RELIGIOUS STUDIES


Products
1 … 20 from 48 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Kříž s hvězdou / Kreuz mit Stern / Cross with Star in stock

1 252,00 Kč
in stock
Historie, symbolika a významné osobnosti řádu křížovníků.
Ivan Koláčný, Brno 2021, rozměr 215 x 305 mm, 185 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-11-00047-9


Regesty textů dochovaných v rukopisných svazcích Acta Unitatis Fratrum I - IV in stock

690,00 Kč
in stock
Acta Unitatis Fratrum jsou nejvýznamnější sbírkou pramenů k dějinám a teologii českých bratří a zároveň výrazným monumentem konfesní kultury paměti pozdně středověké a raně novověké Střední Evropy. Sbírka byla založena v polovině 16. století pro účely vedení jednoty bratrské a dnes sestává ze čtrnácti dochovaných rukopisných svazků, které obsahují více než 10 000 hustě popsaných stran, převážně v českém jazyce. Tento rozsáhlý korpus obsahuje opisy textů a dopisů bratří od jejich počátků do roku 1589. Dále jsou zde zaznamenány polemické spisy, akta a zprávy o náboženských sporech, pronásledováních a událostech v Čechách a na Moravě od vyvrcholení husitského hnutí do konsolidace evropské reformace.
Historický ústav, Praha 2021, 245 x 175 mm, 448 str. bar., česky, ISBN 978-80-7286-390-7

Krátká věčnost: Vytržení z času v narativních textech od středověku na práh moderní doby in stock

165,00 Kč
in stock
Od raného středověku rezonují v evropské literatuře příběhy o lidech, kteří navštívili nebe, peklo či očistec, pobyli tam zdánlivě krátkou chvíli, ale když se vrátili zpět do lidského světa, zjistili, že uplynulo mnoho let.
Scriptorium, Ostravská univerzita 2022, 205 x 145 mm, 144 str., čb., česky, ISBN 978-80-7599-291-8

Svatí, blahoslavení a ctihodní Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalemského z Rhodu a z Malty in stock

195,00 Kč
in stock
Kniha se jako vůbec první v českém prostředí detailně zabývá členy Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty, kterým se dostalo pocty oltáře.
Nakladatelství Libri, Praha 2022, rozměr 250 x 145mm, 119s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-593-4


Ke kněžství ženy in stock

140,00 Kč
in stock
Korespondence Josefa Zvěřiny a Mireii Ryškové (1980 - 1986)
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 250 x 145 mm, 83 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-5173-6

Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi in stock

430,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2021, rozměr 150 x 210 mm, čb., česky s německým a anglickým resumé, ISBN 978-80-7646-016-4

Lidová zbožnost na Plzeňsku in stock

220,00 Kč
in stock
Tříjazyčná publikace představuje především lidové zvyky na Plzeňsku v kontextu liturgického roku.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2017, rozměr 145 x 205 mm, cca. 130 s., bar., česky - English - deutsch, ISBN 978-80-7247-139-3

Martyr Christi P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959) in stock

480,00 Kč
in stock
Kniha Martyr Christi je životopisnou a v širším smyslu i historickou studií, jež je věnována katolickému knězi, jezuitovi, věhlasnému kazateli a redaktorovi Adolfu Kajprovi (1902–1959).
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 538 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4645-9

První studium Starého zákona in stock

200,00 Kč
in stock
Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých částí a knih Starého zákona.
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 144 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4459-2

Adolf Kajpr: Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha přináší česko-německou edici třiceti šesti dochovaných listů, které český katolický kněz, jezuita Adolf Kajpr (1902–1959), odeslal z nacistického a z komunistického žaláře.
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 210 s., čb., bilingvně česky a německy, ISBN 978-80-246-4713-5

Duchovní střed Evropy. Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020 in stock

990,00 Kč
in stock
Hlavním tématem knihy jsou historické události spojené se vznikem, existencí, stržením a obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Muzeum Karlova mostu, Praha 2020, rozměr 185 x 260 mm,485 stran, česky, ISBN 978-80-270-8014-4

Úvod do scholastické teologie in stock

490,00 Kč
in stock
Scholastická teologie jako svébytný způsob zpracování a tradování teologické látky ovládala univerzity od jejich vzniku až na práh moderní doby.
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 424 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4767-8

Úvod do husovských dilemat in stock

450,00 Kč
in stock
Komplexní uvedení do husovské problematiky v celé její tematické šíři
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 400 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4684-8

Východní křesťanské církve in stock

300,00 Kč
in stock
Tato encyklopedická monografie přináší nejen stručný historický pohled na vznik a vývoj všech jednotlivých východních církví (sjednocených i nesjednocených), ale i jejich aktuální stav.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 465 x 235 mm, 202 s., čb. s barevnou přílohou, česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-3362-6

Vatikán a české země v letech 1914-1918 in stock

398,00 Kč
in stock
Obsáhlá monografie se zabývá politicko­ náboženskými dějinami českých zemí v období první světové války, s důrazem na situaci domácího katolického tábora.
Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2020, rozměr 150 x 205 mm, 372 s., česky, ISBN 978-80-7325-496-4

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice in stock

249,00 Kč
in stock
Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní.
Západočeská univerzita, Plzeň 2019, 227 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-261-0868-9

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková in stock

149,00 Kč
in stock
Stejnojmenná přednáška historika Radovana Lovčího byla uskutečněna v roce 2013 v muzeu v Lánech u Prahy. Pojednávala o vztahu Charlotty a Tomáše G. Masarykových k unitářství a o jejich přímém i nepřímém vlivu na kontakty budoucího zakladatele československé Unitarie dr. N. F. Čapka s americkými unitáři i na následný zrod již řečené náboženské společnosti na půdě ČSR.
Obec unitářů v Plzni, Plzeň 2019, 72 str., 135 × 185 mm, ISBN 978-80-86105-79-6

Proměny františkánské tradice in stock

330,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2019, 372 str., 140 x 200 mm, ISBN 978-80-7308-947-4

Biblický humanismus Jana Blahoslava in stock

325,00 Kč
in stock
Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické. Jde o první překlad biblického textu do češtiny podle původní řecké předlohy.
Historický ústav, Praha 2019, 320 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-344-0

Christologie z pomezí in stock

320,00 Kč
in stock
Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí.
Karolinum, Praha 2016, 230 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-4257-41