Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu
ISBN: 978-80-7480-077-1
Availability: in stock
including VAT
your price197,00 Kč
ps
Alena Černá (ed.)

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich

Texty: Alena Černá, Valburga Vavřinová, Pavel Scheufler, Petra Medříková, Miloš Hořejš, Lenka Vaňková, Radek Polách, Veronika Pilná, Přemysl Krejčiřík, Jan Hozák, Petr Kliment, Michaela Hrubá, Libuše Ruizová, Monika Hocková, Filip Wittlich, Libor Jůn, Martina Novozámská

Metodika je koncipována tak, aby byla uplatnitelná na všech úrovních organizací a institucí pracujících s historickými fotografiemi, negativy a filmy a odpovídala potřebám specializovaných odborníků i neškolených a terénních pracovníků pořizujících prvotní evidenční zápis. Návrh optimální struktury a obsahu jednotného evidenčního záznamu obecně použitelného pro jakoukoliv elektronickou evidenční databázi vzešel z cíleného průzkumu a vyhodnocení elektronických evidenčních systémů používaných elektronických databází vybraných příspěvkových organizací reprezentujících jednotlivé typy institucí pod správou Ministerstva kultury (muzeum, galerie, Národní památkový ústav), které mají ve svých fondech fotografie, negativy a filmy, evidují je a pracují s nimi v odborné rovině. Metodika se nezabývá technikami pořizování identifikační obrazové dokumentace historické fotografie a jejího nosiče (této problematice je věnována např. certifikovaná metodika Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče). Předkládá návrh začlenění této pořízené dokumentace (fotografie, sken) do elektronického evidenčního systému. Účelem metodiky je usnadnit evidenci, správu a odbornou analýzu předmětů, zajistit správnou identifikaci a zlepšit možnosti vyhledávání informací v evidenčních systémech. Metodika je určena jak pro státní, tak i nestátní organizace a instituce pečující o historický fotografický fond i pro jednotlivce, např. sběratele.

Obsah:

Vstupní údaje
Úvod
Shrnutí vývoje způsobu evidence historické fotografie v paměťových institucích zřizovaných Ministerstvem kultury ČR jako východiska pro návrh optimální struktury evidenčního záznamu
Elektronické evidenční systémy paměťových institucí - uživatelské vyhodnocení
Struktura a obsah evidenčního záznamu (listu, karty) v analogové i digitální podobě
Odborné číselníky
Závěr

Literatura, prameny a elektronické zdroje
Přílohy

Reversy a aversy fotografií jako pomůcka datace a identifikace
Přehled hitorických fotografických formátů
Identifikace portrétované osoby prostřednictvím genealogie
Oděv na fotografiích jako pomůcka datace a identifikace
Identifikace a datace fotografií pomocí zobrazených automobilů a registračních či poznávacích značek
Datace a identifikace zahradního detailu.

Národní památkový ústav, Praha 2017, rozměr 200 x 240 mm, 138 s., bar., česky, ISBN 978-80-7480-077-1