Způsoby prezentace památek zahradního umění

Způsoby prezentace památek zahradního umění
ISBN: 978-80-7480-028-3
Availability: in stock
including VAT
your price85,00 Kč
ps

Petr Hudec, Lenka Křesadlová

Způsoby prezentace památek zahradního umění


Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná metodika je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách. Metodika se stane relevantním podkladem pro správce a majitele památek zahradního umění, kteří si uvědomují jejich výchovně vzdělávací potenciál a důležitost aktivní účasti veřejnosti na ochraně a rozvoji tohoto druhu kulturního dědictví. V rámci svého odborného vzdělávání ocení vytvořenou metodiku také pedagogové a obec galerijních a muzejních pedagogů, kterým bude prezentována činnost Metodického centra zahradní kultury na odborných konferencích. Dále pak nově se utvářející profese lektorů výchovně vzdělávacích programů v historickém prostředí v rámci Národního památkového ústavu.

Obsah:


Předmluva
Vstupní údaje
Cíl metodiky
Popis uplatnění metodiky
Srovnání novosti postup
Úvod
Současný stav prezentace, propagace a interpretace památek zahradního umění v ČR
Příklady prezentace, propagace a interpretace památek zahradního umění v zahraničí
Od člověka k návštěvníkovi, aneb Potřeba propagace památek zahradního umění
Od návštěvníka ke spokojenému návštěvníkovi
Základní potřeby návštěvníků
Spcifické potřeby vybraných cílových skupin návštěvníků
Potřeby návštěvníků se zdravotním znevýhodněním a možnosti jejich naplňování
Návštěvníci s pohybovým znevýhodněním
Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním
Návštěvníci se sluchovým znevýhodněním
Návštěvníci s mentálním znevýhodněním
Klienti psychiatrických nemocnic
Samoobslužné prohlídky památek zahradního umění
Informační a orientační systém
Průvodce
Naučné stezky
Lektorované aktivity v památkách zahradního umění
Doprovodné sezóní akce - Slavnosti v historických zahradách
Historie slavností v zahradách
Využívání historických zahrad a parků (kulturních památek) pro kulturní a další aktivity
Posuzování vhodnosti konání kulturních a komerčních akcí v historických zahradách a parcích
Metodika hodnocení únosnosti využívání historických zahrad z hlediska jejich památkové ochrany užívaná v památkové péči v SRN
Principy dobově věrných inscenací historických zahradních festivit
Problematika připravy a provedení dobově věrných inscenací historických zahradních festivit
Využití moderních technologií při prezentaci památek zahradního umění
Webové stránky
Sociální sítě
Mapové servery
Mobilní aplikace
QR kód
Bluetooth a Near Field Communication (NFC)
Prezentace památek zahradního umění prostřednictvím expozice muzejního typu
Závěr
Seznam použité a související literatury
Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány, případně výstupy z originální práce
Přílohy - Recenzní posudky

Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 92 str., bar., ISBN 978-80-7480-028-3