Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice
ISBN: 978-80-261-0868-9
Availability: in stock
including VAT
your price249,00 Kč
ps
Věra Tydlitátová

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice


Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu.

Publikace představuje židovskou kosmologii v její proměnlivosti a v jejím dialogu s okolními starověkými kulturami, zaměřuje se na unikátní metodu odborné diskuse a argumentaci starověkých učenců. Pisatelé Hebrejské bible vedli polemiku s babylónskou astronomií, ale zároveň přirozeně těžili z jejího přínosu. V publikacích věnujících se biblické kosmologii obecně převládá názor, že tento babylónský model Židé respektovali po celou dobu formování kánonu, ne-li až do středověku. Ve skutečnosti byl tento archaický model židovskými intelektuály postupně korigován hlavně pod vlivem helénistické, alexandrijské vědy, která již uvažovala o realističtějším názoru na velikost, a tvar Země a na povahu nebeských těles. V době kanonizace Proroků a zvláště pak Spisů již židovští učenci znali tyto řecké koncepty a diskutovali o nich. Obrazoborecké zaujetí židovských učenců a odmítání božské povahy nebeských těles korespondovalo s materialistickými teoriemi řeckých matematiků a fyziků, elitní učenci z obou kultur odmítali mytologické výklady vzniku a povahy vesmíru.

Obsah:


Úvod
Biblické kosmologie v kontextu okolního světa
  Mezopotámské dědictví
  Dialog s řeckým světem
  Astrologie či astronomie
Izraelský kosmos
  Nebeské paláce
  Nebeské klenby
  Kosmos jako strom
  Podsvětí
  Spravedlnost pro smrt
  Kosmos jako chrám, Chrám jako kosmos
Člověk uprostřed kosmu
  Dvě zprávy o stvoření a Boží obraz
  Vznašený androgyn
  Svoboda lidského intelektu a její meze
  Vyvýšený Henoch
  Člověk před Bohem
Země
  Země mezi nebesy a podsvětím
  Země v dějinách
  Svatá země a Jeruzalém, zřítelnice světa
  Rajská zahrada
  Meteorologické jevy
Vody nahoře a vody dole
  Smrtící živel a jeho král Iivjátan
  Moře hranicí Izraele a světa
  Potopa a jak ji přežili obři
  Přechod vody jako symbol krize, očištění a změny
Slunce spravedlnosti
  Demýtizace šemeše
  Sluneční bohatýr Samson
  Pokusy o racionální pochopení
  Zatmnění slunce
Luna
  Kalendář
  Žena a luna
Hvězdy a planety
  Nebeské vojsko
  Hvězdy a planety
  Komety
  Mýtus o vzpouře Jitřní hvězdy
  Astronomická pozorování a pokusy o nalezení řádu
  Cosi podobného čtyřem bytostem
Závěr
Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný
Redakční poznámka
Zkratky biblických knih
Bibliografie
Resumé

Západočeská univerzita, Plzeň 2019, 227 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-261-0868-9