Památky archeologické 2008

Památky archeologické 2008
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Editor Michal Ernée

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Z obsahu:


Zdeňka Nerudová
Sídelní strategie v oblasti Krumlovského lesa ve starší době kamenné —
The Settlement Strategy in the Krumlov Forest Area during the Palaeolithic Period

Milan Zápotocký – † Jaroslav Kudrnáč
Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově - „Na vrchu“. Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury —
Das äneolithische Siedlungs- und Bestattungsareal in Klučov - „Na vrchu“. Ein Beitrag zur Periodisierung der Řivnáč-Kultur

Zuzana Pančíková
Metalurgia v období popolnicových polí na Slovensku — Urnenfelderzeitliche Mettalurgie in der Slowakei

Martin Bartelheim – Bülent Kızılduman – Uwe Müller – Ernst Pernicka – Hasan Tekel
The Late Bronze Age Hoard of Kaleburnu/Galinoporni on Cyprus — Der spätbronzezeitliche Hortfund aus Kaleburnu/Galinoporni auf Zypern — Pozdně bronzový depot z Kaleburnu/Galinoporni na Kypru

Miloš Hlava
Grafit v době laténské na Moravě — Grafit in der Latènezeit in Mähren

Karel Nováček
with contribution by Tomáš Chabr, David Filipský, Libor Janíček,
Karel Pavelka, Petr Šída, Martin Trefný, Pavel Vařeka
Research of the Arbil Citadel, Iraqi Kurdistan, First Season —
Výzkum citadely v Arbílu (irácký Kurdistán), první sezóna

Recenze – Reviews – Rezensionen

Andrzej Wiśniewski, Środkowy paleolit w doline Odry (rec. Ivana Fridrichová-Sýkorová)

John Chapman – Bisserka Gaydarska, Parts and Wholes: Fragmentation in Prehistoric Context (rec. Petr Květina)

Annick de Capitani – Sabine Deschler-Erb – Urs Leuzinger – Elisabeth Marti-Grädl – Jörg Schibler,
Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon / Bleiche 3, Funde (rec. Miroslav Dobeš)

Janusz Czebreszuk – Johannes Müller Hrsg., Bruszczewo
Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens — Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski (rec. Michal Ernée)

Irmtraud Hellerschmid, Die urnenfelder-/hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March Ergebnisse der Ausgrabungen 1969–1989 unter besonderer Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze Urnenfelder-/Hallstattkultur Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 63 (rec. Susanne Stegmann-Rajtár)

Markus Egg – Diether Kramer, Krieger, Feste, Totenopfer
Der letzte Hallstattfürst von Kleinklein in der Steiermark Mosaiksteine. Forschungen am Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Band 1 (rec. Miloslav Chytráček)

Evgenij V. Černenko, Die Schutzwaffen der Skythen PBF III/2 (rec. Lucie Šmahelová)

Helmut Birkhan (Hg.), Kelten-Einfälle an der Donau (rec. Miloš Hlava)

Ivana Pleinerová, Březno und germanische Siedlungen der jüngeren Völkerwanderungszeit in Böhmen (rec. Eduard Droberjar)

Jonathan Edmondson, Granite funerary stelae from Augusta Emerita Monografías Emeritenses 9 (rec. Helena Sekavová)

Vladimír Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů (rec. Jan Bouzek)

Miroslav Buchvaldek – Andreas Lippert – Vladimír Košnar (eds.), Atlas pravěké Evropy Praehistorica 27 (rec. Ivan Pavlů)

Elizabeth S. Chilton (ed.), Material Meanings
Critical Approaches to the Interpretation of Material Culture (rec. Petr Květina)

Andreas Heege (Hrsg.), Töpferöfen — Pottery kilns — Fours de potiers
Die Erforschung frühmittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.–20. Jh.) in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz Basler Hefte zur Archäologie 4 (rec. Jan Klápště)

ANAS 15–16/2002–2003 (rec. Helena Sekavová)

F. Germán Rodríguez Martín, Las lucernas de la villa romana de Torre Águilla (Barbaño, Badajoz) Cuadernos Emeritenses 30/2005 (rec. Jan Kysela)

Maria Teresa Pando Anta, La sociedad romana del conventus Emeritensis a través de sus estelas funerarias Cuadernos Emeritenses 31/2005 (rec. Helena Sekavová)

Boletín de Arqueología 19/2004 (rec. Sylva Květinová)