V oplatce jsi všecek tajně

V oplatce jsi všecek tajně
ISBN: 978-80-7480-016-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena860,00 Kč
ks
Aleš Mudra

V oplatce jsi všecek tajně

Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620


Kniha zpracovává souhrnně roli vizuálního umění ve středověkém kultu eucharistie v Českých zemích. Umění a architektura jako média širokého kulturního komplexu, jenž zpřístupňoval mystérium skutečného zpřítomnění Boha ve svátostném chlebu a vínu, dokázaly obrazným jazykem vyjadřovat nepochopitelné paradoxy křesťanského učení, vyvolávat nečekaná spojení a vhledy a vůbec zjevovat, co jinak není zřejmé. V Českých zemích byl vývoj kultu eucharistie zvláště dynamický, neboť do něj záhy vstoupily otázky častého přijímání laiků, přijímání pod obojí a různé nekanonické výklady eucharistie, vedoucí po dvou stoletích (1380–1580) k úplnému zániku všech veřejných forem kultu.

Publikace vznikla za podpory grantu GAČR č. 13-32696S Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích pozdního středověku.

Autoři textů: (AM) Aleš Mudra,  (HZ) Helena Zápalková, (JB) Jan Beránek, (JH) Jan Hrdina, (JR) Jan Royt, (MO) Michaela Ottová, (MT) Michal Tejček, (OH) Ota Halama, (PK) Petr Kubín, (VB) Vlastimil Brom, (VF) Věra Frolcová

Obsah:


Úvod
Stručná historie eucharistického dogmatu
Eucharistie v nejstarších českých pramenech (10. - 14. stoletíú
Patrocinia, procesí, poutě: Eucharistie v kultovní praxi pozdního středověku
Vzestup a pád eucharistického kultu v české reformaci: Od Milíče z Kroměříže k Bílé hoře
Geneze eucharistických procesí ve světle recentních etnografických dokladů

Výtvarná kultura

Sanktuaria
Zavádění sanktuarií v písemných pramenech
Podoba, typologie a vývoj sanktunarií
Obrazový a textový element: náměty, média, funkce
V době reformace a po Tridentském koncilu (1540-1620)
Dvě sanktunaria v jednom kostele - důvody, analogie, možnosti
Ostatní výklenky v kostelech v kontextu eucharistické úcty

Monstrace
Funkce, typy, materiál
Formulace prototypu velké procesní monstrace v prostředí pražské svatovítské huti
Velké procesní monstrace pozdní gotiky
Gotické monstrace 17. století
Ikonografie monstrací

Kalichy, eucharistické pyxidy a ciboria

Eucharistické alegorie a zázraky
Mystický mlýn sv. Pavla
Kristus ve vinném lisu
Studnice života
Eucharistické zázraky a výtvarné umění

Případové stude

Znojmo
Město Znojmo ve středověku
Stavební historie kostela sv. Mikuláše
Kostel sv. Michala
Bratrstva Kristova těla při kostelech sv. Mikuláše a sv. Michala
Eucharistické nádoby ve Znojmě v 15. a 16. století
Stopy euicharisticky orientované devoce v kostele sv. Mikuláše

Hradec Králové
Náboženský život do začátku husitských válek
Eucharistická devoce v době husitské a jagellonské
Eucharistické nádoby a náčiní
Kostel sv. Jana Husa a poutě na hory v předreformační době
Zařízení kostela sv. Ducha v jagellonském období
Literátské bratrstvo Božího těla a kult eucharistie v 16. století

Ústí nad Labem
Theoforická procesí
Monstrace
Sanktuarium
Světlo
Graduál
Utrakvisté v Ústí?
Pronikání Luterství

Kadaň
Význam a funkce vybavení kláštera Čtrnácti sv. pomocníků v kontextu lobkowiczké nekropole
Eucharistická úcta ve městě Kadani v 15. a 16. století
Exkurs k ikonografii nástěnných maleb v klášterním kostele Čtrnácti sv. pomocníků
Exkurs k ikonografii a funkci nástěnných maleb v ambitu kláštera Čtrnácti sv. pomocníků

Přílohy
Zkráceně citovaná literatura
Prameny a zkrtatky
Seznam vyobrazení
Rejstřík osobní
Resjtřík místní
Summary

Národní památkov ústav, ústřední pracoviště, Praha 2017, 285 x 230 mm, 431 str., ISBN 978-80-7480-016-0