Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Blansko a Vyškov

Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Blansko a Vyškov
Availability: in stock
including VAT
your price255,00 Kč
ps
Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Blansko a Vyškov

Keltische Gräberfelder in Mähren / Bezirke Blansko und Vyškov


Jana  Čižmářová

Moravská keltská pohřebiště, zvláště pak lokality z oblasti Brněnska a Vyškovska, náležejí k nejkvalitnějším památkám tohoto období ve střední Evropě, jejich prezentace však až na ojedinělé případy neodpovídá jejich významu a především současným požadavkům. Dlouhodobým záměrem autorky je postupné zveřejnění všeho dostupného materiálu z keltských pohřebišť na území celé Moravy a předkládaný katalog nálezů z bývalých okresů Blansko a především Vyškov je dalším krokem k dosažení tohoto cíle. Z celého souboru materiálu z moravských keltských nekropolí již bylo tímto způsobem nově publikováno pohřebiště v Brně-Maloměřicích (ČIŽMÁŘOVÁ 2005), poté následovalo nové zveřejnění lokalit Křenovice a Holubice, okr. Vyškov (ČIŽMÁŘOVÁ 2009) a o dva roky později pak katalog nálezů z bývalých okresů Brno-město a Brno-venkov (ČIŽMÁŘOVÁ 2011). Podobně jako předcházející svazky je cílem i této publikace shromážděním všech dostupných podkladů a novým zdokumentováním materiálu nálezový fond prezentovat tak, aby mohl být podle současných požadavků východiskem k dalšímu vědeckému zpracování. Od podrobné analýzy materiálu bylo prozatím upuštěno především proto, že jakkoli dokumentovaný soubor představuje – zvláště pak spolu s výše uvedenými pohřebišti v Brně-Maloměřicích, Holubicích a Křenovicích a s nálezy z Brněnska – významnou a reprezentativní část materiálu z moravských keltských pohřebišť, stále ještě jde o menší díl celého nálezového korpusu z území Moravy; teprve po obdobné prezentaci materiálu ze zbývajících okresů (Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Znojmo; nálezy z okresů Opava, Třebíč a Zlín jsou ojedinělé a budou přičleněny k soupisům okresů sousedních) bude možno přistoupit k jeho hlubší, komplexní analýze.

Obsah:

1. Úvod/Einführung

2.Historie bádání o době laténské na okrese Vyškov/Geschichte latènezeitlicher Forschungen

3. Charakteristika předkládaného nálezového souboru/Forschungsgeschichte der Latènezeit in Mähren
3.1 Nálezy z okresu Blansko/Funde aus dem Bezirk Blansko
3.2 Nálezy z okresu Vyškov/Funde aus dem Bezirk Vyškov
3.3 Současný stav poznání pohřebišť na území okresů Blansko a Vyškov/Gegenwärtiger Erkenntnisstand der Nekropolen auf dem Territorium der Bezirke Blansko and Vyškov

4. Keltská pohřebiště na území okresů Blansko a Vyškov/Keltische Nekropolen auf dem Territorium der Bezirke Blansko and Vyškov
4.1 Podoba pohřebišť/Form der Gräberfelder
4.2.1 Kostrové hraby/Körpergräber
4.2.2 Žárové hroby/Brandgräber
4.2.3 Dvojhorby/Doppelgräber
4.2.4 Hroby ohraničené příkopem/Grabenumgebene Gräber

5. Nástin chronologického postavení pohřebišť okresů Blansko a Vyškov a doklady kontaktů s jinými územími/abriss der chronologischen Stellung der Nekropolen der Bezirke Blansko and Vyškov
5.1 Stupeň LT A/Stufe LT A
5.2 Stupeň LT B/Stufe LT B
5.3 Stupeň LT C/Stufe LT C
5.4. Stupeň LT D/Stufe LT D
5.5 Doklady kontaktů s jinými územíni/Kontakte Mährens mit andere Gebiete

6. Závěrem/Schluss

Literatura/Literatur

Antropologický materiál z laténských hrobů z okresu Vyškov/Anthropologisches Material aus latènezeitlichen Gräbern im Bezirk Vyškov (Tereza Stojková)

Hoštice 4 - Sečné louky. Antropologický posudek laténských hrobů/Hoštice 4 - Sečné louky. Anthropologische Begutachtung latènezeitlicher Gräber (Miluše Dobisíková)

Analýza zvyškov textilu z laténskych hrobov z okresu Vyškov/Analyse von Textilresten aus latènezeitlichen Gräbern imBezirk VYškov (Tereza Štolcová)

Katalog nálezů/Fundkatalog

Tabulky nálezů/Tafeln