FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2

FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2
Kláštery ve středověkých městech střední Evropy. Archeologické výzkumy na památkových objektech

Zdeněk Měřínský ed.

Obsah:

FORUM URBES MEDII AEVI, slovo redakce
FORUM URBES MEDII AEVI, a word from the editors
FORUM URBES MEDII AEVI, ein Wort der Redaktion

Číslo 1 / Isuue 1

K typologii nejstarších českých mendikantských chrámů
On typology of the earliest Czech mendicant churches
Zur Typologie der ältesten tschechischen Mendikantenkirchen
† Jan Muk

Klöster und Städte – Reflexionen zu einem ambivalenten Verhältnis
Monasteries and Towns – Reflections on Their Ambivalent Relationship
Kláštery a města – úvahy o ambivalentním vztahu
Thomas Küntzel

Two forgotten Friaries of the Suburb of Buda (Ofen). Excavations of the Augustinianand Carmelite Friaries
Dva zapomenuté kláštery na předměstí Budy. Výzkum augustiniánského a karmelitánského kláštera
Zwei vergessene Klöster in den Vororten von Buda. Forschung Augustiner und Karmeliter-Kloster
Judit Benda – András Végh

Středověké kláštery v Hradci Králové – stav výzkumu a jeho další perspektivy
New Information on the Situation and Construction of a Minorite Monastery, Now Defunct, in Čáslav
Mittelaterliche Klöster in Hradec Králové – Forschungsstand und weitere Perspektiven
Radek Bláha – Miroslav Kovář – Jiří Sigl

Nové poznatky o poloze a stavební podobě zaniklého minoritského kláštera v Čáslavi
New Information on the Situation and Construction of a Minorite Monastery, Now Defunct, in Čáslav
Neue Erkenntnisse über die Lage und Bauform des untergegangenen Minoritenklosters in Čáslav
Martin Tomášek – Jolana Šanderová

K počátkům minoritského konventu v Plzni
On the beginnings of the Monastery of Friars Minor in Plzeň
Zu den Anfängen des Minoritenkonvents in Pilsen
Karel Nováček – Petr Kočár

K počátkům klášterů brněnských minoritů a dominikánů
On the early Friars Minor and Dominican friaries in Brno
Zu den Anfängen der Minoriten- und Dominikanerklöster in Brünn
Lubomír Jan Konečný

Zvonice minoritského kláštera v Brně
Bell tower of the Convent of Friars Minor in Brno
Glockenturm des Minoritenklosters in Brünn
Petr Holub – Tomáš Kyncl – David Merta – Lenka Šabatová

Bývalý premonstrátský klášter v Brně – Zábrdovicích(poznámky ke středověkým stavebním dějinám)
Former Premonstratensian monastery in Brno – Zábrdovice (remarks on medieval building history)
Das ehemalige Prämonstratenserkloster in Brünn – Obrowitz (eine Bemerkung zur mittelalterlichen Baugeschichte)
David Merta

Předběžná zpráva o nových nálezech v klášteře augustiniánů eremitů u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně (příspěvek k poznání jeho stavebního vývoje ve středověku)
Preliminary report on new finds in the St. Thomas monastery of Augustinian Eremites in Lesser Town of Prague (a contribution to knowledge of its building development in the Middle Ages)
Ein Vorbericht über die neuen Funde im St. Thomaskloster der Augustiner-Eremiten in der Prager Kleinseite (ein Beitrag zur Kenntnis seiner baulichen Entwicklung im Mittelalter)
Miroslav Kovář

K počátkům stavebních aktivit v areálu Na Karmeli v Mladé Boleslavi
The Origins of Building Activities in the Karmel Complex, Mladá Boleslav
Anfänge der Bauaktivitäten im Areal Auf dem Karmel/Na Karmeli in Mladá Boleslav
Michal Bureš – Jan Pařez

Středověký špitál na místě bývalých kasáren na náměstí Republiky na Novém Městě pražském ve světle historických pramenů
Medieval Hospital on the Site of a Former Barracks in náměstí Republiky Square, in Prague's New Town, in the Light of Historical Sources
Mittelalterliches Spital auf der Stelle der ehemaligen Kaserne auf dem Platz der Republik in der Prager Neustadtim Licht historischer Quellen
Kateřina Samojská – Petr Juřina

Das Franziskanerkloster in Jamnitz
Franciscan church in Jemnice
Františkánský kostel v Jemnici
Petr Holub – David Merta

Stavebné a dekoračné kamene stredovekých kostolov a kláštorov v Bratislave
Stone Types Used for Building and Decoration in the Medieval Churches and Monasteries of Bratislava
Bau und Dekorationssteine mittelalterlicher Kirchen und Klöster in Bratislava
Daniel Pivko

Číslo 2 / Issue 2

Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO
Maintenance of archaeological heritage on the UNESCO World Heritage sites
Bodendenkmalpflege an den UNESCO-Welterbestätten
Jelena Ambrožová – Zuzana Petříková – Pavla Popelářová – Petra Sedláčková – Martin Tomášek

Státní archeologický seznam 2012 – rozšířený on-line veřejný přístup
National Register of Archaeological Monuments and Sites 2012 – extended public on‑line access
Staatliche Bodendenkmalliste 2012 – erweiterter öffentlicher Onlinezugang
Jelena Ambrožová – Lenka Militká

Plánování nedělního výletu: portál kudyznudy.cz nebo sascr.cz?
Planning a Sunday trip: portal kudyznudy.cz or sascr.cz?
Die Planung eines Sonntagsausflugs: Portal kudyznudy.cz oder sascr.cz?
Petr Vachůt

Zámecká jízdárna v Lednici – záchranný archeologický výzkum
Riding hall at Lednice Chateau – an archaeological rescue excavation
Die Reithalle am Schloss Lednice – eine archäologische Rettungsgrabung
Miroslav Dejmal – Jiří Grünseisen – Michal Vágner – Hynek Zbranek

Postup a metodika výzkumu v kryptě pod kostelem sv. Jakuba v Brně
Procedure and methods of research in the crypt below the St. James Church in Brno
Forschungsverfahren und -methodik in der Krypta unter der St. Jakobskirche in Brno
Antonín Zůbek

Záchranný a preventivní výzkum hradiště Kolová, k. ú. Libavské Údolí
Rescue and trial excavation at the Kolová hillfort, cadastral territory Libavské Údolí
Rettungs- und Sichtungsgrabung im Burgwall Kolová, Katastergebiet Libavské Údolí
František Prekop – Ondřej Švejcar

Seznam autorů
List of Authors