Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek
ISBN: 978-80-7480-088-7
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Petr Sokol a kol.

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek


Obsah:

Úvod (Petr Sokol, Alena Knechtová)

I. Teorie terénní prostorové identifikace, dokumentace a deskripce archeologických památek

I.1 Charakteristika jednotlivých typů archeologických památek

    I.1.1 Mohyly a mohylová pohřebiště (Petr Sokol)

    I.1.2 Hradiště (Petr Sokol)

    I.1.3 Tvrziště (Filip Laval)

    I.1.4 Hradní zříceniny (Renata Tišerová)

    I.1.5 Zaniklé středověké vsi (Filip Laval, Zdeněk Neustupný)

    I.1.6 Polní opevnění (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta)

    I.1.7 Těžební a důlní objekty a areály (Jiří Havlice)

    I.1.8 Zaniklé cesty (Petr Sokol)

I.2 Hlavní terénní relikty jednotlivých typů archeologických památek (Petr Sokol)

I.3 Hlavní znaky jednotlivých terénních reliktů archeologických památek (Petr Sokol)

I.4 Způsoby poškození archeologických památek (Petr Sokol)

II. Terénní prostorová identifikace a dokumentace archeologických památek a archeologických lokalit

II.1 Rešerše (Petr Sokol)

II.2 Terénní část (Petr Sokol)

II.3 Fotografická dokumentace (Petr Sokol)

II.4 Využití leteckých snímků (Petr Sokol)

II.5 Měřičská dokumentace

    II.5.1 Měřičská přímka (Petr Sokol)

    II.5.2 Stolková metoda (Petr Sokol)

    II.5.3 Měření přístrojem GPS (Petr Sokol, Petr Vitula)

    II.5.4 Měření totální stanicí (Petr Vitula)

    II.5.5 Letecké laserové snímkování (Martin Tomášek, Petr Sokol)

II.6 Zaměření jednotlivých typů archeologických památek

    II.6.1 Mohyly a mohylová pohřebiště (Petr Sokol)

    II.6.2 Hradiště (Petr Sokol, Jiří Havlice)

    II.6.3 Tvrziště (Radmila Stránská, Petr Vitula, Petr Sokol)

    II.6.4 Hradní zříceniny (Renata Tišerová, Petr Sokol)

    II.6.5 Zaniklé středověké vsi (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta, Petr Sokol)

    II.6.6 Polní opevnění (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta, Petr Sokol)

    II.6.7 Těžební a důlní objekty a areály (Jiří Havlice)

    II.6.8 Zaniklé cesty (Petr Sokol)

III. Prostorová identifikace, terénní dokumentace a deskripce archeologických památek – struktura požadovaných informací (Petr Sokol, Alena Knechtová)  

    I. Lokalizace archeologické památky

    II. Hlavní relikty sledované při terénní identifikaci jednotlivých typů archeologický památek

    III. Hlavní sledované znaky jednotlivých terénních reliktů archeologických památek

    IV. Charakteristika jednotlivých archeologických památek

    V. Poškození archeologické památky

    VI. Datace archeologické památky

    VII. Vztah archeologické památky k okolí (její umístění v krajině)

    VIII. Nová dokumentace archeologické památky

    IX. Podklady a zdroje informací k archeologické památce

    X. Základní charakteristika movitých nálezů získaných z archeologické památky

IV. Přílohy

IV.1 Terénní prostorová identifikace, dokumentace a deskripce archeologických památek – příklady

    IV.1.1 Mohylové pohřebiště Biřkov (Petr Sokol)

    IV.1.2 Mohylové pohřebiště Vrhaveč (Petr Sokol)

    IV.1.3 Hradiště Hradišťský vrch u Kaplice (Jiří Havlice)

    IV.1.4 Tvrziště Senorady (Radmila Stránská, Petr Vitula)

    IV.1.5 Zřícenina hradu Hamrštejn (Renata Tišerová)

    IV.1.6 Zaniklá středověká vesnice Svídna (Zdeněk Neustupný)

    IV.1.7 Pozůstatky činnosti obléhatelů v předpolí hradu Zbořený Kostelec (Jan Kypta)

    IV.1.8 Středověké zlatodoly Kometa (Jiří Havlice)

    IV.1.9 Zaniklý rudný důl u Ratibořských Hor (Jiří Havlice)

    IV.1.10 Polykulturní výšinné sídliště Kolová (hradiště, městské lokační provizorium) (Martin Tomášek)

IV.2 Nemovité kulturní památky archeologické povahy a podmínky jejich ochrany (Petr Sokol, Alena Knechtová)

IV.3 Aplikace Významné archeologické lokality (VAL) (Alena Knechtová)

V. Literatura

    Nepublikované práce

    Literatura

Zkratky

Národní památkový ústav, Praha 2017, 191 str., ISBN 978-80-7480-088-7