Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu
ISBN: 978-80-7464-697-3
Availability: in stock
including VAT
your price286,00 Kč
ps
Radoslav Daněk

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu


Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní velkovýrobu (1830-1948)


Publikace se věnuje problematice proměny významného odvětví potravinářství - pivovarnictví. Na příkladu průmyslového Ostravska sleduje proces zprůmyslnění piva, tedy přechod z řemeslné malovýroby k jeho moderní tovární průmyslové produkci. Analyzuje majetkoprávní a vlastnické vztahy k pivovarským podnikům a jejich změny v návaznosti na široce pojatý proces modernizace.

Obsah:

Úvod

Prameny a literatura, současný stav bádání

Výroba piva v přechodu od pozdně feudální ekonomiky k ekonomice tržně kapitalistické (od nástupu průmyslové revoluce do zrušení propinace: 1830-1869)
Měšťanské pivovarnictví v Moravské Ostravě
Velkostatkářské pivovarnictví na moravsko-slezském pomezí
Zrušení propinačního práva a jeho důsledky

Industrializace pivovarnictví a proces koncentrace výroby a kapitálu (mezi volnou soutěží a kartelem: 1869-1918)
Završení výrobně technologické revoluce v měšťanském pivovaru
Praktické projevy a důsledky konkurenčního boje
Zaměstnanecká otázka
Formování pivovarského kartelu ve vztahu k hostinským živnostem
Koncentrace pivovarnictví na počátku 20. století
Pivovary ve víru Velké války

Průmyslové pivovarnictví na cestě ke státně řízenému hospodářství (od "zlatých časů" do znárodnění: 1918-1948)
Přechod z válečného řízeného hospodářství monarchie k restauraci librálního kapitalismu v první republice
Dopady Velké hospodářské krize
Trigon "průmysl - dělník - pivo" v totalitárním režimu

Závěr

Seznam zkratek
Obrazová příloha
Seznam pramenů a literatury
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Summary
Streszczenie
Zusammenfassung

Ostravská univerzita, Ostrava 2015, 239 str., ISBN 978-80-7464-697-3