Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech

Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech
ISBN: 978-80-7465-358-2
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Pavel Drnovský

Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech

Každodennost ve středověku pohledem archeologie


Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku. Ta přitom není ve středu zájmu autora jen sama o sobě, ale i pro svou výpovědní hodnotu pro poznání každodenního života obyvatel (nejen) vybraných sídel. Na základě zdokumentovaných a vyhodnocených artefaktů různého materiálového složení a funkce lze doložit některé hospodářské aktivity v zázemí či přímo areálu hradů a tvrzí, z nichž kolekce předmětů pocházejí.
Militaria zase ilustrují obrannou podstatu sídel a jejich výrazná koncentrace napadení nepřátelskými vojsky. Chronologické ukotvení dokumentovaných předmětů je možné založit na porovnání a nalézání analogií s dalšími artefakty z různých lokalit ve vybraném regionu i z dalších oblastí u nás. V některých případech lze využít pro přesnější časový rámec „života“ daného sídla zprávy historických pramenů; ty zároveň pomáhají k zpřesňování možných chronologických fází ve vývoji hmotné kultury. V úvodní části jsou představeny lokality, ze kterých pocházejí významnější nálezové kolekce.
V hlavní části textu jsou pak podrobněji vyhodnoceny vybrané a dosud nepublikované soubory. Jedná se zejména o nálezy z hradů Brady, Bradlce, Břečtejna, Červené Hory, Kumburku, Pecky, Rotemberku a tvrze Javorníku. Přehledně jsou zpracovány soubory stolní a kuchyňské keramiky, dále pak kamnářské keramiky a kovových nálezů. Poslední část práce shrnuje poznatky o artefaktech i každodennosti šlechtických sídel plynoucí z nově vyhodnocených nálezových kolekcí a doplňuje je o již publikované soubory ze sledovaného území.
Součástí knihy je bohatá obrazová příloha zpracovaných souborů a nejzajímavějších nálezů.

Obsah:


Úvod
Poznání mladšího středověku severovýchodních čech pohledem archeologie
Lokality
  Brada
  Bradlec
  Břečtejn
  Červená Hora
  Javorník
  Kumburk
  Pecka
  Rotemberk
  Stručný přehled dalších lokalit s výzarnějšími nálezovými soubory
Vyhodnocené soubory
  Stolní a kuchyňská keramika
    Keramika jako pramen poznání a základní způsoby kategorizace keramiky
    Studium vrcholně středověké a novověké keramiky ve východních Čechách
    Vyhodnocené soubory stolní a kuchyňské keramiky
      Metodika zpracování
      Břečtejn
      Javorník
      Vyhodnocení keramických souborů
      Celkové zhodnocení
  Kamnářská keramika
    Nástin vývoje vytápění domácností ve středověku a raném novověku
    Vzhled kachlových kamen, typologie kachlů a technologie výroby
    Doposud publikované nálezy kamnářské kermaiky ze severovýchodních Čech
    Vyhodnocené soubory kamnářské kermaiky
      Metodika zpracování
      Brada
      Bradlec
      Kumburk
      Pecka
      Javorník
      Břečtejn
      Shodné motivy na kachlích
      Celkové zhodnocení
      Katalog motivů reliéfních kachlů
  Kovové nálezy
    Červená Hora
      Rozbor kovových nálezů
      Interpretace nálezů
      Soupis kovových nálezů z Červené Hory
      Rozbor kovových nálezů
      Interpretace nálezů
      Soupis kovových nálezů z Rotemburku
    Celkové zhodnocení
Poznání každodennosti na šlechtických sídlech v severovýchodních Čechách z pohledu archeologických pramenů
Závěr
Summary: Material culture of aristocratic residences in north-eastern Bohemia. Everyness in the Middle Ages from the viewpoint of archeology
Použité zdroje
  Edice pramenů
  Literatura
Obrazová příloha

Pavel Mervart, Hradec Králové 2019, 205 x 290 mm, 348 str., ISBN 978-80-7465-358-2