Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII
ISBN: 978-80-88081-21-0
Availability: to 10 days
including VAT
your price414,00 Kč
ps
Jaroslav Otčenášek
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII
Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru

Tento svazek atlasu zpracovává údaje o slovesném folkloru a způsobu, jakým zachycuje lidovou spiritualitu a prvky s ní spojené. Vzhledem k limitovanému rozsahu jednotlivých čísel atlasu byly vybrány ty nejpodstatnější oblasti lidové slovesnosti (pohádky a pověsti o poustevnících, o ideálním panovníku Josefu II., o mesianismu, o tajných protestantech a Martinu Lutherovi, o spiritismu, o Kristu a svatých, o ďáblu atd.). Jako informační základna sloužily především zaznamenané pověsti, legendy a fabuláty, okrajově pak pohádky a humorky. Součást publikace je i deset mapových listů.

Obsah:

Předmluva
Výzkumy lidové zbožnosti v rámci českého slovesného folkloru
Etnokartografické zpracování vybraných aspektů lidové zbožnosti v českém slovesném folkloru a specifika námětů z této oblasti
Metodika vytváření map a jejich charakteristika
Pověsti o svatých Cyrilu a Metodějovi ve světle archeologie, mapa č. 1
Pověsti a legendární vyprávění o poustevnících, mapa č. 2
Prototyp ideálního panovníka v českém slovesném folkloru, mapa č. 3
Další projevy mesianismu v lidových pověstech a legendách (spící vojska apod.), mapa č. 4
Příběhy tajných českých bratrů a dalších nekatolíků, mapa č. 5
Folklorní víra v duchy a spiritismus jako „nauka”, mapa č. 6
Lidové pověsti a legendy o působení Ježíše a svatých na zemi, mapa č. 7
Ďábel jako protipól Boha a jeho pozemská činnost, mapa č. 8
Folklorní pojetí čarodějů a čarodějnic jako ďáblových spojenců, mapa č. 9
Pověsti a legendy o božích trestech dopadajících na hříšníky, mapa č. 10
Prameny a literatura
Summary
Mapová příloha

Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 72 stran, čb., barevná mapová příloha, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88081-21-0