Biblický humanismus Jana Blahoslava

Biblický humanismus Jana Blahoslava
ISBN: 978-80-7286-344-0
Availability: in stock
including VAT
your price325,00 Kč
ps
Jiří Just

Biblický humanismus Jana Blahoslava

Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext


Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické. Jde o první překlad biblického textu do češtiny podle původní řecké předlohy. Zrcadlí se v něm charakter Blahoslavova vzdělání, které bylo orientováno na filologický přístup k teologii. Blahoslav, který při své práci konfrontoval řadu dobových edic řeckého a latinského textu, byl důvěrně obeznámen s biblistickým dílem Erasma Rotterdamského, Theodora Bezy a dalších dobových autorit. Velkou pozornost věnoval také starším českým překladům, neboť jeho cílem nebyl text, který by příliš vybočoval z kontinuity domácí překladatelské tradice. Byl přesvědčen o tom, že poselství bible je třeba tlumočit užitím vysokého literárního stylu a tomuto stanovisku podřídil volbu výrazových prostředků. Stejnou cestou se později vydala i skupina překladatelů Bible kralické. Monografie, která je příspěvkem k otázkám transmise biblického textu do národního jazyka, představuje Blahoslavovu práci v širším historickém a kulturním kontextu. Pokouší se též nalézt odpověď na některé doposud otevřené otázky spojené s prvním vydáním tohoto překladu, z něhož se do dnešních dní nedochovaly dva fyzicky ani typograficky zcela shodné exempláře.

Z obsahu:

Předmluva
Úvod

Přehled vývoje bádání o Blahoslavově překladu Nového zákona
  Předkritické bádání a první fáze národního obrození
  Počátky textově kritického průzkumu a biblické studie Jaroslava Konopáska
  Blahoslavův překlad ve 20. století a na počátku 21. století

Jan Blahoslav a jeho překlad
  Curriculum vitae a zahraniční studia
  Dobové překladatelské teorie a biblický humanismus Jana Blahoslava
  Blahoslavův překlad Nového zákona

Dobové edice biblického textu - Blahoslavovy předlohy
  Otázka řeckého textu a Erasmus
  Latinské překlady
  Překlady do vernakulárních jazyků

Závěr
Příloha
  Zkázková edice Blahoslavova překladu Nového zákona
Bibliografie
  Rukopisy a prameny archivní povahy
  Biblické texty
  Jiné tisky do roku 1800
  Edice
  Sekundární literatura
Zkratky institucí, edičních řad a referenční literatury
Summary
Rejstřík biblických míst
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Původ obrazových příloh

Historický ústav, Praha 2019, 320 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-344-0