Pictura verba cupit

Pictura verba cupit
ISBN: 80-86890-05-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena440,00 Kč
ks
Beket Bukovinská, Lubomír Slavíček (edd.)

Pictura verba cupit


Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného


Sborník obsahuje tématicky i metodologicky rozmanité studie v rozpětí od antiky až po současnost. První část zahrnuje především texty zabývající se emblematikou a vztahy mezi „obrazem a slovem“, druhá a nejobsáhlejší část je věnována ikonografickým otázkám a ikonologické interpretaci uměleckých děl. V závěrečných oddílech jsou shromážděny nové poznatky z oblasti rudolfínského umění a podněty k teorii a metodologii dějin umění. Mezi čtyřiceti osmi přispěvateli jsou významní badatelé domácí, např. P. Wittlich, V. Lahoda, R. Švácha, M. Horyna, R. Prahl, E. Fučíková, i zahraniční, např. J. F. Moffitt (USA), J. Spicer (USA), I. M. Veldman (NL), S. Michalski (D), J. Müller (D) nebo T. DaCosta Kaufmann (USA). Soubor esejí doplňuje kompletní bibliografie Lubomíra Konečného.

Obsah:

JOHN F. MOFFITT
To Lubomír (“Luboš”) Konečný

GYÖRGY E. SZÖNYI
The emblematic way of seeing and its post-modern reception
Emblematický způsob vidění a jeho postmoderní recepce

KAREL THEIN
Filostratos Starší a zrození dějin umění z ducha ekfrasis
Philostratus the Elder and the birth of art history from the spirit of ekphrasis

IVO PURŠ
K povaze emblémů Prchající Atalanty Michaela Maiera
On the nature of the emblems in Michael Maier’s Flying Atalanta

ONDŘEJ JAKUBEC
„ Je třeba vyvarovat se veškeré necudnosti“. Cenzurní zásahy jezuitů v tiscích Emblematum liber
“It is necessary to avoid all forms of lewdness”. Censorship by Jesuits of editions of Emblematum liber

PETR INGERLE
Paris Gille: Infula pro Karla II. z Liechtensteinu-Castelkorna. Emblematická apologie církevního aristokrata
Paris Gille: Infula for Charles II of LiechtensteinCastelkorn. An emblematic apologia for a prince of the church

JAROSLAVA KAŠPAROVÁ
Empresas políticas Diega de Saavedra Fajardo v českých knižních sbírkách 17. a 18. století
Diego de Saavedra Fajardo’s Empresas políticas in seventeenth and eighteenth-century Bohemian library collections

LUBOMÍR SLAVÍČEK
Potřebné knihy? Ikonografie, knihy emblémů a artifex doctus v Čechách na konci 18. století
Required reading? Iconography, emblem books and artifex doctus in Bohemia at the end of the eighteenth century

II
JOHN F. MOFFITT
“Gorgons” or “Cyclopians” on “The Eleusis Amphora”?
„Gorgony“ či „Kyklopové“ na „Eleuzínské amfoře“?

HANA J. HLAVÁČKOVÁ
Kdo vyučuje sv. Václava? Vyučování autoritou a vyučování moudrostí a citem
Who is teaching St. Wenceslas? Teaching using authority and teaching using feelings

KATEŘINA KUBÍNOVÁ
„Angelica natura mysterium passionis perscrutatur“. K jednomu námětu Emauzského cyklu
“Angelica natura mysterium passionis perscrutatur”. One of the themes from the Emmaus cycle

MILADA STUDNIČKOVÁ
„Vešel Ježíš do jednoho městečka“. K ikonografii úvodní iniciály žitavského Vesperale et Matutinale
“Jesus entered a village”. The iconography of the opening initial in the Zittau Vesperale et Matutinale

ZUZANA VŠETEČKOVÁ
Navštívení P. Marie s nenarozenými dětmi v lůně světic ve farním kostele v Drásově
The Visitation of the Virgin with the unborn children in the wombs of the saints in the church in Drásov

JOANEATH SPICER
Heemskerck’s Rainbow: Symbol or Narrative Motif?
Heemskerckova duha: symbol nebo narativní motiv?

ALENA VOLRÁBOVÁ
Zbrklý hrdina Mucius Scaevola a jeho ctnost Trpělivost
The impetuous hero Mucius Scaevola and his virtue Patience

MARTIN ZLATOHLÁVEK
Blahoslavenství, Dary ducha a Ctnosti. K ikonografii obrazu Posledního soudu ve florentském dómu
The Beatitudes, the Gifts of the Spirit, and the Virtues. The iconography of a picture of the Last Judgement in a Florentine Duomo

ILJA M. VELDMAN
Purgatory in the Low Lands Očistec v Nizozemí

HANA SEIFERTOVÁ
Obrazy Hanse von Aachen na kameni. Výjevy z Genese a zatmění Slunce
Pictures by Hans von Aachen on stone. Scenes from Genesis and an eclipse of the sun

DOROTHY LIMOUZE
Literary and Emblematic Themes in an Allegory by Aegidius II Sadeler
Literární a emblematická témata v jedné alegorii Aegidia Sadelera

SERGIUSZ MICHALSKI
Die mythologischen Darstellungen Rudolfs II. Eine kurze Übersicht der Problematik
Mytologická znázornění Rudolfa II. Stručný přehled problematiky

SYLVA DOBALOVÁ
Theatrum morum: tygr, lev a divadlo na Pražském hradě
Theatrum morum: a tiger, a lion and a theatre in Prague Castle

