Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění
ISBN: 978-80-7480-031-3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena70,00 Kč
ks

Marie Straková, Josef Straka, Jiří Janál, Lenka Křesadlová

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění


Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena pro široký okruh zájemců ať již jsou to vlastníci a správci památkových objektů, zahradní architekti, pracovníci státní památkové péče, různí specialisté, studenti a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví. Zde uvedená doporučení je možné využít jak v péči o stávající plochy, tak při snaze o obnovu (restituci) či založení dobově věrných evokací zahrad z různých etap vývoje zahradního umění.

Obsah:


Předmluva
Vstupní údaje
Cíl metodiky
Popis uplatnění metodiky
Srovnání novosti postupů
Úvod
Vymezení pojmů
Shrnutí dostupných informačních zdrojů
Použití, zakládání a údržba travo-bylinných společenstev v jednotlivých etapách vývoje zahradního umění
Středověké zahrady
Renesanční zahrady
Barokní zahrady
Krajinářský park
Hodnocení stávajících travo-bylinných společenstev v památkách zahradního umění z pohledu autenticity, funkčnosti, kvality
Středověká a renesanční zahrada
Barokní zahrada
Krajinářský park
Zásady péče a obnovy travnatých ploch z pohledu ochrany archeologických situací
Zásady zakládání (obnovy) travnatých ploch
Příprava plochy
Výsev
Způsoby výsevu
Vegetativní způsoby zkládání porostu (výsadba)
Kombinace výsevu a výsadby
Další způsoby zakládání druhově pestrých porostů
Možnosti vužití základních a doplňkových travních druhů
Specifika travních směsí pro různé typy travo-bylinných společenstev v památkách zahradního umění
Parterové trávníky
Travo-bylinná společenstva extenzivního chrakteru
Zásady péče o travo-bylinná společenstva v památkách zahradního umění
Kosení
Mulčování
Hnojení
Válení
Vyhrabání stařiny
Závlaha
Odstraňování plevelů
Nové technologie a jejich využití v památkách zahradního umění
Květnaté louky s letničkami
Štěrkové trávníky
Zakládání štěrkových trávníků
Péče o štěrkové trváníky
Směsi do spár kamenné dlažby a zídek
Závěr
Seznam použité související literatury
Seznam publikací, které předcházely metodice
Přílohy
Příklady druhově pestrých směsí
Recenzní posudky

Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 80 str., bar., ISBN 978-80-7480-031-3