Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín

Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín
ISBN: 978-80-7028-486-5
Availability: in stock
including VAT
your price264,00 Kč
ps
Jana Čižmárová

Keltská pohřebiště na Moravě

Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín

Obsah:


Úvod / Einführung
K historii bádání o době laténské na sledovaném území / Forschungsgeschichte der Latènezeitauf dem verfolgen Gebiet
Charakteristika předkládaného nálezového souboru / Charakteristik des präsentierten Fundkomplexes
Stručná charakteristika přírodních podmínek sledovaného území / Kurze Charakteristik der Naturbedingungen des verfolgten Gebiets
Současný stav nálezového fondu / Gegenwärtiger Stand des Fundfonds
Současný stav poznání keltských pohřebišť na sledovaném území / GegenwärtigerErkenntnisstand der keltischen Nekropolen aus dem verfolgten Gebiet
Keltská pohřebiště na sledovaném území / Keltische Gräberfelder auf dem verfolgten Gebiet
Podoba pohřebišť / Erscheinungsbild der Gräberfelder
Charakteristika hrobů / Charakteristik der Gräber
Kostrové hroby / Körpergräber
Žárové hroby / Brandgräber
Dvojhroby / Doppelgräber
Hroby ohraničené příkopem / Gräber mit Umhegung
Nástin chronologického postavení keltských pohřebišť na sledovaném území / ChronologischeCharakteristik keltischer Gräberfelder auf dem verfolgten Gebiet
Stupeň LT A / Stufe LT A
Stupeň LT B / Stufe LT B
Stupeň LT C1 / Stufe LT C1
Stupeň LT C2 – D1 / Stufe LT C2 – D1
Doklady kontaktů s jinými územími / Belege von Kontakten mit anderen Gebieten
Závěr / Schluss
Literatura / Literatur
Antropologický materiál z laténských hrobů z okresů Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín / Anthropologisches Material aus LatènezeitlichenGräbern in den Bezirken Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště und Zlín (Tereza Sojková)
Katalog nálezů / Fundkatalog
Okres / Bezirk Hodonín
Okres / Bezirk Kroměříž
Okres / Bezirk Olomouc
Okres / Bezirk Opava
Okres / Bezirk Prostějov
Okres / Bezirk Přerov
Okres / Bezirk Uherské Hradiště
Okres / Bezirk Zlín
Tabulky nálezů / Tafeln
Zkratky

Moravské zemské muzeum, r. 2017, 210 × 297 mm, 393 str., bilingvní - česky, německy, ISBN 978-80-7028-486-5