JUDAICS

Products
1 … 20 from 38 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Židovské komunity na Sušicku in stock

580,00 Kč
in stock
Monografie shrnuje výsledky výzkumu, realizovaného autorem v letech 2011-2013 na území bývalého politického okresu Sušice.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2013, 393 str., ISBN 978-80-7247-099-0

Život se vzpomínkou na holokaust in stock

220,00 Kč
in stock
Stručné vysvětlení období holocaustu doplněné životními osudy čtyř přeživších.
Univerzita Pardubice, r. 2019, rozměr 170 x 240 mm, 63 s., čb, česky, ISBN 978-80-7395-996-8

S holokaustem za zády in stock

299,00 Kč
in stock
Monografie se zabývá literárněvědnou interpretací problematiky, stejně jako širokou sociokulturní analýzou holokaustu jako historického fenoménu.
Filozofická fakulta OU, Ostrava 2018, 150 x 215 mm, 324 str., ISBN 978-80-7464-992-9

Nobilitas Iudaeorum in stock

890,00 Kč
in stock
Práce Jana Županiče a Michala Fialy je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi šlechtický titul.
Agentura Pankrac, Praha 2018, 165 x 230 mm, 784 str., ISBN 978-80-86781-35-8

Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní in stock

240,00 Kč
in stock
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 260 str., ISBN 978-80-7277-552-1

Mazal Tov - hodně štěstí - good luck in stock

135,00 Kč
in stock
Kniha přibližuje tradiční židovský svatební obřad – jeho průběh a atributy.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, rozměr 210 x 220 mm, 165 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-86889-61-0

Adolf Kohn - malíř pražského ghetta in stock

75,00 Kč
in stock
Pražské ghetto před asanací.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2002, rozměr 210 x 220 mm, 48 s., bar, česky, ISBN 80-85608-62-6

Alexandr Brandeis - Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť in stock

108,00 Kč
in stock
Katalog výstavy pořádané v r. 2004.
Židovské muzeum v Praze, r 2004, rozměr 210 x 220 mm, 119 s., bar., česky, ISBN 80-85608-92-8

Bestii navzdory in stock

135,00 Kč
in stock
Publikace představuje katalog předválečné sbírky Židovského muzea v Praze
Židovské muzeum v Praze, Praha r. 2006, rozměr 210 x 220 mm, 156 s., bar., česky, ISBN 80-86889-37-8

Symboly emancipace in stock

250,00 Kč
in stock
Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina.
Židovské muzeum Praha 2013, rozměr 210 x 220 mm, 104 s., bar., česky, ISBN 978-80-87366-23-3

Návraty in stock

440,00 Kč
in stock
Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující.
Karolinum, Praha 2016, 170 x 235 mm, 385 str., ISBN 978-80-246-3271-1

Archa paměti in stock

660,00 Kč
in stock
Publikace věnovaná více než stoleté historii mimořádné muzejní instituce zároveň v mnohém odráží dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století.
Academia a Židovské muzeum v Praze, Praha 2013, 205 x 260 mm, 300 str., ISBN 978-80-200-2200-4

Slovník judaik in stock

235,00 Kč
in stock
Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, 165 x 205 mm, 144 str., ISBN 80-85608-64-2

Židovská menšina za druhé republiky in stock

120,00 Kč
in stock
Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech.
Židovské muzeum v Praze, 2007, 210 x 150 mm, 183 str., česky, ISBN 978-80-86889-52-8

Židovská menšina v Československu ve třicátých letech in stock

80,00 Kč
in stock
Na konci roku 2004 vyšel sborník z cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, nazvaný Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, který chronologicky navazuje na předchozí sborník o židovské menšině v ČSR v letech dvacátých.
Židovské muzeum v Praze, 2004 210 x 150 mm, 122 str., česky, ISBN 80-85608-94-4

Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968 in stock

120,00 Kč
in stock
Monografie vznikla na základě vybraných textů stejnojmenného přednáškového cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2010, 145 x 210 mm, 147 str., česky, ISBN 978-80-87366-09-7

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce in stock

120,00 Kč
in stock
Sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2009, 210 x 150 mm, 179 str., ISBN 978-80-86889-90-0

Hebrejské zkratky in stock

155,00 Kč
in stock
Tato publikace, zasvěcená hebrejským zkratkám v židovských donačních nápisech, je výsledkem dlouhodobého projektu epigrafického zpracování textilní sbírky Židovského muzea v Praze.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2005, 210 x 230, 167 str., česky a anglicky, ISBN 80-86889-12-2

Dějiny Židů v českých zemích v 10.-18. století in stock

175,00 Kč
in stock
Přehled dějin Židů v českých zemích v předmoderním období je uspořádán chronologicky – hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem.
Židovské muzeum v Praze, Praha 2015, 125 x 195 mm, 108 str., česky, ISBN 978-80-87366-48-6

Malé dějiny Židů in stock

349,00 Kč
in stock
Nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl, r. 2014, rozměr 140 x 220 mm, 352 s., ISBN 978-80-7432-443-7