RELIGIOUS STUDIES


Products
1 … 20 from 51 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Encyklopedie Církve československé husitské currently unavailable

450,00 Kč
currently unavailable
Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, i dnes patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Je v mnoha ohledech světovým unikátem.
Praha: Karolinum. 464 s. ISBN 978-246-5357-0.

Dějiny pramenů kanonického práva in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha podává přehled vývoje formálních pramenů kanonického práva (včetně východního) od počátků církve až do současnosti.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 165 x 235 mm, 317 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-5032-6

Kříž s hvězdou / Kreuz mit Stern / Cross with Star in stock

1 252,00 Kč
in stock
Historie, symbolika a významné osobnosti řádu křížovníků.
Ivan Koláčný, Brno 2021, rozměr 215 x 305 mm, 185 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-11-00047-9


Regesty textů dochovaných v rukopisných svazcích Acta Unitatis Fratrum I - IV in stock

690,00 Kč
in stock
Acta Unitatis Fratrum jsou nejvýznamnější sbírkou pramenů k dějinám a teologii českých bratří a zároveň výrazným monumentem konfesní kultury paměti pozdně středověké a raně novověké Střední Evropy. Sbírka byla založena v polovině 16. století pro účely vedení jednoty bratrské a dnes sestává ze čtrnácti dochovaných rukopisných svazků, které obsahují více než 10 000 hustě popsaných stran, převážně v českém jazyce. Tento rozsáhlý korpus obsahuje opisy textů a dopisů bratří od jejich počátků do roku 1589. Dále jsou zde zaznamenány polemické spisy, akta a zprávy o náboženských sporech, pronásledováních a událostech v Čechách a na Moravě od vyvrcholení husitského hnutí do konsolidace evropské reformace.
Historický ústav, Praha 2021, 245 x 175 mm, 448 str. bar., česky, ISBN 978-80-7286-390-7

Krátká věčnost: Vytržení z času v narativních textech od středověku na práh moderní doby in stock

165,00 Kč
in stock
Od raného středověku rezonují v evropské literatuře příběhy o lidech, kteří navštívili nebe, peklo či očistec, pobyli tam zdánlivě krátkou chvíli, ale když se vrátili zpět do lidského světa, zjistili, že uplynulo mnoho let.
Scriptorium, Ostravská univerzita 2022, 205 x 145 mm, 144 str., čb., česky, ISBN 978-80-7599-291-8

Svatí, blahoslavení a ctihodní Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalemského z Rhodu a z Malty in stock

195,00 Kč
in stock
Kniha se jako vůbec první v českém prostředí detailně zabývá členy Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty, kterým se dostalo pocty oltáře.
Nakladatelství Libri, Praha 2022, rozměr 250 x 145mm, 119s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-593-4


Ke kněžství ženy in stock

140,00 Kč
in stock
Korespondence Josefa Zvěřiny a Mireii Ryškové (1980 - 1986)
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 250 x 145 mm, 83 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-5173-6

Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi in stock

430,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2021, rozměr 150 x 210 mm, čb., česky s německým a anglickým resumé, ISBN 978-80-7646-016-4

Lidová zbožnost na Plzeňsku in stock

220,00 Kč
in stock
Tříjazyčná publikace představuje především lidové zvyky na Plzeňsku v kontextu liturgického roku.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2017, rozměr 145 x 205 mm, cca. 130 s., bar., česky - English - deutsch, ISBN 978-80-7247-139-3

Martyr Christi P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959) in stock

480,00 Kč
in stock
Kniha Martyr Christi je životopisnou a v širším smyslu i historickou studií, jež je věnována katolickému knězi, jezuitovi, věhlasnému kazateli a redaktorovi Adolfu Kajprovi (1902–1959).
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 538 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4645-9

První studium Starého zákona in stock

200,00 Kč
in stock
Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých částí a knih Starého zákona.
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 144 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4459-2

Adolf Kajpr: Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha přináší česko-německou edici třiceti šesti dochovaných listů, které český katolický kněz, jezuita Adolf Kajpr (1902–1959), odeslal z nacistického a z komunistického žaláře.
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 210 s., čb., bilingvně česky a německy, ISBN 978-80-246-4713-5

Duchovní střed Evropy. Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020 in stock

990,00 Kč
in stock
Hlavním tématem knihy jsou historické události spojené se vznikem, existencí, stržením a obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Muzeum Karlova mostu, Praha 2020, rozměr 185 x 260 mm,485 stran, česky, ISBN 978-80-270-8014-4

Úvod do scholastické teologie in stock

490,00 Kč
in stock
Scholastická teologie jako svébytný způsob zpracování a tradování teologické látky ovládala univerzity od jejich vzniku až na práh moderní doby.
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 424 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4767-8

Úvod do husovských dilemat in stock

450,00 Kč
in stock
Komplexní uvedení do husovské problematiky v celé její tematické šíři
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 400 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4684-8

Východní křesťanské církve in stock

300,00 Kč
in stock
Tato encyklopedická monografie přináší nejen stručný historický pohled na vznik a vývoj všech jednotlivých východních církví (sjednocených i nesjednocených), ale i jejich aktuální stav.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 465 x 235 mm, 202 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-3362-6

Vatikán a české země v letech 1914-1918 in stock

398,00 Kč
in stock
Obsáhlá monografie se zabývá politicko­ náboženskými dějinami českých zemí v období první světové války, s důrazem na situaci domácího katolického tábora.
Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2020, rozměr 150 x 205 mm, 372 s., česky, ISBN 978-80-7325-496-4

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice in stock

249,00 Kč
in stock
Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní.
Západočeská univerzita, Plzeň 2019, 227 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-261-0868-9

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková in stock

149,00 Kč
in stock
Stejnojmenná přednáška historika Radovana Lovčího byla uskutečněna v roce 2013 v muzeu v Lánech u Prahy. Pojednávala o vztahu Charlotty a Tomáše G. Masarykových k unitářství a o jejich přímém i nepřímém vlivu na kontakty budoucího zakladatele československé Unitarie dr. N. F. Čapka s americkými unitáři i na následný zrod již řečené náboženské společnosti na půdě ČSR.
Obec unitářů v Plzni, Plzeň 2019, 72 str., 135 × 185 mm, ISBN 978-80-86105-79-6

Proměny františkánské tradice in stock

330,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2019, 372 str., 140 x 200 mm, ISBN 978-80-7308-947-4