Způsoby edukačního využití památek zahradního umění

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění
ISBN: 978-80-7480-029-0
Availability: in stock
including VAT
your price85,00 Kč
ps

Petr Hudec, Lenka Křesadlová

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění


Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná metodika je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách. Metodika se stane relevantním podkladem pro správce a majitele památek zahradního umění, kteří si uvědomují jejich výchovně vzdělávací potenciál a důležitost aktivní účasti veřejnosti na ochraně a rozvoji tohoto druhu kulturního dědictví. V rámci svého odborného vzdělávání ocení vytvořenou metodiku také pedagogové a obec galerijních a muzejních pedagogů, kterým bude prezentována činnost Metodického centra zahradní kultury na odborných konferencích. Dále pak nově se utvářející profese lektorů výchovně vzdělávacích programů v historickém prostředív rámci Národního památkového ústavu.

Obsah:


Předmluva
Vstupní údaje
Cíl metodiky
Popis uplatnění metodiky
Srovnání novosti postupů
Úvod
Základní pojmové vymezení interpretace památek zahradního umění pod vedením lektora
Dramaturgie lektorovaných programů
Cíle
Struktura programů
Reflexe a zpětná vazba
Základní způsoby interpretace památek zahradního umění
Metody slovního projevu
Monologická a dialogická metoda
Metody práce s textem
Smyslové aktivity
Zrak
Sluch
Čich
Chuť
Hmat
Zážitkové a tvůrčí metody
Pohybové - herní aktivity
Výtvarné aktivity
Hudební a taneční aktivity
Dramatické aktivity
Pracovní aktivity
Mediální tvroba
Problémové vyučování
Průzkumné dokumentační a badatelské programy
Mapování zahrady
Práce s plánem a historickými obrazovými materiály
Biologický průzkum
Badatelské projevy
Řetězové provádění
Komentovaná prohlídka
Edukační pomůcky
Pracovní listy
Edukační programy v památkách zahradního umění navazující na Rámcové vzdělávací programy
Přdškolní vzdělávání
Středoškolské vzdělávání
Závěr
Seznam použité související literatury
Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány, případně výstupy z originální práce
Přílohy - Recenzní posudky

Národní pramátkový ústav, Praha 2015, rozměr 14 x 210 mm, 80 str., ISBN 978-80-7480-029-0