Historik v proměnách doba a prostředí 19. století

Historik v proměnách doba a prostředí 19. století
ISBN: 978-80-7286-119-4
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Jiří Hanuš, Radomír Vlček (edd.)

Historik v proměnách doba a prostředí 19. století

Kolektivní monografie Historik v proměnách doby a prostředí – 19. století vychází v celku i jednotlivých studiích z premisy, že vytváření moderního kritického, historiky sebereflektujícího systému se v 19. století ujímaly elity, které svými více či méně otevřeně zveřejňovanými náhledy ovlivňovaly a v lecčems i predestinovaly další národotvorný vývoj. 19. století se díky tomu stalo dobou prudkého rozvoje věd. S tím úzce souvisela obecná touha po vytvoření jednotného systému. Snaha dát všemu předem vymezený řád přitom zpětně ovlivňovala vědu. Historiografie se stala názorným příkladem, že z tohoto proměnlivého procesu pramenilo vytváření základních pro budoucnost užitelných pravidel. 19 století se tím stalo dobou zvědečtění a profesionalizace. Profesionalizující se historiografie vytvořila zřetelný příklad postupujícího vědeckého poznání. 19. století v něm de facto vytýčilo všechny směry stávajícího i budoucího bádání. Předložená kolektivní monografie nevyčerpává celou šíři problémů, které s procesem profesionalizace vědy souvisejí. Ale na několika výrazných a třeba i méně známých příkladech demonstruje nejzřetelnější trendy profesionalizujícího se dějepisectví. Srovnává přitom procesy profesionalizace v západní Evropě s východní Evropou a klade rovněž důraz na porovnání s obdobnými procesy v USA. Soustřeďuje se na roli vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, na formování historiografických proudů spojených s ideologiemi 19. století, zejména s nacionalismem, ale neponechává stranou otázky šíře politické, společenské a kulturní. V jednotlivých studiích pak jde rovněž o to ukázat postup, možnosti a paralely profesionalizace historie v evropském rámci, a to při zdůraznění českého prostředí

Obsah:

Předmluva
Josef Válka: Cesta k vědecké historiografii
Milan Řepa: "Jáť jsem příkladem Robertsona Škotského porážeti hledal". Dílo skotského osvícenského historika jako možný vzor Palackého Dějin
Daniela Tinková: Historie jako "aplikovaná psychologie".  K pozitivismu a historickému skepticismu Hippolita Taina a jeho ohlasu v českém prostředí
Petr Horák: Dva známí a současně neznámí historikové - myslitelé: Benedetto Croce a Gugliemo Ferrero
Jiří Hanuš: Lord Acton a jedinečnost britské historiografie
Radomír Vlček: Konstantin Dimitrijevič Kavelin: profesionalizace ruského dějepisectví 19. století. (příklad ruské státoprávní školy)
Václav Veber: Vasilij Ključevskij, ruský historik evropského významu a jeho Moskevská škola
Lubomíra Havlíková: Osobnost a dílo P.J.Šafaříka v kontextu vývoje české a evropské (historické) slavistiky
Ladislav Hladký: Konstantin Jireček - spoluzakladatel historické balkanistiky
Svatava Raková: Profesionalizace amerického dějepisectví a změna diskursu na na přelomu 19. a 20. století
Vít Klepárník: Hlavní myšlenky Turnerovy teze o pomezí v kontextu historiografie, myšlení a převratů devadesátých let 19. století

Anglické resumé
Seznam autorů

Matice moravská pro Historický ústav AV ČR, v. v. i. a pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, edice: Země a kultura ve střední Evropě, sv. 7, r. 2007, 216 s., ISBN 978-80-7286-119-4