150 let Filipova / 150 Jahre Philippsdorf

150 let Filipova / 150 Jahre Philippsdorf
ISBN: 978-810-7465-313-1
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Martin Barus (ed.)

150 let Filipova / 150 Jahre Philippsdorf

Sborník z konference konané ve dnech  12. a  13. září 2016 v Krásné Lípě a Filipově s edicí akt biskupské vyšetřovací komise z let  1866 až  1872
Sammelband der Tagung am  12. und  13. September 2016 in Schonlinde und Philippsdorf, mit der Edition der Akten der bischoflichen Ermittlungskommission aus den Jahren  1866 bis  1872

V září 2016 se v Krásné Lípě a Filipově mezinárodní konference kladoucí si otázky související se vznikem a trváním tohoto mariánského poutního místa. Zazněly příspěvky hodnotící uzdravení Marie Magdaleny Kade z 13. ledna 1866 z historického, medicínského i teologického hlediska, další přednášející vystoupili s tématy stavební historie baziliky či jejího liturgického významu a opomenuta nebyla ani řeholní společenstva spravující poutní místo. Zvláštní pozornosti se dostalo také zhodnocení role Filipova v rámci česko-německých vztahů zvláště po roce 1945.
Všechny tyto příspěvky v tištěné podobě obsahuje také sborník. Ten je pojat kompletně v česko-německé podobě - každý příspěvek byl otištěn ve svém originálním jazyce a následně je ve sborníku uveřejněn i jeho překlad do němčiny, případně do češtiny. Vedle textů z konference byla do sborníku pojata i edice původních akt biskupské komise, která zkoumala uzdravení Marie Magdaleny Kade. Tento unikátní a dosud jen dílčím způsobem známý a využívaný pramen obsahuje autentická svědectví o událostech 13. ledna 1866 a přibližuje tak samotné počátky filipovského poutního místa. V edici je publikován původní německý text, který je opatřen paralelním současným českým překladem.

Obsah / Inhalt

Úvodní slovo / Einleitung
Úvodní slovo editora / Vorwort des Herausgebers

Josef Hřebík: Prorok Elíša křísí mrtvého (2Kr 4,8-37) / Prophet Elischa erweckt den Toten zum Leben (2 Kr 4,8-37)
Martin Barus: Písemné prameny k „filipovským událostem" / Schriftquellen zu den „Philippsdorfer Ereignissen“
Milan Zbořil: Filipovské události z lékařského pohledu / Die Philippsdorfer Ereignisse vom arztlichen Gesichtspunkt aus gesehen  
Prokop Brož: Teologická reflexe nad událostmi ve Filipově v roce 1866 / Theologische Reflexion uber die Ereignisse in Philippsdorf im Jahre 1866
Klára Mágrová: Stavební historie Filipova / Baugeschichte von Philippsdorf
Stanislav Přibyl: Papežské baziliky jako právní a liturgický fenomén / Papstliche Basiliken als rechtliches und liturgisches Phänomen
Kristina Kaiserová: Převzetí poutního místa ve Filipově kongregací Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) roku 1885 / Ubernahme des Wallfahrtsortes in Philippsdorf durch die Kongregation des Allerheiligsten Erlosers (Redemptoristen) im Jahre 1885
Martin Leitgob: Wallfahrtsseelsorge und Volksmission: Redemptoristisches Wirken in Philippsdorf / Duchovní správa na poutním místě a lidové misie: působení redemptoristů ve Filipově
Benno Beneš: Salesiáni Dona Boska -  ale nejen oni sami -  opatrují 25 let poutní místo Filipov / Salesianer Don Boscos -  aber nicht nur sie allein -  betreuen 25 Jahre den Wallfahrtsort Philippsdorf
Gerburg Thunig-Nittner Im Geiste verbunden -  Philippsdorf und die Ackermann-Gemeinde / Spojeni v duchu -  Filipov a sdružení Ackermann-Gemeinde
Kázání Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, při mši svaté v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově 13. září 2016 / Predigt von Msgr. Jan Baxant, Bischof von Leitmeritz, bei der Heiligen Messe in Basilika minor der Muttergottes Helferin der Christen in Philippsdorf am 13. September 2016

Edition der Akten der bischoflichen Ermittlungskommission zu den „Philippsdorfer Ereignissen“ aus den Jahren 1866-1872 / Edice akt biskupské vyšetřovací komise k „filipovským událostem“ z let 1866-1872

Ediční úvod / Vorwort zur Edition
Akten der bischoflichen Ermittlungskommission zu den „Philippsdorfer Ereignissen“ aus den Jahren 1866-1872 / Akta biskupské vyšetřovací komise k „filipovským událostem" z let 1866-1872

Medailonky přispěvatelů / Personenportrats der Beitrager
Zdroje obrazových příloh /  Bildquellen
Seznam zkratek /  Abkurzungsverzeichnis
Seznam pramenů a literatury /  Verzeichnis der Quellen und Literatur   

Pavel Mervart a Biskupství litoměřické r. 2018, rozměr 160 x 240 mm, 705 s., česky a německy, ISBN 978-810-7465-313-1