Documenta pragensia supplementa VII.

Documenta pragensia supplementa VII.
ISBN: 978-80-7561-031-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena390,00 Kč
ks
Kateřina Jíšová, Václav Ledvinka

Documenta pragensia supplementa VII.

Města a šlechta ve středověku a raném novověku

Výbor statí Václava Ledvinky


Výbor statí doc. PhDr. Václava Ledvinky, pedagoga a dlouholetého Archiváře hl. m. Prahy, vydaný k jeho životnímu jubileu.

Obsah:

Úvodní slovo
Michaela Hrubá, Univerzita J. E. Purkyně
Petr Jíša, Archiv hl. m. Prahy
Marek Laštovka, Scriptorium

MĚSTA

Vývoj pražské samosprávy od 13. století do současnosti
Nové Město pražské (od středověku až do 17. století)
Sjednocovací tendence a pokusy před spojením pražských měst od 13. století do roku 1784
Staroměstské náměstí, esej o významu místa
Most a jeho úřad
Několik tezí k vývoji hospodářských vztahů Prahy a Norimberku v období raného novověku
Velký pražský požár roku 1541
Poddanská města a městečka na panstvích jihočeských Vítkovců v 16. a počátkem 17. století
Česká města v době třicetileté války a problematika jejich vývoje v epoše baroka

ŠLECHTA

Rozmach feudálního velkostatku. Jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období
Feudální velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách
Adam II. z Hradce a poslední páni z Hradce v ekonomice, kultuře a politice 16. století
Rezidence feudálního velmože v předbělohorské Praze (pražské sídlo pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století)
Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči (1550-1589)
Dům pánů z Hradce Pod stupni (Příspěvek k poznání geneze a funkcí renesančního šlechtického paláce v Praze)
Funkce venkovských rezidencí a pražských paláců jihočeské šlechty v 16. a 17. století
Zapomenutá rezidence (aneb Co nebylo v encyklopedickém přehledu Pražské paláce)
Rezidenční města pánů z Hradce v 16. a na počátku 17. století (Poznámky ke vztahům šlechtického a měšťanského prostředí v epoše renesance)
Šlechtická stavba v Praze roku 1579 (K charakteru aristokratických slavností české renesance)
Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1436-1490 (Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království)
Prenštejnská epizoda v dějinách jižních Čech (Páni z Pernštejna a na Hluboké a Protivíně 1490-1540)
Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v 2. pol. 16. stol.
Item poddané své spravedlivě chrániti, opatrovati a spravovati máme... (K vývoji sociálních a náboženských poměrů na dominiu pánů z Hradce mezi lety 1547 a 1627)
Dobové ocenění a realita příměstského hospodářství příslušníků nejvyšší aristokracie v okolí Prahy na sklonku 16. století

Scriptorium, Univerzita J.E.Purkyně, Archiv hl. města Prahy, Praha 2016, 145 x 205 mm, 400 str., ISBN 978-80-7561-031-7