Obrazy krásy a spásy

Obrazy krásy a spásy
ISBN: 978-80-7467-059-6
Availability: in stock
including VAT
your price1 450,00 Kč
ps
Petr Jindra, Michaela Ottová

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách


Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách.
Velice bohatá umělecká kultura oblasti povodí Úhlavy a horního toku Otavy dosáhla vrcholu na přelomu 15. a 16. století v objednávkách Půty Švihovského z Rýzmberka a Zdeňka Lva z Rožmitálu a zejména v sochařské tvorbě vynikajícího anonyma nazývaného Mistr Zvíkovského Oplakávání. Kniha vznikla díky novému rozsáhlému a soustředěnému uměleckohistorickému i archivnímu výzkumu. Objevuje se zde reprezentativní výběr založený na výkladových koncepcích jednotlivých zúčastněných badatelů, umělecké kvalitě a zajímavosti artefaktů z dalších hledisek. Kontextuální pohled vychází zejména z metod kulturněhistorických s důrazem na sledování objednavatelské činnosti zdejší šlechty a měšťanských elit. V intencích dnes dostupných nástrojů studia vizuální kultury středověku jsou tyto metody kombinovány s analýzou stylu, ikonografie a funkce, která z velké části náleží do sféry náboženské.
Kniha koncipovaná a redigovaná odborníky z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a ze Západočeské galerie v Plzni zahrnuje studie k historickému a kulturnímu vývoji, uměleckohistorické studie a katalog, zpracovávající nejvýznamnější díla architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, a rovněž několik exkurzů, které se napříč uměleckými druhy zaměřují na funkci, ikonografii nebo problematiku autorství a dílenského provozu.
Publikace je doplněna podrobnou bibliografií, jmenným a místním rejstříkem a uzavřena anglickým resumé.

Obsah:

Úvod
Jihozápadní Čechy jako historický prostor
Sídelní a historický obraz jihozápadních Čech
Nejvýznamnější objednavatelé pozdně gotického umění v jihozápadních Čechách

Města
Sakrální architektura
Hradní architektura
Sakrální interiéry / exkurz
Deskvá a nástěnná malba
Knižní malba
Sochařství
Oplakávání Krista - téma a dílna / exkurz
Užité umění

Bibliografie
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Autoři katalogových hesel
Reprodukce a fotografie
Summary

Arbor vitae, Západočeská galerie, Praha 2013, 496 str., 240 x 305 mm, ISBN 978-80-7467-059-6