Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku
ISBN: 978-807649-016-1
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Jiří Just - Markéta Růčková (eds.)
Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století.
V úvodní části její autoři sledují proces formování bratrské šlechtické obce, rodové konfesní tradice, výchovu a vzdělávání bratrské šlechty i různé roviny vztahu mezi duchovním a šlechticem jako objektem zájmu bratrské duchovní správy. Pozornost je věnována také tomu, jak šlechtické vrchnosti podporovaly bratrské sbory, nebo zájmu urozených o dobovou bratrskou literaturu.
Publikace je pokračováním ediční řady „Archiv Matouše Konečného“ a její druhou část tvoří edice pramenů, zejména dopisů urozených, kteří se z různých důvodů obraceli na mladoboleslavského bratrského biskupa. Byli mezi nimi také Václav Budovec z Budova, Václav Vilém z Roupova, nebo Karel starší ze Žerotína. Korespondenci doplňuje edice částí rejstříků osob – členů jednotlivých sborů mladoboleslavské diecéze, které jsou zároveň jedinečným genealogickým pramenem, neboť obsahují jména několika set urozených, kteří se hlásili k jednotě bratrské.

Obsah:

Předmluva

I. Úvodní část

Úvodem - bratrská šlechta v moderní historografie
Formování bratrské šlechtické obce v kontextu hlavních událostí politicko-náboženských dějin českých zemí v 16. a 17. století
Konfesní příslušnost jako rodinná tradice
Výchova a vzdělávání bratrské šlechty
Šlechtic jako objekt zájmu bratrské duchovní správy
Bratrská šlechta, knižní kultura a recepce nábožensky vzdělávací literatury
Vrchnostenská privilegia pro české a moravské sbory jednoty bratrské
Bratrská šlechta jako ochránce jednoty a proměny této role v exilu
Korespondence jako pramen ke studiu bratrské šlechty
Závěr

II. Edice

Ediční poznámka
Korespondence
  Přehled editované korespondence
  Chronologický přehled editované korespondence
  Korespondence z Archivu Matouše konečného
  Korespondence Karla staršího ze Žerotína a Jana Diviše ze Žerotína dochovaná mimo Archiv Matouše Konečného
Soupisy osob šlechtického původu z rejstříků členů jednoty bratrské z Archivu Matouše Konečného
Texty literárně-biografické a normativní povahy
  Rukopisné záznamy šlechtické provenience poznamenané v tiscích vydaných jednotou bratrskou
  Kázání Matouše Konečného z let 1614-1615 pronesená při pohřbech bratrské šlechty
  Naučení a zpráva lidem v moci k správě světa postaveným, 1563
  Matouš Konečný, Kniha o povinnostech křesťanských

III. Aparát

Rozpis zkratek v edici nerozepsaných
Rejstřík biblických míst
Rejstřík osob
Resjtřík míst

IV. Prameny a literatura

Prameny nevydané
Prameny vydané
Staré tisky
Literatura, příručky, kompendia

Seznam použitých zkratek
Seznam obrazových příloh
Resumé

Scriptorium a Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 416 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7649-016-1