Na cestě k ”výborně zřízenému knihkupectví”

Na cestě k ”výborně zřízenému knihkupectví”
ISBN: 978-80-200-3054-2
Availability: in stock
including VAT
your price425,00 Kč
ps
Claire Madl, Petr Píša, Michael Wögerbauer

Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví"


Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749-1848)


Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848. Monografie Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ zkoumá vývoj knižního trhu v Čechách mezi lety 1749 až 1849, představuje jeho hlavní protagonisty, podniky i profese podílející se na tehdejší knižní kultuře. Autoři sledují zapojení knižních profesionálů do tuzemských i zahraničních sítí a přibližují cesty, po kterých se knihy ubíraly k dramaticky se rozšiřující čtenářské veřejnosti. Kniha objasňuje strukturu intelektuální výměny a podoby komunikace v době, která sehrála určující roli v procesu utváření moderní veřejné sféry a formování novodobého národa.

Obsah:

Úvod
Kniha v Čechách mezi starým režimem a národní knižní kulturou
I.
Knižní politika - regulace a sebeorganizace knižního trhu
Ekonomické a sociální podmínky knižní kultury
Zahraniční souvislosti knižního trhu v Čechách
Topografická a funkční diferenciace knižního trhu
Vývojové tendence tiskové produkce v Čechách 1749-1800
II.
Kalendáře v Čechách. Masová tiskovina a pilíř tiskařského podnikání 18. století
Tiskárna normální školy v Praze. Vládní nástroj osvícenského despotismu i impuls ke vzniku občanské společnosti
Nezdařilá expanze? Johann Thomas von Trattner a jeho působení v Praze
Jak etablovat firmu v období terezaánských reforem. Zadržovaný vzestup pražského tiskaře Schönfelda
"Při zohlednění skutečné potřeby..." Regulace knihkupeckých koncesí po roce 1806 v praxi
Jak rozšířit a diverzifikovat čtenářskou obec. Reklamní strategie nakladatelů a knihkupců
Čtenářské kabinety, půjčovny knihy a proměny způsobu čtení

Seznam archivních fondů
Seznam tištěným pramenů
Seznam literatury
Seznam databází a hlavních internetových zdrojů
Soupis ilustrací
Redakční a ediční poznámka
O autorech
Summary
Jmenný rejstřík

Academia, Praha 2019, 385 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-200-3054-2