Barokní architektura v Čechách

Barokní architektura v Čechách
ISBN: 978-80-246-2736-6
Availability: in stock
including VAT
your price1 200,00 Kč
ps
Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík (edd.)

Barokní architektura v Čechách

Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie. Autoři se věnují nejen tvorbě špičkových architektů, jakými byli Jan Blažej Santini-Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer, ale také dílu méně známých regionálních tvůrců, kterým dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Výklad je zasazen do širších kulturních a společenských souvislostí 17. a 18. století. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, který zahrnuje reprodukce dobových plánů, půdorysy jednotlivých staveb a především vynikající fotografie Vladimíra Uhra a Martina Micky.

Obsah:

Předmluva a poděkování

Baroko v Čechách v pohledu historiků archtektury (Richard Biegel - Jakub Bachtík)
Ucelené syntézy barokní architektury
Práce o jednotlivých obdobích architektury 17. a 18. století
Tato kniha a její východiska

"České baroko" a jeho obraz v české historické tradici
České baroko jako moralizovaná historie
Svět vlašských copů a jezuitských paruk
Česká katastrofa: pokus o střízlivý pohled


Prolog. Renesanční kořeny novověké architektury v Čechách
Město a dvůr ve druhé polovině 16. století (Vít Vlnas)
Panorama architektury 16. století v Čechách (Richard Biegel)

I. 1570-1620. Architektura rudolfinského dvora
Sen o Harmonii v předvečer katastrofy: Umění na pražském dvoře Rudolfa II (Vít Vlnas)
Saturnský vládce
Rudolfinská Praha
Císař a jeho umělci
Praha a svět

Architektonická pluralita na rudolfinském dvoře (Richard Biegel)
Giovanni Maria Filippi (Jakub Bachtík - Petr Macek)

Císařský stavitel
Kostel Nejsvětější Trojice a skupina Filippiho sakrálních staveb
Architekt v nemilosti - závěrečná etapa Filippiho tvorby
Přelomové koncepce v architektuře G. M. Filippiho


II. 1620-1678. Architektura za třicetileté války
Umění v čase třicetileté války: ztráty a nálezy (Vít Vlnas)
Valdštejn
Umění na dvoře Albrechta z Valdštejna

Architektura na dvoře Albrechta z Valdštejna (Michaela Láčeníková)
Andrea Spezza
Giovanni Pieroni
Nicolo Sebregindi
Valdštejnský palác v Praze
Valdštejnovy jičínské realizace

Architektura v Čechách za třicetileté války mimo valdštejnský okruh (Jakub Bachtík - Michaela Líčeníková - Petr Macek)

III. 1648-1695. Od Luraga k Matheyovi: formování architektonického jazyka v druhé polovině 17. století
Císařský Parnas múz (Vít Vlnas)
Vestfálský mír a české dilema
Proměny společnosti
Slezské a moravské intermezzo

Architekti první poválečné generace
Carlo Lurago (Richard Biegel)
Francesco Catatti (Richard Biegel)
Antonio della Porta (Petr Macek)
Givanni Domenico Orsi (Richard Biegel)

Architektonický předěl v díle Jeana Baptisty Matheye (Richard Biegel)
Ve službách arcibiskupa - architektonické inovace v Matheyově raném díle
Architekt paláců a zámků
Pozdní dílo a severočeská skupina kostelů
Kostel sv. Josefa a stavby v okruhu J.B.Matheye
Kaple na šlikovském panství a architektonické experimenty v epilogu Matheyova díla
Přelomová osobnost Jeana Baptisty Matheye

Přední architektoniské osobnosti sklonku 17. století
Marco Antonio Canevalle (Eva Knotková)
Pavel Ignác Bayer (Jakub Bachtík)
Giullio Broggio (Petr Macek)

Autorsky neurčené stavby a regionální architektura ve 2. polovině 17. století (Petr Macek - Richard Biegel)

IV. 1695-1723. Období velkých témat a přelomových osobností
Čechy jako součást barokní velmoci (Vít Vlnas)
Pod vládou barokních císařů
Aristokracie stará a nová
Česká aristokracie v aréně habsburského dvora
Mecenášství a sběratelství jako nástroj reprezentace
Umění ve službách doby

Vídeňsky orientovaná architektura kolem roku 1700 a Giovanní Baptista Alliprandi (Martin Krummholz)
Carlo Fontana
Domenico Martinelli
Johan Bernhard Fischer von Erlach
Johann Lukas von Hildebrand
Giovanni Baptista Alliprandi

Radikálně dynamická skupina a Kryštof Dientzenhofer (Petr Macek - Jakub Bachtík)
Radikálně dynamická skupina a její obraz v tradici a literatuře
Kaple Zjevení Páně v Smiřicích
Kostel sv. Josefa při klášteře pavlínů v Obořišti
Kostel sv. Kláry  při konventu klarisek v Chebu
Kostel sv. Mikuláše při jezuitském profesním domě na Malé Straně
Kostel sv. Markéty při benediktinském klášteře na Břevnově
Kostel Nanebevzetí Panny Panny Marie při klášteře pavlánů v Nové Pace
Kryštof Dientzenhofer
Kryštof Dientzenhofer a dynamická skupina
Umělecký epilog Kryštofa Dientzenhofera

Architektonické experimenty Jana Blažeje Santiniho-Aichela (Petr Macek)
Život Jana Blažeje Santiniho
Panenské Břežany a klasifikace Santiniho tvorby
Santiniho historizující architektura
Moderní linie Santiniho tvorby
Santiniho architektura symbolů
Barokné genius Jan Blažej Santini

František Maxmilián Kaňka a architektura barokního minimalsmu (Petr Macek)
Barokní kavalír František Maxmilián Kaňka
Zámecké kompozice Františka Maxmiliána Kaňky
Hřebčín, univerzita a typologická bohatost Kaňkovy tvorby
Kaňkova sakrální tvorba
Architektura sousoší a oltářů
František Maxmilián Kaňka, barokná minimalismus a jeho recepce v českých dějinách umění

Další významné osobnosti architektury první třetiny 19. století
Tomáš Haffenecker (Daniela Štěrbová)
Okravián Broggio (Petr Macek)
Jakub Auguston (Jan Holeček)
Filip Spannbrucker (Lucie Rychnová)
Pietro Paolo Columbani (Petr Macek)

Regionální stavitelé 1. třetiny 18. století (Petr Macek)

V. 1723-1751. Architektonická syntéza v díle Kiliána Ignáce Dientzenhofera
Nejistá léta barokní velmoci (Vít Vlnas)
Zápas o pragmatickou sankci
Lesk a bída tajné diplomacie
Od války kabinetů k válce skutečné
Karel VI. a baroko v Čechách

Mnohotvárná architektura Kiliána Ignáce Dientzenhofera (Richard Biegel - Petr Macek)
Aedlis Noster Kilián Ignác Dientzenhofer
K dělení a systematizaci díla Kiliána Ignáce Dientzenhofera
Počátky Dientzenhoferovy tvorby
Vrcholná sakrální tvorba 30. let 18. století
Konventy, prelatury a profánní realizace z druhého období
Proměna nálady a architektonické invence třetího období
Architektonická syntéza v díle Kiliána Ignáce Dientznehofera

Architektoničtí současníci Kiliána Ignáze Dientzenhofera
Václav Špaček (Petr Macek)
Grantišek Ignác Preé (Richard Biegel)

Regionální stavitelé v generaci Kiliána Ignáce Dientznehofera (Jakub Bachtík)

VI. Mezi barokem a klasicismem: éra architektonické plurality
Tereziánské Čechy a epilog barokního věku (Vít Vlnas)
Nostalgie po "zlatém věku"
Čas reforem a válek
Kartografické intermezzo
Tereziánský epilog

Posel výrazových proměn Anselmo Lurago (Richard Biegel)
Importy v české architektuře 2. pol. 18. století (Richard Biegel)

Nicolo Pacassi a přestavba Pražského hradu
Stephan Dieudonné a francouzské inspirace v zámecké architektuře
Sakrální stavby Andry Altomonteho
Ohlasy importů v domácí architektuře

Architektonická generace 60. a 70. let
"Měkký styl" Jana Josefa Wircha (Richard Biegel)
Sakrální prostor Antona Schmidta (Jakub Bachtík)
Dekorativní architektira Josefa Jägera (Richard Biegel)

Hledání nových forem v poslední čtvrtině 18. století
Přetváření barokní tradice v díle Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho (Richard Biegel)
Architektonické inovace v tvorbě Antona Haffeneckera (Richard Biegel)
Filip Heger, Matthias Hummel a ohlasy vídeňského planimetrismu v 2. polovině 18. století (Jakub Bachtík - Richard Biegel)
Architektura "mezi barokem a klasicismem" (Richard Biegel)

Regionální stavitelé 2. poloviny 18. století (Jakub Bachtík)
František Kermer a stavitelé ve východních Čechách
Rodina Koschů a architektura na severu Čech
Regionální tvůrci v jihizápadní části Čech

"Selské baroko" - vyznění českého baroka v průběhu 19. století (Petr Macek)

VII. Umění, život, kultura  - souvislosti barokní architektury
Stavebníci v Čechách v době barokní (Pavel Zahradník)
Dispozice barokní profánní architektury v Čechách (Martin Krummholz)

Novověký apartmán
České zámky
Pražské paláce

Barokní architektura a sochařství (Kateřina Adamcová)
První polovina 17. století - sochařská díla na valdštejnském dvoře a v jeho okruhu
Druhá polovina 17. století - od Jana Jiřího Bendla po Jeana Baptistu Matheye
Alliprandi, Santini, Kaňka a generace po roce 1700
Sochařská výzdoba v díle K.I.Dientzenhofera
Sochařství a architektura v 2. polovině 18. století
Závěrem: K dialogu mezi architektem a sochařem

Barokní architektura a štukařina (Martin Krummholz)
Umění štuku - technologie a praxe
Náčrt vývoje novověkého štuku
Štuk a architektura v Čechách

Nástěnná malba v kontextu barokní architektury (Martin Mádl)
Nástěnné malby a stavební konstrukce
Techniky nástěnných maleb
Perspektivní projekce
Náměty malířské výzdoby a účel architektury

Barokní zahrady v Čechách (Sylva Dobalová)
Habsburkové
Zahrady vzniklé v době třicetileté války
Rozmach barokních zahrad
Česká barokní krajina
Praha vrcholného baroka
Klášterní zahrady
Rokoková zahrada
Malá sídla
Z barokní zahrady do krajinářského parku
Závěrem


Summary

Bibliografie
Soupis vyobrazení
O autorech
Rejstřík osobností
Rejstřík míst

Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, rozměr 250 x 305 mm, 768 s., bar., ISBN 978-80-246-2736-6