Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku / The Cultural Heritage Of The Frýdek-Místek Textilie Industry.

Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku / The Cultural Heritage Of The Frýdek-Místek Textilie Industry.
Availability: in stock
including VAT
your price199,00 Kč
ps
Michaela Ryšková, Petr Juřák

Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku

The Cultural Heritage Of The Frýdek-Místek Textilie Industry.


Frýdek-Místek je jedním z textilních center, do jejichž současné podoby se zapsala průmyslová minulost. Textilní průmysl, zaměřený na zpracování bavlny a lnu, ovlivnil významně podobu některých částí města a mnohé z bývalých textilních továren svým měřítkem i výstavností architektury převzaly roli místních dominant. Publikace představuje historii místní textilní výroby, místní firmy a podnikatele, technický a stavební vývoj textilních podniků a podrobnější přiblížení objektů a areálů, pro které byla navržena památková ochrana. Publikace je doplněna registry lokalizovaných textilních továren a valch v okrese Frýdek-Místek se základními údaji o jejich založení a ukončení provozu, výrobním určení, majitelích atd., doplněné lokací v mapě. Archivní a současné fotografie doplňují axonometrie vybraných objektů a textilní zástavby v okolí železniční stanice. Objekty a areály vybrané k památkové ochraně jsou doprovázeny mapami v měřítku 1:5000.

Frydek-Mistek is one of the centres of textile industry that has been influenced by the industrial past. Textile industry focused on cotton and flax has affected the look of some parts of the town and lots of former textile factories have plays a role of local dominants due to their scale and imposing architecture. The book tells readers about a history of local textile production, companies and entrepreneurs, technical and construction development of textile factories and also gives closer insight into buildings and premises that have been suggested for heritage protection. The book contains a register and a map of textile factories and fulling machines in Frydek-Mistek with information about founding and termination of their existence, specification of their production, factory owners etc. In addition to archive and current pictures there is also an axonometry of some buildings nearby railway station. Buildings and premises suggested for heritage protection are accompanied by maps with a scale 1:5000.

Obsah

Úvod / Introduction
Historický vývoj / Historical development
 • Počátky textilní výroby ve Frýdku a Místku spojené se soukenictvím / The begining of textilie production in Frýdek and Místek connected with the wool trade
 • Vývoj textilní výroby v 18. století a v 1. polovině 19. století / The development of textilie production in the 18th century and the first half of the 19th century
 • Další vývoj textilnictví na Frýdecku a Místecku / The further development of the textilie industry in Frýdek and Místek
 • Produkce / Production
 • Pracovní podmínky a bydlení / Working conditions and residental buildings
 • Tkalcovská škola / The weawing college
 • Hospodářská krize a její následky / The Great Depression and this consequences
 • Arizace židovských podniků, znárodnění / The "Aryanization" of Jewish businesses, nationalization
 • Slezan Frýdek-Místek
 • Pokusy o založení textilního muzea /  Attempts to establish a textile museum in Frýdek-Místek
Technický a stavební vývoj / Technical and architectural development
 • Charakteristika oblasti / Characteristics of the region
 • Suroviny / Raw materials
 • Spřádání / Spinning
 • Tkaní / Weawing
 • Bělení, barvení, úprava / Bleaching, dyening and finishing
 • Zdroje energie a její přenos / Power generation and transmission
 • Tovární budovy / Factory buildings
 • Budování frýdeckých a místeckých textilních továren / The building of the textile factories in Frýdek and Místek
Katalog firem a textilních podnikatelů / Catalogue of companies and textile entrepreneurs
Textilní průmysl Frýdku-Místku z pohledu památkové péče
 • Památkové hodnoty a stav památkové ochrany / Heritage value and heritage preservation situation
 • Frýdek, mechanická přádelna bavlny A Ladsberger (Slezan) / Frýdek, mechanical cotton spinning mill A. Landsberger (Slezan)
 • Frýdek, sklady bavlny A. Landsberger (Slezan 07) / Frýdek, cotton warehause A. Landsberger (Slezan 07)
 • Frýdek, bělidlo, úpravna a tiskárna J. Munk a synové (Slezan, sklady) / Frýdek, mechanical weaving mill J. Munk & Sons (Slezan, warehouses)
 • Frýdek,  bělidlo, úpravna a tkalcovna Bratři Neumannové (Slezan 10 a 05) / Frýdek, bleaching plant, processing plant anf weaving mill Neumann Brothers (Slezan 10 and 05)
 • Frýdek, mechanická přádelna bavlny Bratři Neumannové (Slezan 08) / Frýdek, mechanical cotton spinning mill Neumann Brothers (Slezan 08)
 • Místek, mechanická tkalcovna, bělidlo, úpravna A. Lemberger (Slezan 01) / Místek, mechanical weaving mill, bleaching, plant, processing plant A, Lemberger (Slezan 01)
Registr lokalizovaných textilních manufaktur a továren na Frýdecku a Místecku / Register of textile factories and craft production sites in the Frýdek-Místek district
Registr lokalizovaných valch na Frýdecku a Místecku / Register of fulling mills in the Frýdek-Místek district
Mapové přílohy registrů / Map appendix to the registers
Literatura a prameny / Bibliography and archive sources