Památky archeologické 2009

Památky archeologické 2009
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Editor Michal Ernée

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Obsah:


Slavomil Vencl
† Josef Beneš, Miroslava Blajerová, † Emanuel Opravil, Lubomír Peške, Ivo Světlík
Pravěké osídlení jeskyně Martina, k. ú. Tetín, okr. Beroun — Prehistoric settlement of the Martina Cave (Tetín, distr. Beroun)

Ondřej Chvojka — Jiří Havlice
Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách. Nové depoty z Přídolí, Purkarce a Chvalšin — Kupferne Spangenbarren der Frühbronzezeit in Südböhmen. Neue Depotfunde aus Přídolí, Purkarec und Chvalšiny

Jaroslav Frána — Ondřej Chvojka — Marek Fikrle
Analýzy obsahu chemických prvků nových depotů surové mědi z jižních Čech. Příspěvek k metalurgii starší doby bronzové — Chemical composition analyses of new raw copper hoards from South Bohemia. A contribution to the metallurgy of the Early Bronze Age

Ivo Štefan — Ivan Krutina
Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Ke vztahu archeologie a „událostní historie“ — The Early Medieval Settlement, Mass Grave and Burial Grounds at Budeč (Na Týnici Site). Archaeological and “Event History” Perspective

Petra Stránská
Raně středověké pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Antropologická charakteristika, zdravotní stav chrupu — The Early Medieval Burial Site in Budeč (Na Týnici). Anthropological Description, Dental Health

René Kyselý — Petr Meduna
O zvířeti velkém jako slon, mezi jehož rohy si mohou sednout tři muži. Pratur ve středověku Čech a Moravy – historická a archeozoologická analýza — About an Elephant-Sized Animal that Could Seat Three Men between its Horns. The Aurochs in Medieval Bohemia and Moravia: A Historical and Archaezoological Analysis

Rudolf Krajíc
Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století — Wasser und Abfall als privates und kommunales Problem städtischer Agglomerationen. Belege aus der Stadt Tábor, 13.–18. Jahrhundert

Recenze — Reviews — Rezensionen
Coimbra, F. — Dimitriadis, G. (eds.), Cognitive Archaeology as Symbolic Archaeology BAR IS 1737 (rec. Luboš Chroustovský)

Klaus Schmidt, Sie bauten die ersten Tempel
Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. Die archäologische Sensation am Göbekli Tepe (rec. Šárka Velhartická)

Olga Kytlicová, Jungbronzezeitliche Hortfunde in Böhmen
PBF XX/12 (rec. Ondřej Chvojka)

Václav Furmánek / Mária Novotná, Die Sicheln in der Slowakei
PBF XVIII/6 (rec. Lubor Smejtek)

Matthias Becker, Jan Bemmann, Rudolf Laser, Rosemarie Leineweber, Berthold Schmidt, Erika Schmidt-Thielbeer,
Ingrid Wetzel, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Deutschland, Band 6, Land Sachsen-Anhalt (rec. Jiří Musil)

Ninina Cuomo di Caprio, Ceramica in Archeologia 2. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine Studia Archaeologica 144 (rec. Jan Kysela)

Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte. Band 11 (rec. Michal Lutovský)

Jiří Macháček, Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System Studien zur Archäologie Europas 5 (rec. Rudolf Procházka)

Ingrid Ulbricht, Hilke Elizabeth Saggau, Karl-Heinz Gloy a Ulrike Mayer-Küster, Ausgrabunen in Schleswig. Holzfunde aus dem mittelalterlichen Schleswig Berichte und Studien 17 (rec. Martin Tomášek)

Rudolf Krajíc, Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 4 (rec. Jiří Merta)

Carlos Augusto Sánchez, Economía y sociedad prehispánica. El uso de la tierra en el Alto Magdalena (rec. Helena Tůmová)

Ana María Boada Rivas, Patrones de asentamiento regional y sistemas de agricultura intensiva en Cota y Suba, Sabana de Bogotá (Colombia) (rec. Helena Tůmová)

Rivista di Studi Liguri LXX/2004 (rec. Helena Tůmová)

Rivista di Studi Liguri LXXI/2005 (rec. Helena Tůmová)

ANAS 17/2004 (rec. Helena Tůmová)

Isabel Velázquez, Hagiografía y culto a los Santos en la Hispania Visigoda: Aproximación a sus manifestaciones literarias Cuadernos Emeritenses 32/2005 (rec. Helena Tůmová)

José Manuel Jerez Linde, Terra Sigillata Hispánica Tardía del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida Cuadernos Emeritenses 35/2006 (rec. Helena Tůmová)

Boletín de Arqueología 20/2005, 21/2006 (rec. Sylvie Květinová)