Josef Pfitzner (1901-1945). Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika / Josef Pfitzner (1901-1945). Quellen zu Leben und Werk des sudetendeutschen Historikers und Politikers

Josef Pfitzner (1901-1945). Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika / Josef Pfitzner (1901-1945). Quellen zu Leben und Werk des sudetendeutschen Historikers und Politikers
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena180,00 Kč
ks
Josef Pfitzner (1901-1945). Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika
Josef Pfitzner (1901-1945). Quellen zu Leben und Werk des sudetendeutschen Historikers und Politikers
Alena Míšková

Obsah/Inhalt

ÚVOD K INVENTÁŘI OSOBNÍHO FONDU JOSEFA PFITZNERA

Josef Pfitzner - život a dílo
Dějiny fondu
Archivní charakteritika fondu
Rozbor obsahu fondu a možnosti jeho badatelského využití
Záznam o uspořádání fondu a sestavní pomůcky
Komplementární prameny

VLASTNÍ INVENTÁŘ

I. Životopisný materiál
I. a) Osobní doklady, diplomy a legitimace
I.b) Studijní a odborná příprava, profesní postup
I. c) Autobiografie, deníky
I. d) Hospodářské a majetkové záležitosti
I. e) Zdravotní stav

II. Korespondence
II. a) Rodinná korespondece: Manželka a rodiče / Další příbuzní / Důvěrné přítelkyně
II. b) Osobní korespondence
II. b) 1 Korespondence s jednotlivci
II. b) 2 Dopisy anonymní
II. b) 3 Dopisy neurčených odesílatelů
II. b) 5 Korespondence s institucemi. Korespondence s archivy, knihovnami, musei, nakladatelstvími a universitami

III. Vědecká a odborná činnost
III. a) Vědecká práce: Historiografické publikace / Odborné studie
III. b) Přednášky
III. c) Recenze
III. g) Podklady
III. h) Literární činnost

IV. Veřejná činnost
Zástupce primátora hl. m. Prahy

V. Ilustrační materiál o původci
V. a) Fotografie
V. f) Varia

VI. Písemnosti týkající se rodinných příslušníků

DIE EINLEITUNG ZUM BESTAND FONDS

Josef Pftzner - Leben und Werk
Die Geschichte des archivestandes
Archivalische Charakterisierung des Bestandes
Zum Inhalt des Bestands und den Möglichkeiten seiner Archiv wiessenschaftlichen Benützung
Vermerk über die Ordung des Bestands und die Erstellung des Inventars
Komplementäre Quellen

ARCHIVBESTAND

I. Biographisches material
I. a) Ausweispapiere, Diplome, Legitimationen
I.b) Schul-, Universitäts- und Fachausbildung, Berufsweg
I. c) Autobiographien, Tagebücher
I. d) Wirtschafts- und Besitzangelegenheiten
I. e) Gesundheitszustand

II. Korrespondenzen
II. a) II. Familienkorrespondenz: Ehefrau und Eltern / Weitere Verwandte / Intime Bekanntschaften
II. b) Privatkorrespondenz
II. b) 1. Korrespondenz mit Eintzelpersonen
II. b) 2. Anonymbriefe
II. b) 3. Briefe nicht identifizierter Absender
II. b) 5. Korrespondenzz mit Institutionen. Korrespondenz  mit Archiven, Bibliothwkwn, Museen, Verlagen und Universitäten

III. Fachliche Tätigkeit
III. a) Wissenschaftliche Arbeiten: Historiographische Publikationen / Fachstudien
III. b) Vorträge
III. c) Rezensionen
III. g) Unterlagen
III. h) Literarische Tätigkeit

IV. Öffentliche Tätigkeit
Stellvertretender Primator der Hauptstadt Prag

V. Illustrationsmaterial über den Urheber
V. a) Fotografien
V. f) Varia
VI. Familienangehörige betreffende Dokumente

LITERATURA/LITERATUR
REJSTŘÍK OSOB/PERSONENREGISTER
RESUMÉ