HISTORY

Products
1 … 20 from 368 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Ženy v politice in stock

450,00 Kč
in stock
Zpracování opomíjeného tématu.
Nakladatelství Karolinum, r. 2021, rozměr 165 x 235 mm, 398 s., česky, ISBN 978-80-246-5162-0

Fenomén Ringhoffer in stock

860,00 Kč
in stock
Milan Hlavačka – Miloš Hořejš a kol.
druhé, aktualizované vydání
Obsáhlá monografie shrnuje  historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů, která spoluvytvářela nejen dějiny Prahy a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie.
Národní technické muzeum, Praha 2022; druhé, aktualizované vydání, 570 s., rozměr 215x270 mm, barev., česky, English resume, ISBN 978-80-7037-361-3

Uprostřed Evropy in stock

590,00 Kč
in stock
Soubor studií přibližujících dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy.
Karolinum, Praha 2022, 150x210 mm, vázaná, 630 stran, ISBN: 978-80-246-4614-5

Staroměstská exekuce in stock

390,00 Kč
in stock
Retrospektivní pohled na příběh protihabsburského odboje českých stavů v letech 1618–1620, uzavřený pobělohorskou popravou 27 českých pánů  v podání jednoho z klasiků české historie.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 150 x 210 mm, 352 stran, česky, pevná vazba, ISBN 978-80-246-5055-5

České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách - 2.doplněné vydání in stock

400,00 Kč
in stock
2. opravené, doplněné a rozšířené vydání publikace sledující historii  Řádu maltézských rytířů v Čechách, 12. století.
Libri, Praha 2022, 207 x 131 mm, 182 stran, česky, pevná vazba, ISBN: 978-80-7277-590-3

Principy reprezentativní vlády in stock

350,00 Kč
in stock
Reprezentativní vládu mnozí z nás považují bezmála za synonymum demokracie. Francouzský politolog Bernard Manin ve své studii ukazuje, že historicky tvořil princip reprezentace naopak protiváhu k demokracii jakožto vládě shromážděného lidu.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 120 x 200 mm, 260 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4900-9

Masarykova teorie demokracie in stock

170,00 Kč
in stock
Tato práce je vůbec první knižní publikací, která přináší ucelenou analýzu Masarykovy teorie demokracie.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 140 x 210 mm, 112 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-5011-1

Dějiny ruské moderny. Pokus o rekonstrukci in stock

780,00 Kč
in stock
Literárněhistorická práce rusistky Miluše Zadražilové (1937–2012) je výsledkem jejího celoživotního profesního i osobního zájmu o epochu, již nejčastěji charakterizovala slovy nervní či exaltovaná. Jedná se o přelom 19. a 20. století, který byl v Rusku prožíván v apokalyptickém očekávání konce jakožto počátku nové éry.
Karolinum, Praha 2022, rozměr 170 x 240 mm, 974 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4615-2

Středověké rukopisy v českých zemích in stock

396,00 Kč
in stock
Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním.
Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Praha 2018, 170 x 240 mm, 189 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88013-75-4

Firma Štěpař, Hanák a spol. in stock

220,00 Kč
in stock
Publikace nastiňuje vývoj firmy Štěpař, Hanák a spol. v letech 1925 až 1932. V roce 1927 se stala zástupcem firmy Ariel Works Ltd. pro Československo, a tím i výhradním dovozcem motocyklů značky Ariel do Československé republiky.
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 80 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-354-5

Vavříny s vůní benzínu in stock

550,00 Kč
in stock
Meziválečný československý automobilový sport
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 166 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-341-5

Počátky českého mincovnictví in stock

950,00 Kč
in stock
Nový pohled na užívání a funkci ražené mince v Čechách v průběhu 9. a 10. století a na základě prokazatelných skutečností odpovídá na otázky spojené se zaražením domácí mince
Nakladatelství Filosofia, Praha 2021, rozměr 215 x 305 mm, 335 s., čb., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7007-687-3

Dějiny zemí Koruny české v datech / I. díl in stock

660,00 Kč
in stock
Od roku 1998 vyšlo již páté vydání příručky historika a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr. Františka Čapky, aktualizované a revidované, doplněné o desetiletí 2010–2019, tentokrát ve dvou dílech.
Nakladatelství Libri, Praha 2021, rozměr 145 x 205 mm, 613 s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-589-7

Žena za socialismu in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která analyzovala stav rovnoprávnosti žen v Československu ve srovnání se stavem v Německé spolkové republice.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2021, rozměr 148 x 250 mm, 262 s., ISBN 978-80-246-5005-0

Premonstráti in stock

399,00 Kč
in stock
V roce 1120/1121 založil Norbert z Xantenu v Prémontré první společenství premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z nejvýznamnějších a největších římsko-katolických kanovnických řádů
Nakladatelství PLOT, Praha 2020, rozměr 148 x 210 mm, čb., 224 s., ISBN 978-80-7428-385-7


Malí aristokraté in stock

242,00 Kč
in stock
Kniha předkládá analýzu výchovy, vzdělání, dětských her a vztahů v rodině. Důraz je kladen na aspekt genderu, protože pohlaví bylo základním ukazatelem k určení podoby výchovných a vzdělávacích strategií rodičů a vychovatelů.
Univerzita Pardubice 2021, rozměr 148 x 210 mm, 252 s., česky, ISBN 978-80-7560-367-8

Velké dny hradecké pevnosti za války 1866 in stock

590,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, r. 2021, rozměr 160  x 240 mm, 703 s., čb., česky, ISBN 978-80-7465-479-4

... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... in stock

410,00 Kč
in stock
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s., Hradec Králové r. 2021, rozměr 225x265 mm, 186 s., bar., česky.,  německé a lužickosrbské resumé, ISBN 978-80-907433-5-9

Dekorace k rakousko-prusko-italské válce in stock

390,00 Kč
in stock
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s., Hradec Králové 2021, rozměr 215 x 305 mm., 162 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-907433-6-6

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století.
Scriptorium a Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 416 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7649-016-1