Mlíkovský, Kosti zvířat z raně středověké lokality Libice nad Cidlinou (sondy 236/1 a 236/2), střední Čechy — Animal bones from the Early Medieval site Libice nad Cidlinou (sections 236/1 and 236/2), Central Bohemia
Petr Pokorný – Jan Mařík, Nález zbytku medem slazené potraviny ve výbavě raně středověkého hrobu v Libici nad Cidlinou – Kaníně. Zhodnocení nálezu z hlediska rekonstrukce krajiny a vegetace — The find of honeysweetened cereal food residues from Early Medieval burial site near Libice nad Cidlinou. Evaluation of the find from the point of landscape and vegetation reconstruction

DISKUSE

Dagmar Jelínková – Jindra Nekvasil, K otázce kulturního zařazení některých keramických tvarů z pohřebiště Slatinky-Nivky — Zur kulturellen Einordnung einiger Keramikformen vom Gräberfeld in Slatinky-Nivky

NOVÉ PUBLIKACE

Petr Šída – Jan Prostředník, Václav Matoušek – Petr Jenč – Vladimír Peša: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy (Praha 2005)
Martina Kotková, Arne Schmid-Hecklau: Die archäologischen Ausgrabungen auf dem Burgberg in Meißen. Die Grabungen 1959–1963 (Dresden 2004)
Ladislav Varadzin, Hartmut Hofrichter red.: Zentrale Funktionen der Burg (Braubach 2001)
Zdeněk Smrž, Miloš Čižmář – Kateřina Geislerová edd.: Výzkumy – Ausgrabungen 1999–2004 (Brno 2006)
Josef Unger, Eva Drozdová: Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi (demografická a antropometrická studie). Břeclav – Pohansko VI (Brno 2006)
Jan Kypta, Stefan Hesse: Die mittelalterliche Siedlung Vriemeensen im Rahmen der südniedersächsischen Wüstungsforschung unter besonderer Berücksichtigung der Problematik von Kleinadelssitzen (Neumünster 2003)
Jan Kypta, Christoph Gutjahr – Georg Tiefengraber: Die mittelalterliche Motte Alt-Hollenegg. Eine abgekommene Burganlage bei Deutschlandsberg, Steiermark (Wien 2003)
M. Ježek, Krzysztof Jaworski: Grody w Sudetach (VIII-X w.) (Wrocław 2005)
Radomír Pleiner, Albrecht Jockenhövel – Christoph Willms: Das Dietzhölzeltzetal-Projekt: Archäometallurgische Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der mittelalterlichen Eisengewinnung im Lahn-Dill Gebiet (Hessen) (Rahden/Westf. 2005)
Lubomír Košnar, Thorsten Michel: Studien zur römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit in Holstein (Bonn 2005)
Martin Bartelheim, Václav Moucha: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen (Praha 2005)
Jan Kypta, Jiří Orna: Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni (Plzeň 2005)
Ladislav Holík, Průzkumy památek XII/1-2, 2005
Josef Kovář, Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005)
Petra Stránská, Mario Šlaus: The Bioarchaeology of Continental Croatia. An analysis of human skeletal remains from the prehistoric to post-medieval periods (Oxford 2002)
K. Motyková, Vlastivědný zpravodaj Polabí 35, 2001; 36, 2002; 37, 2003–2004
Jan Kypta, Egon Wamers – Fritz Backhaus Hrsg.: Synagogen, Mikwen, Siedlungen.
Jüdisches Alltagsleben im Lichte neuer archäologischer Funde (Frankfurt am Main 2004)