Průzkumy památek 1998/1

Průzkumy památek 1998/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
PhDr. Pavel Kalina, Csc.: Od průzkumu k interpretaci

Studie
Jan Anderle: Pozdně románský hrad Loket. Souhrn výsledků stavebně historického průzkumu.
Jiří Varhaník: Husitské opevnění hradu Orlíka nad Vltavou. Nedokončené opevnění představuje mimořádný příklad nové syntézy pokročilých prvků, které počítají s využitím palných zbraní (v české fortifikační architektuře nemá bezprostřední obdobu), stavitel, analogie.
Jiří Škabrada: Dům jako sestava trojdílných bytů (K možnostem typologického uspořádání středověkého domu). Příklady půdorysů domů v Brandýse nad Labem, Pelhřimově, Českém Krumlově, složených různým způsobem z trojdílných bytů.
Dagmar Černoušková: Jaruškův dům v Brně-Králově Poli. Obytný nájemní dům od architekta Josefa Gočára (stavební podoba, umělecko-historický význam stavby).

Materiálie
Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml: Zděné šíje pražských románských domů. Na příkladech domů čp. 144/I, 145/I a 459/I dokládána existence zděných valeně klenutých vstupních šíjí u pražských románských domů.
Ladislav Svoboda: Klášter v Pohledu. Stavebně historický vývoj komplexu kláštera.
Alena Nachtmannová: Stavební činnost v Rakovníku v letech 1515–1530 ve světle knihy počtů. Stavební rozmach města v 16. století jedinečně dokumentuje česky psaná městská kniha počtů.
Pavel Zahradník: Kostel sv. Alžběty ve Svatém Poli a jeho barokní přestavba. Na základě dosud nepovšimnutých archivních pramenů stanoveno autorství umělců a řemeslníků, kteří se na této přestavbě podíleli, rovněž tak i její předloha.
Kateřina Cirglová: Kaple Nejsvětější Trojice v Heřmanově. Především na základě rozboru konstrukce půdorysu potvrzen dříve určený autor i datace (1720, K. I. Dientzenhofer).
Ludvík Losos. Průzkum barevnosti zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Interpretace barevnosti fasád původního (manýristického) objektu, Prandtauerovy přestavby zámku a dnes hlavního průčelí.
František Kašička: Novorenesanční sídlo a dvůr v Michalovicích ve stavebně historické analýze. Stavebně historický rozbor, současný stav.

Recenze
Zdeněk Dragoun: D. Líbal, J. Muk, Staré Město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj
Jiří Varhaník: J. Úlovec, Hrady, zámky a tvrze na Chebsku
Zdeněk Hazlbauer: R. Krajíc, Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28)
Martin Ježek: V. Urfus a kol., Kamenné kříže Čech a Moravy

Stavebně historické průzkumy
Petr Macek, Richard Mayer: Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Brně
Martin Ebel: Seznam SHP odevzdaných v roce 1997 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA