Česká města a jejich správa za třicetileté války

Česká města a jejich správa za třicetileté války
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena380,00 Kč
ks
Marek Ďurčanský

Česká města a jejich správa za třicetileté války

Přestože se česká města neúčastnila stavovského povstání v letech 1618–1620 tak aktivně jako oba šlechtické stavy, následky bitvy na Bílé hoře se v jejich dalším vývoji odrazily přinejmenším stejně velkou měrou. Zatímco dvacátá léta byla ve znamení zásahů do jejich vnitřního života ze strany vítězného císaře Ferdinanda II. a jeho tábora, následující dvě desetiletí byla dobou bezprostředního válečného ohrožení a vytváření obranných mechanismů vůči němu. Kniha, kterou držíte v rukou, sleduje vliv konfesijních a politických zápasů první poloviny 17. století na praxi správy českých měst ve dvou rovinách. Zemský kontext zohledňuje hlavně královská města jako samostatný zemský stav a zároveň přesně vymezenou část české urbánní sítě, bezprostředně podléhající centrálním úřadům (podkomoří, česká komora, apelační soud). Nejčastěji zastoupeným dobovým typem urbánního sídla ale bylo poddanské město či městečko čítající maximálně několik set domů. Představu o míře rozdílných i shodných rysů správy různých typů měst umožňuje lokální sonda do oblasti Polabí, zahrnující tři sídla na středním toku řeky: Nymburk jako královské město, Brandýs nad Labem jako vrchnostenské město a Čelákovice jako menší vrchnostenské městečko. Na této mikrohistorické rovině se sledování správních struktur protíná s konkrétními osudy představitelů místních politických a intelektuálních elit.

Obsah:

I. Dějiny českých měst a jejich správy v raném novověku - přehled dosavadního výzkumu
II.1 Dějiny raně novověkých měst v českých zemích - přehled výzkumu posledních let
II.2 Dějiny městské správy a kanceláří českých měst v raném novověku - bibliografický přehled

III. Česká města a jejich správa za třicetileté války
III.1 Česká města před Bílou horou
III.2 Počet královských měst a jeho změny po Bílé hoře
III.3 Konfiskace, císařští rychtáři, rekatolizace, konfirmace privilegií
III.4 Městské rady v královských městech 1624-1636
III.5 Problémy městské správy pod bezprostředním tlakem válečných událostí. Podkomořská registra ze 40. let 17. století
III.6 Exkurs - Narativní prameny městské provenience, jejich autoři a vztah k pramenům diplomatickým ve středních Čechách za třicetileté války

IV. Nymburk
IV.1 Prameny a literatura k dějinám Nymburka v letech 1618-1648
IV.2 Přehled dějin města v letech 1618-1648
IV.3 Městská správa v Nymburce za třicetileté války
IV.4 Nymburská městská kancelář za třicetileté války

V. Brandýs nad Labem
V.l Prameny a literatura k dějinám Brandýsa nad Labem v letech 1618-1648
V.2 Přehled dějin města v letech 1618-1648
V.3 Městská správa v Brandýse nad Labem 1618-1648
V.4 Brandýská městská kancelář za třicetileté války

VI. Čelákovice
VI.1 Prameny a literatura k dějinám Čelákovic v době třicetileté války
VI.2 Přehled dějin města v letech 1618-1648
VI.3 Městská správa a kancelář

Závěr
Resüme
Soupis použitých pramenů a literatury
Seznam zkratek
Obrazové přílohy
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík

Přílohy na CD
Příloha I - Soupis členů městských rad, starších obecních a volenců v královských městech v letech 1624-1636
Příloha II - Soupis zasedání nymburské městské rady od června do 1635 do prosince 1636
Příloha III - Soupis zasedání brandýské městské rady v letech 1618-1642
Příloha IV - Složení městské rady v Brandýse nad Labem 1618-1640
Příloha V - Soupis zasedání čelákovické městské rady v letech 1639-1642