Památky archeologické 2007

Památky archeologické 2007
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Editor Michal Ernée

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Obsah:


Vratislav Janák – Antonín Přichystal
Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu — Distribution of silicites of the Kraków-Częstochowa Jurassic in Moravia and Upper Silesia in the Neolithic and at the beginning of the Eneolithic

Michal Ernée – Miroslav Dobeš – Jaroslav Hlaváč – Petr Kočár – René Kyselý – Petr Šída
Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz — Eine jungneolithische eingetiefte Hütte in Prag 9 - Miškovice. Ergebnisse der archäologischen und naturwissenschaftlichen Analysen

Miloš Čižmář – Jaromír Leichmann
Pozdně laténské žernovy na Moravě — Spätlatènezeitliche Mahlsteine in Mähren

Jiří Macháček – Miroslava Gregerová – Martin Hložek – Jiří Hošek
Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi — Frühmittelalterliche metallverarbeitende Produktion in Pohansko bei Břeclav

Georg Haggrén – Hedvika Sedláčková
Ribbed beakers with applied glass threads in Europe — Číšky s taženými kapkami v Evropě

Recenze – Reviews – Rezensionen
Peter König, Spätbronzezeitliche Hortfunde aus Bosnien und der Herzegowina PBF XX/11 (rec. Luboš Jiráň)

Cordula Nagler-Zanier, Ringschmuck der Hallstattzeit aus Bayern PBF X/7 (rec. Miloslav Chytráček)

Tibor Kemenczei, Funde ostkarpatenländischen Typs im Karpatenbecken PBF XX/10 (rec. Ondřej Chvojka)

Herbert Lorenz (†), Chorologische Untersuchungen in dem spätkeltischen Oppidum bei Manching am Beispiel der Grabungsflächen der Jahre 1965–1967 und 1971
Hermann Gerdsen, Fundstellenübersicht der Grabungsjahre 1961–1974 Die Ausgrabungen in Manching 16 (rec. Vladimír Salač)

Maciej Karwowski, Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965–1990) Die latènezeitlichen Siedlungsfunde (rec. Vladimír Salač)

Stefan Groh – Helga Sedlmayer, Forschungen im Vicus Ost von Mautern-Favianis Die Grabungen der Jahre 1997–1999 (rec. Jiří Musil)

Przemysław Urbańczyk, red., Nie-Słowianie o początkach Słowian (rec. Drahomíra Frolíková-Kaliszová)

Falko Daim – Ernst Lauermann (Hrsg.), Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf, Niederösterreich (rec. Naďa Profantová)

Maria Pilar Reis, Las termas y balnea romanos de Lusitania, Studia Lusitana 1 (rec. Jiří Musil)

J. J. Ávila – J. O. Blanco, La cerámica griega en Extremadura Cuadernos Emeritenses 28/2004 (rec. Jiří Musil)

Ana Ma Bejarano Osorio, El Mausoleo del Dintel de los ríos: Los contextos funerarios tardíos en Augusta Emerita Cuadernos Emeritenses 27/2004 (rec. Helena Stejskalová)

Hans-Jürgen Kotzur (Hrsg.), Rabanus Maurus. Auf den Spuren eines karolingischen Gelehrten (rec. Michal Lutovský)