100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno

100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno
ISBN: 978-80-214-5768-3
Availability: in stock
including VAT
your price1 091,00 Kč
ps
Jan Hrubý, Adéla Horáková
100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno.
Brněnské Vysoké učení technické bylo založeno po dlouhém vývoji na samém sklonku 19. století. Česká škola architektury v Brně pak byla ustavena až po vzniku československého státu, v roce 1919, kdy se naplnily dlouholeté snahy o zřízení odboru architektury a pozemního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně. Ve školním roce 1919/1920 byl otevřen první ročník studia a děkanem byl jmenován architekt prof. Karel Hugo Kepka. Kniha dále mapuje další osudy instituce na pozadí "velkých dějin" celého 20. století a  odráží i porměny chápání architektury a architektonické profese jako průvodního jevu proměny společnosti i její kultury.

Obsah
9 Úvod
15 1. HISTORIE
17 Historie do roku 1945
26 Vznik odboru architektury a jeho fungování do roku 1945
36 Akademické spolky (do roku 1948)
3 Historie po roce 1945
56 Historie po roce 1989
63 | 2. SOUČASNOST
65 Ústavy a pracoviště Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
65 Organizační struktura Fakulty architektury
66 | Ústavy Fakulty architektury
7 Centra Fakulty architektury
73 Studijní programy zajišťované Fakultou architektury
77 3. MEDAILONY DĚKANŮ FAKULTY
99 | 4. OSOBNÍ VZPOMÍNKY
101 Rozhovory s absolventy
109 Vzpomínky pedagogů fakulty na osobnosti a události školy
149. 5. STUDIJNÍ PROGRAMYA SEZNAMY UČITELŮ
223 6. ABSOLVENTI STUDIA
245 Závěr
247 Prameny a literatura
Table of Contents
9 Introduction
15 1. HISTORY
17 History to 1945
26 Establishment of the Department of Architecture and its functioning until 1945
36 Academic Societies (until 1948)
3 History after 1945
56 History after 1989
63 | 2. PRESENT
65 Institutes and Departments of the Faculty of Architecture of Brno University of Technology
65 Organizational structure of the Faculty of Architecture
66 | Institutes of the Faculty of Architecture
7 Centres of the Faculty of Architecture
73 Study programmes provided by the Faculty of Architecture
77 3. MEDALLIONS OF THE DEANS OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE
99 | 4. PERSONAL MEMORIES
101 Interviews with alumni
109 Memories of faculty members about personalities and events of the school
149. 5. CURRICULA AND LISTS OF TEACHERS
223 6. GRADUATES OF THE STUDY
245 Conclusion
247 Sources and literature


Jan Hrubý, Adéla Horáková, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno.
Brno,  VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5768-3, 253 s., obr. barev., česky, english, 27x22 cm.