Průvodce pražskou archeologií

Průvodce pražskou archeologií
ISBN: 978-80-87365-97-7
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska (edd.)

Průvodce pražskou archeologií

Publikace představuje zcela poprvé v ucelené podobě výsledky archeologického výzkumu Prahy, především jejího historického jádra. Těžištěm jejího zájmu je středověká minulost Prahy, okrajově je zastoupeno jak období pravěku, tak památky z nedávných období, prezentované vybranými příklady. Jak napovídá forma průvodce, jde o publikaci, zaměřenou především na širokou veřejnost. Také slovník publikace je přizpůsoben širšímu čtenářskému publiku. Přesto jde o fundovanou sumarizaci a přehled zcela aktuálních poznatků archeologického studia evropsky významné metropole. Publikace vznikla ve spolupráci širokého kolektivu autorů z řady odborných institucí na základě jejich často mnohaleté profesionální činnosti, která zahrnuje i vyhodnocování starších fondů, získávaných především v průběhu posledních ca sta let a v některých případech dokonce i dříve.

Prvé stručné kapitoly ozřejmují historii i současnost archeologického bádání v Praze. Vedle popisu více jak sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách jednotlivých částí Prahy v průběhu jejich historického vývoje. Formou krátkých medailonků je předložen současný stav vědomostí o obecnějších tématech, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti. Právě tyto poznatky jsou jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických pramenů uložených v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

OBSAH
PRŮVODCE PRAŽSKOU ARCHEOLOGIÍ. PAMÁTKY ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ I SKRYTÉ

ÚVOD
O knize (aneb proč vznikl archeologický průvodce a co v něm lze nalézt). Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska
Archeolog ve městě a jeho metody výzkumu. Vojtěch Kašpar                                                                                        11
Počátky archeologického výzkumu a péče o archeologické památky v Praze. Miroslava Šmolíková
Archeologie v historickém jádru Prahy od vzniku Československé republiky do roku 1989. Ivana Boháčová
Současnost pražské archeologie v centru města. Jaroslav Podliska
                                                                                 
I. Přírodní podmínky a nerostné suroviny jako klíč k osídlení Prahy. Jan Havrda

HRADČANY. Ivana Boháčová
                                                                                                                                       39
1. Kostel Panny Marie – nejstarší sakrální stavba v Praze. Ivana Boháčová
2. Raně středověké opevnění a severní trakt Pražského hradu. Ivana Boháčová
3. Památky pod dlažbou 3. nádvoří Pražského hradu. Ivana Boháčová
4. Rotunda a bazilika sv. Víta, klášter kostela Pražského a biskupský palác. Ivana Boháčová
5. Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě. Katarína Mašterová
6. Prašný most. Ivana Boháčová
7. Pohřebiště, popraviště a kaple sv. Matouše na Loretánském náměstí. Ivana Boháčová
8. Klášter premonstrátů na Strahově. Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska
9. Dům Tychona Brahe na Pohořelci. Michal Tryml
                                                                                                          
II
Nejstarší opevnění Prahy. Ivana Boháčová – Jan Havrda
Pohřbívání ve středověké Praze. Ivana Boháčová – Jan Havrda – Petr Starec

MALÁ STRANA A OKOLÍ .Jarmila Čiháková
Rotunda sv. Václava. Jarmila Čiháková
Kostel sv. Maří Magdalény kláštera magdalenitek. Jan Havrda – Michal Tryml
Bývalý kostel sv. Jana Křtitele v Oboře. Zdeněk Dragoun
Opevnění podhradí a dřevěná cesta v Mostecké ulici. Jarmila Čiháková
Kotlářovský dům s pozůstatky Juditina mostu. Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska
Dům U Tří zlatých korun a městské opevnění. Tomasz Cymbalak – Jaroslav Podliska
Hrnčířská dílna ve Vlašské ulici. Jan Havrda
Zmizelý vltavský ostrov na Klárově. Jan Havrda
Románský dvorec na Petříně. Michal Tryml                                                                                                             
Řetězový most Františka I. Jan Havrda
Kostel sv. Filipa a Jakuba na Smíchově. Zdeněk Dragoun
                                                                                        
