Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem

Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem
ISBN: 978-80-200-3216-4
Availability: in stock
including VAT
your price425,00 Kč
ps
Martina Ptáčníková
Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem
Kapitoly z pražské toponymie

Monografie se zabývá toponymií hlavního města Prahy v období od konce druhé světové války do roku 1989. Na výzkum jmen pražských veřejných prostranství aplikuje mezioborový přístup, využívá rozmanité metody a přináší komplexní pohled na městskou toponymii dané epochy. Vývoj soustavy jmen městských veřejných prostranství je v knize sledován prostřednictvím honorifikačních jmen, na jejichž základě lze nejlépe popsat formování pražské toponymické krajiny jako politizovaného prostoru, reagujícího na dějinné zvraty i mocenské nároky vládnoucích elit. Prostor dostávají v knize nejen jména, která lze vidět na uličních tabulkách na nároží domů, ale i ta, která nikde zaznamenána nejsou a obyvatelé města je přesto dobře znají a používají.

Obsah:

Úvodní slovo
Město a jeho veřejná prostranství v kategoriích prostoru a času
Charakteristika urbanonym a honorifikační motivace pojmenovávání
Prolog 1945 až 1947
K poválečným obrazům města a jejich realizaci v urbanonymii
Období šedesátých až osmdesátých let v pražské urbanonymii
Proměny honorifikačního motivu ve sledovaném období
Rok 1989 aneb epilog
Systematizované pojmenovávání jako charakteristický rys pražské urbanonymie
Nestandardizovaná urbanonymie
Lidová etymologie a urbanonymie

Závěrečné slovo
Summary
Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Rejstřík

Academia, Praha 2021, rozměr 135 x 210 mm, 345 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-200-3216-4