České země v éře První republiky

České země v éře První republiky
ISBN: 978-80-7277-563-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena590,00 Kč
ks
Zdeněk Kárník

České země v éře První republiky

vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929)


Třetí vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu. Detailně popisuje vytváření nových státních institucí, politický systém ČSR, proměny česko-německých a česko-slovenských vztahů, jakož i hospodářský a kulturní vzestup dvacátých let 20. století.

Obsah:

Předmluva
Seznam zkratek

Část první - Založení státu (1918-1921)
I. kapitola - Zahraniční odboj a domácí politika na cestě k 28. (a 30.) říjnu
1. Rozdělení české politiky na loajální a protirakouskou
2. Revoluční léta 1917 a 1918

II. kapitola - Národní převraty a dobývání území tvořícího se Československa
1. Český národní převrat - 28. říjen 1918
2. Německý převrat: Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren, Böhmerwaldgau - a jejich konce
3. Slovenský národní převrat a dobývání Slovenska

III. kapitola - Poválečná bída, sociální hnutí a bouře
1. Zdravotní stav obyvatel, ceny a mzdy
2. Sociální bouře a hnutí, jejich důsledky, sociální politika státu
3. Nový měnový systém a co s ním souviselo

IV. kapitola - Státní moc První republiky - národně revoluční diktatura v akci?
1. Popřevratová konstrukce státní moci a její vývoj
2. Trnitá cesta ? prvním (obecním) volbám
3. Výsledky obecních voleb a jmenování rudozelené koalice
Závěrem: výsledek státního převratu a založení samostatného státu - Republiky Československé

V. kapitola - Problémy levostředé    Tusarovy koalice
1. Slovenská (Hlinková) krize
2. Hospodářská demokracie? Socializace? Zatím ne, jen bezmoc nad černým trhem, „tovární teror“ a závodní rady a výbory

VI. kapitola - Českoslovenští Němci. Návrat německé politiky do Československa
1. Výsledky sčítání lidu 1910 a 1921. Němci v Českých zemích, jejich počet a relativní čísla
2. Vstup německé politiky do československého státu
3. Výsledky prvních jednání německých stran s vládou

VII. kapitola - Instalace parlamentní demokracie v Československu a její sestup na dno poválečné revoluční krize
1. Parametry definitivní ústavy a její tvůrci
2. Spory a vády o ústavu a zákony s ní související a jejich výsledky
3. Československá republika jako součást versailleské mírové soustavy
4. První parlamentní volby První republiky, jejich výsledky a následky
5. Druhá Tusarova koalice v horkém létě 1920

VIII. kapitola - Konsolidace parlamentárně demokratického Československa, její problematické metody a výsledky
1. Zářijový převrat v sociální demokracii a jeho výsledky
2. Pětka
3. Prosincové narovnání s revolučními socialisty
4. k vládě Pětky a odborníků

IX. kapitola - Aparáty státu a vládní a stranickopolitické elity
1. Aparáty státu obecně
2. Administrativa
3. Policie a četnictvo
4. Armáda
5. Vládní a stranickopolitické elity

X. kapitola -Věda a školství v převratové a převratné době .......178
1. Věda v době převratů a československé revoluce ..............178
2. Školy a odborné instituce a zařízení ruské a ukrajinské emigrace
3. Základní a střední školství ve vírech národní revoluce
Závěrem

Část druhá - Přes krizi k rozmachu aneb Československá revoluce hospodářská, sociální a kulturní Nový stát v Evropě a ve světě kapitálu (1918-1924)
Úvodem a na vysvětlenou
1. Československá revoluce hospodářská
2. Československá revoluce sociální
3. Kultura v československé revoluci

XI. kapitola - Československá revoluce v hospodářství
1. Rakousko-uherské dědictví v Evropě a ve světě
2. Češi a Němci v hospodářství Českých zemí
3. Do kterého okamžiku vývoje světového a evropského hospodářství se narodilo Československo?
4. Překonávání válečného rozvratu, nostrifikace akcií, jejich repatriace a první fáze poválečného vzestupu

XII. kapitola - Obtížná východiska z poválečné hospodářské krize - České země v hospodářské Evropě a ve světě
1. Benešova koalice doma a za hranicemi
2. Hospodářská deprese a cesta z ní deflačním utrpením za Švehlova premiérství
3. Kritický počátek a neméně kritické rozuzlení roku 1923

XIII. kapitola - Hospodářské elity Českých zemí a jejich priority
1. Vůdčí skupiny české finančně průmyslové elity
2. Rodinný kapitál a jeho bankovní domy a koncerny - bankovní dům Petschků a koncern Baťův
3. Mezinárodní obchod po Velké válce a České země
4. Mezinárodní spojení českého kapitálu - zahraniční kapitál v Českých zemích

