Pravěk Blanského lesa

Pravěk Blanského lesa
ISBN: 978-80-87311-95-0
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Jan John, Petr Šída, Petr Zavřel

Pravěk Blanského lesa


Novou publikaci vydalo na sklonku roku 2018 Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích spolu s Informačním střediskem CHKO Blanský les - Holubov. Publikace z pera autorů nadmíru povolaných, Ondřeje Chvojky, Jana Johna, Petra Šídy a Petra Zavřela, poskytuje ucelený obraz pravěkého využívání krajiny Blanského lesa.
Blanský les byl dlouho považován za okrajové území pravěkého osídlení v jižních Čechách. Význam se tradičně přisuzoval pouze koridoru podél řeky Vltavy, kde se rovněž nacházejí dvě nejznámější pravěké památky oblasti – laténské oppidum u Třísova a výšinná lokalita z doby bronzové a železné v prostoru pozdějšího hradu Dívčí Kámen. V nové publikaci však autoři i na základě vlastních výzkumů ukazují, že krajina Blanského lesa nabízí daleko více stop po našich dávných předcích, než by se na první pohled mohlo zdát. Že se zde lidé běžně pohybovali již v závěru starší a ve střední době kamenné, stejně jako v době bronzové či železné. Mnoho nálezů zůstává přitom našemu poznání stále skryto, zejména v posledních desetiletích se však řadu nálezů podařilo najít, zdokumentovat a zachránit...

Obsah:

Úvod
Prostorové vymezení a přírodní charakteristika Blanského lesa
Dějiny výzkumu pravěkého osídlení Blabnského lesa
Lovci a sběrači (paleolit - mezolit; cca 1 000 000 - 5500 př. Kr.)
První zemědělství a pastevci (neolit - eneolit; 5500 - 2200 př. Kr.)
Obchodníci, matalurgové, prospektoři (doba bronzová; 2200 - 800 př. Kr.)
Doba Keltů (doba železná: halštatská a laténská; 800 - 30 př. Kr.)
Žili v Blanském lese Germáni? (doba římská; 30 př. Kr. - 600 po Kr.)

Závěr
Literatura
Zusammenafassung
Epilog

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, 75 str., 160 x 230 mm, ISBN 978-80-87311-95-0