Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu
ISBN: 978-80-7480-077-1
Availability: in stock
including VAT
your price197,00 Kč
ps
Alena Černá a kol.

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu


Metodika je koncipována tak, aby byla uplatnitelná na všech úrovních organizací a institucí pracujících s historickými fotografiemi, negativy a filmy a odpovídala potřebám specializovaných odborníků i neškolených a terénních pracovníků pořizujících prvotní evidenční zápis. Návrh optimální struktury a obsahu jednotného evidenčního záznamu obecně použitelného pro jakoukoliv elektronickou evidenční databázi vzešel z cíleného průzkumu a vyhodnocení elektronických evidenčních systémů používaných elektronických databází vybraných příspěvkových organizací reprezentujících jednotlivé typy institucí pod správou Ministerstva kultury (muzeum, galerie, Národní památkový ústav), které mají ve svých fondech fotografie, negativy a filmy, evidují je a pracují s nimi v odborné rovině. Metodika se nezabývá technikami pořizování identifikační obrazové dokumentace historické fotografie a jejího nosiče (této problematice je věnována např. certifikovaná metodika Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče). Předkládá návrh začlenění této pořízené dokumentace (fotografie, sken) do elektronického evidenčního systému. Účelem metodiky je usnadnit evidenci, správu a odbornou analýzu předmětů, zajistit správnou identifikaci a zlepšit možnosti vyhledávání informací v evidenčních systémech. Metodika je určena jak pro státní, tak i nestátní organizace a instituce pečující o historický fotografický fond i pro jednotlivce, např. sběratele.

Obsah:

Vstupní údaje
Úvod

Shrnutí vývoje způsobu evidence historické fotografie v paměťových institucích zřizovaných Ministerstvem kultury ČR jako východiska pro návrh optimální struktury eviudenčního záznamu
Elektronické evidenční systémy paměťových institucí - uživatelské vyhodnocení
Charakteristika optimálního evidenčního systému na základě uživatelského vyhodnocení
Struktura a obsah evidenčního záznamu
Odborné číselníky

Závěr
Literatura, prameny a elektronické zdroje
Přílohy
Reversy a aversy fotografií jako pomůcka datace a identifikace
Přehled historických fotografických formátů
Identifikace portrétované osoby prostřednictvím genealogie
Oděv na fotografii jako pomůcka datace a identifikace
Identifikace a datace fotografií pomocí zobrazených automobilů a registračních či poznávacích značek
Datace a identifikace zahradního detailu

Národní památkový ústav, Praha 2017, 139 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-077-1