XTV. kapitola - České země a jejich obyvatelé
1. Počet obyvatel Českých zemí a jeho vývoj za Velké války a během československé revoluce
2. Hustota osídlení Českých zemí
3. Sňatky, narození, úmrtí, tzv. přirozený vývoj obyvatelstva a vystěhovalectví
4. Venkov a město - urbanizace a její vývoj
5. Praha, metropole státu a matka měst. Hlavní zemská města Brno, Opava a Bratislava
6. Sociální rozvrstvení obyvatel Českých zemí
7. Dělnictvo a zaměstnanci - stupeň proletarizace společnosti
8. Hospodářské elity dělnictva a zaměstnanců
9. Formování a vývoj průmyslově rozvinutých a zaostávajících oblastí českých zemí

XV. kapitola - Nejen chlebem... Náboženství a církve v Českých zemích
1. Konce katolického reformního hnutí
2. Protináboženská nálada, protikatolické církve a hnutí
3. Nábožensko-politická normalizace dvacátých let
4. Duchovní život církví a jeho literatura

XVI. kapitola - Média doby. Noviny a novináři, rozhlas
1. Noviny
2. Denní tisk politických stran
3. Nezávislý nebo alespoň nestranický denní tisk
4. Německý denní tisk
5. Revue - žurnály, týdeníky, čtrnáctideníky
6. Koncerny a vliv státu, cenzura
7. Československý rozhlas a zpravodajský film
8. Novinářské a publicistické elity

XVII. kapitola - Umění dne a okamžiku - kabaret, šanson, satira a plakát ve službách věci
Závěrem

Část třetí - Zlatá léta (1924-1929)
Úvodem
XVIII.    kapitola - Evropa a Československo - Československo v Evropě
za éry pacifismu
1.    Z poválečného vývoje evropských států
2.    Dawesův plán
3.    Ženevský protokol
4.    Locamo
5.    Česko-německé vztahy na skřipci „křehké stability" mezinárodních vztahů
6.    Briand-Kellogův pakt a Youngův plán.
Kvality československé diplomacie a její elitní sbor

XIX. kapitola - Česká a československá politika zlatých let
1. Změny a přesuny v politických stranách a přípravy k druhým parlamentním volbám
2. Výsledky voleb z 15. listopadu 1925 a jejich následky
3. Vládní jazyková nařízení
4. Od úřednické vlády k vládě československo-slovensko-německé
5. Politická přeskupení a stranické krize - sociální demokraté, křesťanští sociálové a komunisté; aféry - Jiří Stříbrný a Radola Gajda
6. Nástup a činy mezinárodní „panské koalice“
7. Třetí volba prezidenta republiky
8. Správní reforma a zemské volby
9. „Hrad“ - pokus o elitu elit

XX.kapitola - Tučné roby konjunktury a její výsledky
1. Průmyslová konjunktura a některé její technologické a technické parametry
2. Státní vliv a jeho zásahy do ekonomiky, vnitřní organizace průmyslu
3. Podnikatelé a manažeři české konjunktury
4. Obyvatelstvo: Další zprůmyslněm Českých zemí za konjunktury. Růst středních vrstev
5. Zahraniční obchod jako měřítko vyspělosti hospodářství Českých zemí v době konjuktury

XXI. kapitola - Venkov Českých zemí v revoluci a v reformě
1. Hospodaření na venkově v Českých zemích před Velkou válkou, za války a v první fázi československé revoluce
2. Zápas o pojetí pozemkové reformy a její příprava
3. Krušné začátky - první kroky pozemkové reformy
4. Pozemková reforma mění český venkov
5. Výsledky a důsledky - mezinárodní srovnání
6. Odčiňujeme Bílou horu! - národní aspekty pozemkové reformy
7. Osudy pozemkové aristokratické elity za pozemkové reformy v Českých zemích
8. Pozemková reforma a vývoj zemědělské výroby a její techniky

XXII. kapitola - Rozvoj obyvatelstva Českých zemí za konjunktury. Sociální aspekty
1. Obyvatelstvo Českých zemí
2. Urbanizace - městské obyvatelstvo Českých zemí
3. Vývoj sociálního postavení dělnictva a zaměstnanců a nových nižších středních vrstev v Českých zemích
4. Úspěchy a prohry státní sociální politiky v Českých zemích

XXIII. kapitola - Rozkvět školství a humanitních věd
1. Školství ve 20. letech
2. Vývoj některých humanitních věd
a. Právní věda a literatura
b. Historici a dějepisectví
c. Filozofie, religionistika,    estetika, sociologie, filologie

XXIV. kapitola - Jenom v zdravém těle může sídlit zdravý duch
1. Tělovýchova a sport a jejich organizace
a. Tělovýchovné organizace
b. Sport
2. Turistika, ochrana přírody a památek
3. Skauti a trampování - návrat k přírodě

XXV. kapitola -1929-rok přelomu
1. Kritický stav vládní koalice. Na cestě ? dalším předčasným volbám
2. Třetí parlamentní volby 27. října 1929 a jejich následky

Závěrem
Ediční poznámky
Seznam citované literatury

Libri, Praha 2017, 571 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7277-563-7