GÜNTER IRMSCHER
Heiliges Reich: „Quarta Monarchia“ oder „Casa de Austria“? Zur Mutation eines bildpanegyrischen Stichs von Peter Isselburg
Svatá Říše: „Quarta Monarchia“ nebo „Casa de Austria“? K obměnám panegyrického mědirytu Petra Isselburga

IVAN P. MUCHKA
Vitruvius v pansofii 17. století. Synopsis architectonicae Henninga Hasemanna
Vitruvius in seventeenth-century pansophism. Synopsis architectonicae by Henning Hasemann

JÜRGEN MÜLLER
Imitatio oder Dissimulatio? Bemerkungen zu Rembrandts Antiklassizismus
Imitatio nebo dissimulatio? Poznámky k Rembrandtově antiklasicismu

THEA VIGNAU-WILBERG
Causa latet: Johann Heinrich Schönfelds Zeichnung einer Musizierenden Gesellschaft
Causa latet: kresba Johanna Heinricha Schönfelda Hudební společnost

ŠTĚPÁN VÁCHA
Tři alegorie k pražské korunovaci roku 1723. K politické motivaci „císařského“ stylu Karla VI.
Three allegories on the Prague coronation year 1723: on the political motivation of the “imperial” style of Charles VI

JAN ROYT
Franziska Sibylla Augusta markraběnka bádenská jako „druhá Helena“. K ikonografii výzdoby zámeckého kostela sv. Kříže v Rastattu
Franziska Sibylla Augusta, Margravine of Baden, as a “second Helena”. The iconography of the decoration of the chapel of the Holy Cross in the château in Rastatt

MARTIN MÁDL
Barokní sklo u Bridela. „Ikonografie“ hmoty Baroque glass in Bridel’s work. “Iconography” of matter

TOMÁŠ KLEISNER
Emblematický výklad lovecké medaile hraběte Šporka
An emblematic interpretation of Count Špork’s hunting medal

PAVLA MACHALÍKOVÁ
Památník, kámen, skála. K jednomu motivu na hranici přírody a umění z doby kolem roku 1800
Monument, rock, rockface. A motif on the borderline between nature and art from the period around 1800

TAŤÁNA PETRASOVÁ
Triumf bez vítěze
Triumph without victor

ROMAN PRAHL
Honba za Štěstím od Hanuše Schwaigera. Ikonografická esej
Hanuš Schwaiger’s Pursuit of Happiness. An essay in iconography

PAVEL KALINA
Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš
Freud’s cigar, Kafka’s trees, and Michelangelo’s Moses

IVO HLOBIL
Michelangelo, Mojžíš a nevědomá přitažlivost dlouhých dívčích vlasů
Michelangelo, Moses and the unconscious attraction of girls’ long hair

ROSTISLAV ŠVÁCHA
Kubištův obraz Oběšený
Kubišta’s picture Hanged

VOJTĚCH LAHODA
Kniha a samovar. Čtenář Dostojevského
Book and teaurn. A Reader of Dostoevsky

TOMÁŠ WINTER
Výtrysk a erupce. K plastikám Emila Filly
Outburst and eruption. The sculptures of Emil Filla

LENKA BYDŽOVSKÁ
Ruka, která vidí
The hand that sees

PETR WITTLICH
Labrys

III
KLÁRA BENEŠOVSKÁ
Podobnost čistě náhodná? K italským komponentám v díle Benedikta Rieda
A purely coincidental similarity? Remarks on the Italian elements in the work of Benedikt Ried

THOMAS DACOSTA KAUFMANN
Spranger before Prague. Additions and Reconsiderations Sprangerovo předpražské období. Addenda a nové úvahy

ELIŠKA FUČÍKOVÁ
K římskému pobytu Bartholomäa Sprangera Bartholomäus Spranger’s sojourn in Rome

BEKET BUKOVINSKÁ
Existuje „mio specchio grande“ Giovanniho Antonia Maginiho?
Does Giovanni Antonio Magini’s “mio specchio grande” exist?

MICHAL ŠRONĚK
Bohoslužebný řád Smiřických z roku 1613 a obrazy po předcích
The regulations governing divine worship issued in 1613 by the Smiřický family and pictures of the ancestors

IVANA PANOCHOVÁ
Marradasova fundace pro malostranský kostel P. Marie Vítězné a Giovanni Battista Pieroni
Marradas’s funding of the church of Our Lady of Victories in the Lesser Town of Prague, and Giovanni Battista Pieroni

MAHULENA NEŠLEHOVÁ
Geometrické meditace. Kresby a Obrazy Jiřího Valenty z let 1971–1977
Geometrical meditations. Jiří Valenta’s Drawings and Paintings from the years 1971-1977

IV
MOJMÍR HORYNA
Růžena Vacková jako teoretička umění
Růžena Vacková as an art theorist

MARTINA PACHMANOVÁ
O sirotcích, melancholii a střetu minulosti s přítomností. Rozhovor s Michael Ann Holly
Orphans, melancholy, and the confrontation between past and present. An interview with Michael Ann Holly

ZUZANA ŠTEFKOVÁ
„Oh, it’s a Curator!“ Lehce lacanovská reflexe vztahu umělce a kurátora/uměleckého teoretika
“Oh, it’s a Curator!” A slightly Lacanian reflection on the relationship between artist and curator/art theorist

Bibliography of Lubomír Konečný
Editorial
Autoři/Authors

Artefactum, Praha 2006, 210 x 255 mm, 508 str., ISBN 80-86890-05-8