ARCHEOLOGY

Subcategories Archaelologica Pragensia Památky archeologické Castrum Pragense Archeologické rozhledy Other
Products
1 … 20 from 100 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Němčice a Staré Hradisko - Spony in stock

369,00 Kč
in stock
Vznik předkládané publikace má již dlouhou historii. U jejího zrodu stál Jiří Meduna, přední moravský specialista na dobu laténskou, který se dlouhodobě zabýval jak výzkumem oppida Staré Hradisko, tak zpracováním materiálu získaného na této lokalitě výzkumy vlastními i svých předchůdců.
Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 215 x 300 mm, 259 str., ISBN 978-80-7028-511-4

100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska in stock

290,00 Kč
in stock
Obrazově bohatě vybavená publikace čtenáře provede po stovce vybraných archeologických lokalit, které se nacházejí na území Moravy a Slezska.
Národní památkový ústav, Praha 2018, 135 x 240 mm, 440 str., ISBN 978-80-7480-054-2

Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech in stock

399,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku.
Pavel Mervart, Hradec Králové 2019, 205 x 290 mm, 348 str., ISBN 978-80-7465-358-2

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika in stock

320,00 Kč
in stock
Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.).
Karolinum, Praha 2018, 210 x 300 mm, 250 str., ISBN 978-80-246-3228-5

Pravěk Blanského lesa in stock

100,00 Kč
in stock
Novou publikaci vydalo na sklonku roku 2018 Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích spolu s Informačním střediskem CHKO Blanský les - Holubov. Publikace z pera autorů nadmíru povolaných, Ondřeje Chvojky, Jana Johna, Petra Šídy a Petra Zavřela, poskytuje ucelený obraz pravěkého využívání krajiny Blanského lesa.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, 75 str., 160 x 230 mm, ISBN 978-80-87311-95-0

Archeologické výzkumy v jižních Čechách in stock

340,00 Kč
in stock
Sborník obsahuje vedle základních článků a studií rovněž recenze, anotace nové literatury, zprávy a vědecká sdělení.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, 165 c 235 mm, 409 str., ISBN 978-80-87311-94-3

Levínská Olešnice. Nález mincí ze 13. století in stock

400,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace prezentuje formou komentovaného katalogu nález 836 brakteátů, které byly objeveny roku 1982 v severovýchodních Čechách u obce Levínská Olešnice a nyní jsou uloženy v numismatické sbírce Národního muzea v Praze.
Národní muzeum, Praha 2019, 210 x 305 mm, 200 str., ISBN 978-80-7036-584-7

Doba popelnicových polí a doba halštatská in stock

270,00 Kč
in stock
Sborník z konference, pořádané v roce 2010 v Příbrami
Hornické muzeum Příbram, r. 2010, rozměr 210 x 297 mm, 223 s., čb., česky s německými resumé, ISBN 978-80-86869-13-1

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2 in stock

210,00 Kč
in stock
Petr Mikota, Plzeň 2018, 210 x 300 mm, 129 str., ISBN 978-80-87170-51-9

Hroby barbarů v Praze Zličíně in stock

540,00 Kč
in stock
Katalog k výstavě přibližující dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2015, rozměr 220x297 mm, 255 str., ISBN 978-80-87828-15-1

Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů in stock

800,00 Kč
in stock
V letech 1996-1997 probíhal na nezastavěném nádvoří městské radnice předstihový archeologický průzkum, který byl vyvolán plánovanou zástavbou radničního dvora. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, r. 2016, 613 s., bar., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 978-80-261-0634-0

Vrcovice: Hradiště z počátku střední doby bronzové in stock

350,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 320 stran, 210 x 300 mm, ISBN 978-80-87311-65-3

Slovanské osídlení středního Poohří in stock

195,00 Kč
in stock
Osídlení českých zemí od příchodu Slovanů do roku 1306
Archeologický ústav AV ČR, Praha 1988, 285 str. + obr. příloha v druhém svazku

Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) in stock

390,00 Kč
in stock
Tento katalog obsahuje popis a dokumentaci archeologického materiálu ze tří zkoumaných hradů přechodného typu - Hlavačova, Angerbachu a Tachova.
Archeologický ústav AV ČR Praha a Společnost přátel starožitností, Praha 2004, 210 x 300 mm, 330 str., ISBN 80-86124-46-0

Karel Josef Biener z Bienenberka - Otec české archeologie in stock

290,00 Kč
in stock
Pestrý a dobrodružný život nebývá údělem učenců. Výjimky najdeme nejspíše mezi archeology a životní dráha rytíře Bienera z Bienenberka k nim rozhodně patří.
Agentura Pankrác, Praha 2016, 150 x 215 mm, 208 str., ISBN 978-80-86781-31-0

V za(u)jetí malostranských stratigrafií in stock

240,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Archaia Praha a Ivana Urbánková, Praha 2015, rozměr 215 x 305 mm, 291 s, barevně, česky se stručným anglickým shrnutím, bar.

FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2 in stock

399,00 Kč
in stock
Vydala ARCHAIA BRNO o. p. s. a Náodní památkový ústav, Brno, r. 2013, 225 x 300 mm, 244 s.

Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích in stock

660,00 Kč
in stock
Muzeum hlavního města Praha, r. 2013, rozměr 108 x 214 mm, 368 s.

Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Blansko a Vyškov in stock

255,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum, r. 2013, 210×297 mm, 322 stran, bilingvní - česky, německy

Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín in stock

264,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum, r. 2017, 210 × 297 mm, 393 str., bilingvní - česky, německy, ISBN 978-80-7028-486-5