HISTORY

Products
1 … 20 from 368 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Zlatá stezka, 2. úsek in stock

200,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum, České Budějovice 2007, rozměr 165 x 240 mm, 230 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-86260-82-2

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914 in stock

769,00 Kč
in stock
Dvousvazková publikace představuje ucelený pohled na dějiny Rakouského Slezska a završuje mnohaleté výzkumy Centra pro hospodářské a sociální dějiny.
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2020, rozměr 170 x 240 mm, 2 svazky, 1223 s., čb., česky s anglickým, polským a německým resumé, ISBN 978-80-7599-133-1

Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868) to 7 days

330,00 Kč
to 7 days
Autor analyzuje období, kdy se ustavuje archeologie jako vědní obor, tj. uvědomuje si svůj předmět, formuluje své metody a získává organizační základnu, oborový časopis a literaturu, univerzitní katedru a také veřejné uznání.
Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 230 x 300 mm, 440 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-648-6

Počátky archeologie v Čechách in stock

330,00 Kč
in stock
Dějiny předvědeckého zájmu o archeologii jsou mnohem delší než trvání samotné archeologie jakožto vědního oboru a sahají přinejmenším do středověku.
Těžištěm pozornosti této knihy jsou Čechy v rámci vývoje středoevropského od začátku 12. do konce 18. století.
Národní muzeum, Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 240 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-583-0

Jen Náprstková, prosím... in stock

290,00 Kč
in stock
Předložená monografie vychází ze všech typů pramenů uložených převážně v Náprstkově muzeu - rukopisů, tisků, obrazových fondů i předmětů trojrozměrných. Pro monografii byly nejdůležitější deníky a zápisky Josefy Křížkové - Náprstkové, které byly konfrontovány s deníky jejího manžela Vojty Náprstka.
Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 235 mm, 308 s., čb. s bar. přílohou, česky s německým a anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-488-8

Česky psané časopisy pro děti (1850-1989) in stock

350,00 Kč
in stock
Titul tvoří dvě části: Zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989, a přehledný slovník dětských časopisů.
Nakladatelství Karolinum a Národní muzeum, Praha 2014, rozměr 165 x 235 mm, 708 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-2478-5

Východní křesťanské církve in stock

300,00 Kč
in stock
Tato encyklopedická monografie přináší nejen stručný historický pohled na vznik a vývoj všech jednotlivých východních církví (sjednocených i nesjednocených), ale i jejich aktuální stav.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 465 x 235 mm, 202 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-3362-6

Mor 1480-1730 in stock

420,00 Kč
in stock
Tato publikace se zabývá postupnými proměnami názorů na mor mezi lékaři raného novověku v několika oblastech.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 465 x 235 mm, 506 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4691-6

Kepler a Praha in stock

70,00 Kč
in stock
Katalog ke stejnojmenné výstavě v rámci projektu World View Network, která se konala v létě a na podzim 2003 v Národním technickém muzeu.
Národní technické muzeum, Praha 2004, rozměr 205 x 290 mm, 79 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 80-7037-130-7

O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku in stock

495,00 Kč
in stock
Sborník obsahuje autorovy články (jakož i další texty odborné i popularizační) na toto téma, doposud roztroušené po různých časopisech, sbornících, novinách apod.
Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2020, rozměr 145 x 210 mm, 563 s., čb., česky, ISBN 978-80-7465-420-6

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII in stock

414,00 Kč
in stock
Tento svazek atlasu zpracovává údaje o slovesném folkloru a způsobu, jakým zachycuje lidovou spiritualitu a prvky s ní spojené. Součást publikace je i deset mapových listů.
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 72 stran, čb., barevná mapová příloha, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88081-21-0

Proměny valdštejnské reprezentace in stock

390,00 Kč
in stock
Předkládaná kniha nabízí pohled do každodennosti valdštejnských rezidencí, do reprezentačních strategií a do kulturní činnosti, kterou Valdštejnové podporovali.
Togga s.r.o., Praha 2015, rozměr 165 x 240 mm, 422 s., čb., česky, ISBN 978-80-7476-082-2

Německá příjmení u Čechů in stock

870,00 Kč
in stock
Dílo sleduje, jak k nám německá příjmení pronikala v několika vlnách kolonizace a během dosídlování opuštěných českých území po třicetileté válce. Všímá si toho, jak se tato jména měnila a přizpůsobovala českému jazykovému prostředí.
Agentura Pankrác s.r.o., Praha 2020, 175 x 235 mm, 688 s., čb., česky, ISBN 978-80-86781-42-6

Valašsko - historie a kultura II. Obživa in stock

399,00 Kč
in stock
Oproti úvodnímu, obecněji zaměřenému svazku, se druhý díl
věnuje zvlášť obživě, respektive způsobům obstarávání obživy na Valašsku
v různých historických údobích i stravě Valachů v minulosti a současnosti.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, a Národní muzeum v přírodě, Ostrava 2019, rozměr 175 x 245 mm, 624 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7599-103-4

Valašsko - historie a kultura in stock

399,00 Kč
in stock
Kniha Valašsko – historie a kultura je výsledkem mezioborového setkání společenskovědních odborníků, na němž došlo k novému bilancování a reflektování problémů a témat spojených s dosavadním výzkumem o valašském regionu.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ostrava 2014, rozměr 175 x 245 mm, 592 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7464-499-3

Jáchymovské tábory - Peklo, ve kterém mrzlo in stock

690,00 Kč
in stock
Mimořádně rozsáhlá kniha, která se pokouší zacelit dosavadní absenci komplexní historické práce na téma trestanecké uranové tábory na Jáchymovsku.
Nakladatelství Zdeněk Bauer, Praha 2019, rozměr 150 x 210 mm, 960 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-905864-8-2

Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku - historiografie, koncepty, úvahy in stock

400,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace se věnuje přehledu bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku.
Nakladatelství Historický ústav, Praha 2020, 150 x 210 mm, 359 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-342-6

Studie o technice v českých zemích - komplet I.-VI. in stock

300,00 Kč
in stock
Šest dílů Studií o technice v českých zemích 1800-1945, vydávalo NTM v letech 1983-1995.

Záhada nemoci Karla IV. Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie in stock

330,00 Kč
in stock
Jádrem knihy je pojednání o záhadném dočasném ochrnutí Karla IV. na přelomu let 1350 a 1351. Autor, vycházející ze své bohaté praxe, zde prezentuje zajímavou teorii úrazu a popisuje, jak k němu mohlo dojít a jak pravděpodobně probíhalo léčení a rehabilitace.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 266 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3895-9

Krvavý podzim 1938 in stock

595,00 Kč
in stock
Průvodce zavede čtenáře na známá i méně známá místa spojená s útoky henleinovců a Freikorpsu na československé bezpečnostní složky i civilisty na podzim roku 1938.
Academia, Praha 2020, rozměr 175 x 245 mm, 589 s., bar., česky, ISBN 978-80-200-3097-9