Metodika stavebněhistorického průzkumu

Metodika stavebněhistorického průzkumu
ISBN: 978-80-7480-037-5
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Jan Beránek, Petr Macek (ed.)

Metodika stavebněhistorického průzkumu

Stavebněhistorický průzkum je významným nástrojem nejen pro poznání architektonického dědictví v naší zemi, ale především pro praktickou rekonstrukci či úpravy objektů památkové hodnoty a historických staveb. Metodika definuje SHP, stanovuje postup při jeho provádění a podobu výsledného elaborátu SHP.
Příručka je určena pro všechny zpracovatele stavebněhistorických průzkumů, pracovníky státní správy i samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni odborné i výkonné), pro projektanty, restaurátory a investory i vlastníky nemovitých kulturních památek, dále pro pedagogy a studenty v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví, a rovněž pro širší odbornou veřejnost.


Obsah:

PŘEDMLUVA
(Jan Beránek – Petr Macek)

I.  ÚVOD
 (Jan Beránek – Petr Macek)

I.1  Definice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

I.2  Východiska SHP

I.3  Zpracovatel SHP

I.4  Tři fáze SHP a  jejich pozice ve struktuře památkové péče

I.5  Centrální evidence a uložení elaborátů SHP

II.  PROVÁDĚNÍ SHP
 (Jan Beránek – Petr Macek)

II.1  Úvod

II.2  Možnosti a limity provádění SHP
 
II.3  Historický/archivní průzkum

II.3.1  Úvod
 
II.3.2  Úkol zpracovatele archivního průzkumu

II.3.3  Nároky kladené na zpracovatele archivního průzkumu

II.3.4  Postup při archivním průzkumu

II.4  Terénní průzkum

II.4.1  Úvod

II.4.2  Úkol zpracovatele terénního průzkumu
 
II.4.3  Nároky kladené na zpracovatele terénního průzkumu

II.4.4  Přípravná fáze terénního průzkumu

II.4.4.1  Základní identifikační údaje
 
II.4.4.2  Orientace v  základní literatuře a dohledání předchozích elaborátů SHP

II.4.4.3  Základní prohlídka zkoumaného objektu

II.4.4.4  Zaměření zkoumaného objektu

II.4.5  Popis zkoumaného objektu

II.4.5.1  Obecné zásady
 
II.4.5.2  Postup při popisu

II.5  Dokumentace objektu a
 další průzkumy
 
II.5.1  Způsoby dokumentace objektu

II.5.2  Doplňující průzkumy
 
METODIKA STAVEBNĚHISTORICKÉHO PRŮZKUMU

II.6  Navazující fáze SHP

II.6.1  Druhá fáze – průzkum před a
 během stavebních prací

II.6.1.1 Fáze II.a  – doplňkové průzkumy a výzkumy před přípravou projektu (restaurátorský průzkum, archeologický výzkum, stavebně ‑technický průzkum)

II.6.1.2 Fáze
 II.b  – průzkumy a  výzkumy prováděné v  průběhu stavebních prací (operativní průzkum a dokumentace, archeologický výzkum, restaurátorský průzkum)

II.6.2  Třetí fáze SHP – závěrečné vyhodnocení

III. 
STRUKTURA A ZPRACOVÁNÍ ELABORÁTU SHP
(Jan Beránek – Petr Macek)

III.1  Úvod

III.2  Struktura elaborátu
 
III.3  Obsah a zpracování jednotlivých kapitol
 
III.3.1  Titulní list s  identifikačními údaji

III.3.2  Kapitola I. – Úvod

III.3.3  Kapitola II. – Anotace

III.3.4  Kapitola III.
 – Historický/archivní průzkum

III.3.4.1  Historický/archivní průzkum
 
III.3.4.2  Seznam pramenů a literatury

III.3.4.3  Seznam historických map a  plánů
 
III.3.4.4  Seznam ikonografie
 
III.3.5  Kapitola IV. – Popis
 
III.3.5.1  Urbanistická situace (objekt ve vztahu k
 okolí)

III.3.5.2  Základní charakteristika objektu

III.3.5.3  Exteriér
 
III.3.5.4  Interiér
 
III.3.5.5  Charakteristika jiných objektů
 
III.3.6  Kapitola V.
 – Doplňující průzkumy
 
III.3.7  Kapitola VI.
 – Stavební historie

III.3.8  Kapitola VII.
 – Hodnocení objektu
 
III.3.9  Kapitola VIII. – Náměty pro potřeby památkové péče
 
III.3.9.1 Hodnotné prvky a detaily

III.3.9.2 Závady
 
III.3.9.3  Náměty pro péči o
 objekt

III.3.10  Kapitola IX
 – Náměty na další průzkumy

III.3.11  Kapitola X – Historická dokumentace
 
III.3.11.1  Historické mapy a  plány

III.3.11.2  Ikonografie

III.3.12  Kapitola XI – Dokumentace současného stavu

III.3.12.1  Fotodokumentace současného stavu
 
PŘÍLOHY  

III.3.12.2  Zaměření současného stavu

III.3.12.3  Další grafická a obrazová dokumentace

III.3.13  Kapitola XII – Grafické vyhodnocení průzkumu

III.3.13.1  Vyhodnocení stavebního vývoje

III.3.13.2  Památkové hodnocení
 
III.3.13.3  Doplňující informace (zejména situování snímků, významné nálezové situace, např. spáry, návrhy na doplňující průzkumy, specifická poškození  aj.)

IV. 
PŘÍLOHY

IV.1  Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích (Jana Pařízková Čevonová)

EXKURZ
Dobroslav Líbal – metodika stavebněhistorického průzkumu SÚRPMO v  roce 1985

IV.2  Zdroje archivního průzkumu (Pavel Zahradník)
 
IV.2.1  Obecné zdroje (bez rozlišení druhů staveb)

IV.2.2 Zdroje k nejdůležitějším druhům staveb
 
IV.2.2.
1  Hrady, zámky, tvrze a  další vrchnostenské objekty (vrchnostenské dvory s příslušnými budovami, pivovary a další hospodářské stavby, obytné budovy vrchnostenských úředníků, zámecké parky atd.)

IV.2.2.
2 Církevní budovy (kláštery, kostely a biskupské, kapitulní či řádové budovy)

IV.2.2.
3 Městské domy, městská opevnění a další městské budovy

IV.2.2.
4 Poddanské stavby (selské statky, chalupy)

Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 210 x 240 mm, 175 s., bar, česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-037-5