Památky archeologické 2002/1

Památky archeologické 2002/1
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Michal Ernée

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Obsah:


Slovo úvodem
Natalie Venclová: Druidové, archeologie a historie - Die Druiden, Archäologie und Geschichte
J. V. S. Megaw - M. R. Megaw: The Bronze Mount from Droužkovice, Northwest Bohemia - Bronzová figurka z Droužkovic
Miloš Čižmář: Laténský depot ze Ptení - K poznání kontaktů našeho území s jihem - Der laténezeitliche Hortfund von Ptení - Zur Erkenntnis der Kontakte Mährens zum Süden
Zuzana Karasová: Spony z keltského oppida na Třískově - Les fibules de l'oppidum celtique de Třísov
Miloš Čižmář - Jaromír Leichmann: Laténské žernovy ze Starého Hradiska - Laténzeitliche Mahlsteine aus dem keltischen Oppidum Staré Hradisko
Příloha
Eva Kolníková: Mince z keltského oppida Hostýn - Münzen aus dem keltischen Oppidum Hostýn
Helena Svobodová: Bronze vessels from the collection of classical antiquity at the National Museum Prague - II - Bronzové nádoby z antické sbírky Národního muzea v Praze II

Recenze - Reviews

Krzysztof Nowicki: Defensible sitzes in Crete c. - 1200-800 B.C., LM III B/C through Early Geometric (Jan Bouzek)
Wolfgang Kimmig (Hrsg): Importe und mediterrane Einflüsse auf der Heuneburg (Miroslav Chytráček)
K. Tomková: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů (Drahomíra Frolíková)
Peter Steppuhn: Glasfunde aus Schleswig, Ausgrabungen in Schleswig, Berichte und Studien 16. Archäologisches Landesmuseum Schleswig (Eva Černá)
Reitz, E. J. and Wing, E. S. 1999: Zooarchaeology (René Kyselý)