Průmyslové dědictví města Ostravy

Průmyslové dědictví města Ostravy
ISBN: 978-80-88240-16-7
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Miloš Matěj

Průmyslové dědictví města Ostravy

Publikace pojednává o průmyslovém dědictví města Ostravy v jeho složitém vývoji a vzájemných vazbách. Popisuje historické souvislosti a vývoj jednotlivých průmyslových oborů (kapitoly Doprava, Energetika, Hornictví, Hutnictví, Chemický průmysl, Potravinářský průmysl, Vodní hospodářství  a Odvaly a antropogenní geomorfologie), včetně podrobného typologického vývoje klíčových oborů tak, aby čtenář prostřednictvím technologických schémat a stručné charakteristiky porozuměl principům výroby a jejich vzájemnému propojení. Na historické souvislosti a vývoj jednotlivých oborů navazuje kapitola Sídelní struktura a obytná výstavba, kde jsou popsány nejvýznamnější hornické a dělnické kolonie budované pro stále narůstající počet zaměstnanců a postupné formování urbanistické struktury průmyslového města prostřednictvím několika samostatných krystalizačních jader (Moravská Ostrava, Přívoz, Hrušov, Mariánské Hory a zcela specifické průmyslové město Nové Vítkovice). Samostatná kapitola Zachování průmyslového dědictví  stručně popisuje vývoj muzejních institucí, památkovou ochranu, mezioborovou (monumentologickou) koncepci zachování industriálního dědictví a archeologický výzkum a dokládá tak dlouholetou a bohužel neúspěšnou snahu o založení průmyslového muzea, které by dokumentovalo, zachovalo v nezbytném depozitáři a prezentovalo historicky cenné technické zařízení největší a nejvýznamnější aglomerace těžkého průmyslu bývalé rakouské monarchie a pozdějšího Československa.

Samostatnou část představuje katalog kulturního dědictví, řazený abecedně podle katastrálních území jednotlivých části města Ostravy a dále podle jednotlivých oborů. Katalog zpracovaný formou popisů a doprovodné obrazové dokumentace zachovává jednotnou strukturu (historický vývoj, technologický vývoj a zhodnocení z hlediska industriálního dědictví) je provázán systémem odkazů s úvodními kapitolami historických souvislostí a technického vývoje. Pro celkový přehled slouží mapové přílohy, kde jsou položky katalogu zakresleny včetně základních dopravních systému (lanové dráhy, železnice a dílčí způsobem realizování lodní doprava) a přehled objektů zobrazených v mapě, včetně popisu aktuálního stavu památkové ochrany.

Publikace je provázena historickou obrazovou dokumentací (plánová dokumentace, historické fotografie a pohlednice), současnými fotografiemi Romana Poláška a Viktora Máchy, názornými technologickými schématy Radka Míšance a kresbami Jaroslava Staňka. Jedná se o prvou snahu představit srozumitelně industriální dědictví na území města Ostravy nejen podle jednotlivých odvětví, ale v jeho vzájemných souvislostech, včetně navazující bytové otázky.

Stručný obsah:

Úvod
Historické souvislosti a vývoj jednotlivých oborů

Doprava
Doprava lanová
Doprava letecká
Doprava lodní (vodní)
Doprava silniční
Doprava železniční (kolejová)
Místní dráhy / městská hromdná doprava

Energetika
Plynárenství


Hornictví, těžba uhlí
První nálezy
Pravidelná těžba
Koncepce využití kamenného uhlí pro výrobu železa a vzestup těžby
Koncentrace těžby, znárodnění a vznik podniku Ostravsko-karvinské doly, OKD
Ostravsko-karvinské kamenouhlené doly, n.p. Ostrava
Útlum těžby

Hutnictví
Technický vývoj koksování a hutnictví železa
Technologický tok hutnictví železa
Výroba surového železa
Zkujňování surovéhoo železa, ocelářství

Chemický průmysl

Potravinářský průmysl
Cukrovarnictví
Jatka
Lihovary
Mlynářství a pekařství
Pivovarnictví a sladovnictví

Vodní hospodářství
Vodárenství, zásobování pitnou vodou
Kanalizace a čištění odpadních vod
Údolní nááádrže, výstavba přehrad
Malé vodní nádrže, rybochovné nádrže, odkalovací nádrže

Odvaly, antropogenní geomorfologie

Sídelní struktura a obytná výstavba
Populační vývoj a proměna sídelní struktury
Dělnické kolonie
Průmyslové město Nové Vítkovice
Urbanistická a krystalizační jádra
Meziválečné období
Poválečný vývoj názoru na asanaci centra
Nové socialistické město, pompézní Nová Ostrava

Zachování průmyslového kulturního dědictví
Muzejní instituce
Památková ochrana objektů, technického zařízení a terénních pozůstatků
Mezioborová koncepce a mezioborová koordinace zachování industriálního dědictví

Katalog kulturního dědictví podle katastrálních území
K.ú. Dubina u Ostravy
K.ú. Hrabová
K.ú. Hrabůvka
K.ú. Hrušov
K.ú. Kunčice nad Ostravicí
K.ú. Kunčičky
K.ú. Mariánské Hory
K.ú. Michálkovice
K.ú. Moravská Ostrava
K.ú. Nová Ves u Ostravy
K.ú. Petřkovice u Ostravy
K.ú. Přívoz
K.ú. Radvanice
K.ú. Slezská Ostrava
K.ú. Stará Bělá
K.ú. Svinov
K.ú. Třebovice ve Slezsku
K.ú. Vítkovice
K.ú. Zábřeh nad Odrou
K.ú. Zábřeh-Hulváky

Mapové přílohy
Literatura a prameny

Národní památkový ústav Ostrava, rok 2020, rozměr 220 x 280 mm, 413 s., bar., česky, ISBN 978-80-88240-16-7