Renesanční domy moravsko-slezského pomezí

Renesanční domy moravsko-slezského pomezí
ISBN: 978-80-87789-27-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena260,00 Kč
ks
Ondřej Haničák

Renesanční domy moravsko-slezského pomezí

Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné

architektury 16. a 17. století


Publikace představuje doposud opomíjený segment kulturního dědictví specifického regionu na hranici dnešní České republiky a Polska – měšťanský dům v období renesance. Předkládané závěry, zjištěné na základě výzkumu, opřeného o metody práce uměnovědných a historických disciplín, jsou představeny v kontextu architektonické tvorby širšího středoevropského prostoru. Kniha přináší celou plejádu původních zjištění k řadě známých či dříve zcela opomíjených památek jak profánního, tak sakrálního stavitelství. Mimo objektů nacházejících se především v primárně zkoumané oblasti jsou v daných souvislostech analyzovány a interpretovány také mnohem vzdálenější stavby v dnešním Německu, Polsku či Rakousku. Kniha je určená jak odborníkům, tak laickým zájemcům o problematiku historické architektury či obecněji kulturního dědictví.

Stručný obsah

Vestibulum - pár slov na úvod a poděkování
Tematické, časové a teritoriální vymezení monografie
Prameny k poznání renesanční architektury sledované oblasti
Výklad historického kontextu sledované stavební činnosti
Charakteristika renesančních měšťanských domů v Opavě, Krnově a Bruntále
Závěrečné zamyšlení
Seznam použitých zkratek
Použité prameny a literatura
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Soupis vyobrazení
Resumé
Obrazová příloha

Slezské zemské muzeum, Opava 2015, rozměr 160 x 230 mm, 280 s., barevná obrazová příloha, ISBN 978-80-87789-27-8