Památky archeologické 2003

Památky archeologické 2003
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index®(Web of Science®) společnosti Thomson Reuters. Časopis Památky archeologické je dále uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH, EBSCO, Anthropological Literature, Anthropological Index Online a Ulrich´s Periodicals Directory.

Obsah:

Ivana Sýkorová
Kladno-Krořehlavy - sídliště staropaleolitického člověka –
Kladno-Krořehlavy - A Settlement Site of Lower Palaeolithic Man

Miroslav Bárta – Vladimír Brůna – Roman Křivánek
Research at South Abusir in 2001-2002 - methods and results – Průzkum jižního Abúsíru v letech 2001-2002 - metody a výsledky (appendix - satellite image, příloha - satelitní snímek)

Ondřiej Chvojka – Jan Michálek
Sídliště ze střední doby bronzové u Radčic - Vodňan, okres Strakonice - Výzkumy na stavbě silničního obchvatu v letech 1994-1996 – Siedlungen aus der mittleren Bronzezeit bei Radčice - Vodňany, Kreis Strakonice - Ausgrabungen bei der Strassenumfahrungsbau in den Jahren 1994-1996

Jarmila Princová-Justová
Časné slovanské osídlení v Libici nad Cidlinou – Frühslawische Besiedlung in Libice nad Cidlinou

Andrea Bartošková
Revizní analýza archeologické situace u kostela sv. Petra a Pavla na Budči –
Revisionsanalyse der archäologischen Situation bei der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Budeč

Recenze - Rezensionen - Reviews
Lutz Klassen, Frühes Kupfer im Norden. Untersuchungen zu Chronologie, Herkunft und Bedeutung der Kupferfunde der Nordgruppe der Trichterbecherkultur, Jutland Archaeological Society 36 (rec. Miroslav Dobeš)

Luboš Jiráň, Die Messer in Böhmen, PBF VII/5 (rec. Lubor Smejtek)

Valentin Dergačev, Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien, PBF XX/9 (rec. Lubor Smejtek)

Stefan Groh – Helga Sedlmayer, Forschungen im Kastell Mautern-Favianis. Die Grabungen der Jahre 1996 und 1997, Der römische Limes in Österreich 42 (rec. Eduard Droberjar)

Velázquez, A. (ed.), Ruptura o Continuidad, Pervivencias Preislámicas en Al-Andalus, Cuadernos Emeritenses 15/1999 (rec. K. Nováček)

José Luis Ramírez Sádaba – Pedro Mateos Cruz, Catalogo de las Inscripciones Cristianas de Merida, Cuadernos Emeritenses 16/2000 (rec. M. Ernée)

Valdés, F. – Velázquez, A. (eds.), La Islamización de la Extremadura Romana, Cuadernos Emeritenses 17/2001 (rec. K. Nováček)

Caldera, P. (ed.), Magia y Religión de la Antigüedad a nuestros días, Cuadernos Emeritenses 18/2001 (rec. H. Stejskalová)

Augustín Velázquez Jiménez, Repertorio de Bibliografía Arqueológica Emeritense II, Emérita 2000, Cuadernos Emeritenses 19/2002 (rec. H. Stejskalová)

Rivista di Studi Liguri LXV/1999 (rec. E. Droberjar)

Rivista di Studi Liguri LXVI/2000 (rec. E. Droberjar)

Hilke Elisabeth Saggau, Mittelalterliche Eisenfunde aus Schleswig, Ausgrabung Schild 1971-1975,
Ausgrabungen in Schleswig - Berichte und Studien 14 (rec. J. Klápště)

Das archäologische Fundmaterial II, Ausgrabungen in Schleswig - Berichte und Studien 15 (rec. J. Klápště)