Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací
ISBN: 978-80-7480-076-4
Availability: in stock
including VAT
your price273,00 Kč
ps
Filip Wittlich a kol.

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací


Předkládaná metodika reaguje na aktuální potřebu širšího a kvalitativně vyššího zapojení fotografie do procesu poznání minulosti. Poskytuje zaměstnancům paměťových institucí, ale i širší odborné veřejnosti, nástroj k objektivnímu vytěžení faktů z historických fotografických obrazů, včetně doporučení jejich formulace a způsobu interpretace. Metodické zpracování fotografií a negativů a následné zařazení do historického kontextu nabízí vysokou míru zhodnocení informací, plnohodnotné využití tohoto materiálu a v neposlední řadě často také nový pohled na zkoumanou problematiku. Metodika vyplňuje disproporci mezi zavedenými metodologickými postupy, které slouží k interpretaci tradičních obrazů, a inspirativními náměty k uchopení fotografie, publikovanými řadou převážně zahraničních autorů ve formě esejí o povaze a významu fotografie. Ústřední myšlenkou předložené metodiky je důraz na interpretaci fotografie jako výsledku analýzy fotografického zobrazení a fotografického nosiče a jejich zapojení do zvoleného interpretačního kontextu. Vychází ze záměru poskytnout souhrn doporučení uplatnitelných na široké druhové, časové i tematické spektrum fotografií uložených v paměťových institucích i v soukromém držení.

Obsah:

Vstupní údaje
Úvod

Přehled vývoje fotografie v českých zemích
Fotografie
Čtení fotografie
Popis a interpretace
Závěr

Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Přílohy
Případová studie rozboru fotografie
vybrané pojmy z historie fotografické techniky
Časová osa fotografických technik

Národní památkový ústav, Praha 2017, 96 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-076-4