IV
Zaniklá architektura kostelů a klášterů. Zdeněk Dragoun
                                                                                 
STARÉ MĚSTO A  JOSEFOV. Jaroslav Podliska                                                                                             117
Můstek přes příkop staroměstského opevnění. Zdeněk Dragoun
Klášter křižovníků s červenou hvězdou a pozůstatky Juditina mostu. Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska
Předmostí Karlova mostu na Křižovnickém náměstí. Jaroslav Podliska
Klášter klarisek a minoritů Na Františku. Michal Tryml
Betlémská kaple a její podzemí. Jaroslav Podliska
Kostel sv. Filipa a Jakuba. Jaroslav Podliska
Kostel sv. Vavřince v areálu kláštera dominikánek u sv. Anny. Zdeněk Dragoun
Kostel sv. Linharta. Jan Havrda – Zdeněk Dragoun
Kostel sv. Jana Křtitele na zábradlí. Jaroslav Podliska
Kostel sv. Valentina. Zdeněk Dragoun
Mariánské náměstí a kostel Panny Marie na louži. Michal Tryml
Dominikánský klášter sv. Klimenta. Jan Havrda
Klášter cyriaků s kostelem sv. Kříže Většího. Veronika Staňková
Románský dům Andělská kolej. Zdeněk Dragoun
Týnský dvůr (Ungelt). Zdeněk Dragoun
Kostel Panny Marie před Týnem a jeho předchůdci. Zdeněk Dragoun
Raně středověké pohřebiště v Bartolomějské. Veronika Staňková
Středověká komunikace pod Platnéřskou ulicí. Jan Havrda
Staroměstské náměstí a památky skryté pod jeho dlažbou. Jaroslav Podliska – Jan Havrda - Zdeněk Dragoun
Kostel sv. Benedikta a komenda řádu německých rytířů. Michal Tryml
Zaniklé synagogy židovského města. Jan Havrda
Mikve u Pinkasovy synagogy. Michal Tryml
                                                                                                                
V
Pražské románské domy. Zdeněk Dragoun

VI
Cesty a veřejná prostranství v minulosti města. Jan Havrda – Jaroslav Podliska – Michal Tryml

VII
Vrcholně středověké a novověké opevnění pražských měst. Zdeněk Dragoun – Petr Starec
             
VIII
Výroba a zpracování kovů ve středověké Praze. Jaroslav Podliska
                                                                 
NOVÉ MĚSTO. Vojtěch Kašpar
Středověká osada u kostela sv. Petra na Poříčí. Vojtěch Kašpar
Náměstí Republiky v minulosti. Petr Juřina – Martin Vyšohlíd
Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad (Palladium). Petr Juřina – Martin Vyšohlíd
Novoměstská Jáma. Tomasz Cymbalak
Židovská zahrada. Veronika Staňková
Gotické sklepy ve Spálené ulici. Tomasz Cymbalak
Kaple Božího Těla na Karlově náměstí. Jaroslav Podliska
Domy koželuhů v Jirchářích. Michal Tryml
Kostel sv. Bartoloměje. Anna Žďárská
Kostel sv. Jana Evanglisty na bojišti. Michal Tryml

IX.
Odpad v životě města (studny, jímky, smetiště...). Tomasz Cymbalak

X.
Řemesla na Novém Městě pražském. Vojtěch Kašpar
 
VYŠEHRAD A  OKOLÍ. Ivana Boháčová
Osada na břehu Botiče pod Vyšehradem. Jaroslav Podliska
Pozůstatky středověké baziliky sv. Petra a Pavla a románský „most“. Ivana Boháčová
Raně románská bazilika sv. Vavřince a její předchůdce. Ivana Boháčová
Kostel sv. Pankráce. Michal Tryml

VELKÁ PRAHA – PROMĚNY PRAŽSKÉHO REGIONU OD PRAVĚKU PO NOVOVĚK. Jan Hasil – Miroslava Šmolíková
Hradiště Na Farkách. Miroslava Šmolíková
Hradiště Závist a Šance. Miroslava Šmolíková
Výšinné sídliště V Obůrkách ve Vinoři. Miroslava Šmolíková
Hradiště Zámka u Bohnic. Miroslava Šmolíková
Hradiště Hostivař. Miroslava Šmolíková
Šárecké údolí. Jan Hasil
Hradiště Butovice. Miroslava Šmolíková
Hradiště Královice. Jan Hasil
Hradiště  Vinoř. Jan Hasil
Čimice. Filip Laval
Klášter benediktinů v Břevnově. Michal Tryml
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Zdeněk Dragoun
Pohřebiště v Lahovicích. Miroslava Šmolíková
Zaniklá ves Litožnice. Jan Hasil
Bývalý cisterciácký klášter na Zbraslavi. Michal Tryml
Zaniklá tvrz Slavětice. Jan Hasil
Zaniklá ves Hol. Jan Hasil
Nový hrad u Kunratic. Jaroslav Podliska
Obléhací tábor před Novým hradem u Kunratic. Jaroslav Podliska
Hlavní archeologická období a kultury v Čechách.
Významní pražští archeologové minulosti. Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska – Miroslava Šmolíková

Abecední rejstřík lokalit
Slovníček odborných pojmů
Použité zkratky
Literatura a prameny
Resumé: Guide to Prague Archaeology: Known, Unknown, and Hidden Monuments
Autorský kolektiv

Archeologický ústav AV ČR a Národní památkový ústav, Praha, r. 2017, 335 s., bar., česky, ISBN 978-80-87365-97-7